Nieuwsbrief nr.3 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 03   10 januari  t/m 07 februari 2023

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:


H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   hwa.roes@gmail.com
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers


Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale

Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

0575 463482

0575 464247

06 1014 7854

0575 -463482

0575- 462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575 463837

0575 462503

0575 463482

06-48483121

0575 463386

0575 461928

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 8923

06 2124 1984

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Overleden Maria  Reinira Hendrika Woltering, 79 jaar oud.

 

Omringd door allen die haar lief waren is rustig ingeslapen Maria Reinira Hendrika Woltering.

Bekend van Huize Sonnevank. Zij overleed op 16 december 2022.

Zij is in besloten kring gecremeerd in De Omarming in Zutphen.

Moge zij rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

Overleden Rinie Polman – Booltink, 80 jaar oud

 

Op 18 december is overleden Rinie Polman-Booltink.

De familie laat ons het volgende weten: Voor zover we konden, zijn wij met je meegegaan, nu moeten wij je laten gaan.

Na een moedig gedragen ziekte is zij heengegaan. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Moge ook zij rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

Vieringen:  periode  10 januari 2023 t/m 07 februari 2023

 

Donderdag 12 januari 2023  Inloopochtend Willibrordhuus van 10.00 – 11.20 uur

 

Zaterdag 14 januari 2023  Start Actie Kerkbalans om 15.00 uur.
De klokken zullen de actie Kerkbalans inleiden.
Locatie: Willibrordhuus
aanvang: 15.00 uur

De middag start met een kleine presentatie.

 

Zondag 15 januari 2023  Oecumenische viering in onze Kerk
voorganger o.a. Mw. Gerry Spekkink en ds. Rineke van den Berg

Let op: aanvang om 10.00 uur

 

Koor: Willibrordkoor en de Cantory o.l.v. Hans Milder, dirigent en Edith Hakvoort, organiste.

 

Intenties:

Truus en Theo Gerrits.-v.d. Steen

Toon Lankhorst

Marietje Ankersmit-Vredegoor

Mary Woltering

Rinie Polman-Booltink

 

 

Zondag 22 januari 2023  Géén viering in onze kerk.

 

Zondag 29 januari 2023  4e zondag door het jaar Eucharistieviering

Voorganger: pastor Joost Baneke

Lector: Mw. Diny Rondeel

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent.  Mw. Wil Stok, organiste

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje Gerda Gosselink- Pelgröm

 

Intenties:

Marietje Ankersmit-Vredegoor

Mary Woltering

Rinie Polman-Booltink

Jaargedachtenis: Gerda Gosselink-Pelgröm

 

Zondag 5 februari 2023  5e zondag van de maand
Géén viering in onze kerk.

 

 

BELANGRIJK BERICHT

Op dit moment hebben we weer een vaste organiste. Mw. Wil Kok gaat ons koor begeleiden. Mw. Kok is ook organiste in Ruurlo.

Daarom moeten we soms  andere acties ondernemen. Dus vieringen met CD’s blijven voorlopig noodzakelijk.

We hopen na verdere afstemming met Ruurlo de vieringen zo goed mogelijk in te vullen.

 

Hans Milder wordt de vaste dirigent.

 

Let op! Vanaf januari 2023 schuiven we noodgedwongen met de data van de vieringen. Zie hiervoor het schema in deze nieuwsbrief!

 

 

 

Nieuwjaarstoespraak op 8 januari 2023

 

De parochie H.H. Twaalf Apostelen op een kruispunt.

 

Onze Geloofsgemeenschap maakt daarvan ook deel uit.

Ruim een jaar geleden werden we geconfronteerd met een belangrijke wijziging van het beleid van de parochie van de 12 Apostelen.

Zij gaven aan dat het bestuur en pastoraat tot de conclusie waren gekomen dat voor de toekomst tussentijds nieuwe stappen nodig zijn.

 

Vorig jaar november werd aangekondigd dat de komende jaren 9 kerken in onze parochie aan de eredienst worden onttrokken. Ook wij ontkomen daar niet aan. Vooral het afgelopen jaar hebben we samen gezocht naar antwoorden op de vragen om op eigen kracht inhoud te geven aan het lokaal geloofsleven. Dit jaar zullen de eerste drie kerken in Borculo, Olburgen en Vierakker gesloten worden. Voor volgend jaar 2024 staat dit ook gepland voor Hengelo. Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat dit jaar cruciaal is of we erin slagen op eigen kracht verder te gaan. Uiteraard speelde de Corona Pandemie ook een rol. Echter ondanks vele beperkingen hebben we samen met u als gelovige van de Willibrord Geloofsgemeenschap door bewustwording en beperkingen zo goed mogelijk kunnen bestrijden. We hebben er samen naar gestreefd de vieringen inhoudelijk goed voor te bereiden en te vieren. Ook nu hebben we de intentie om het komende jaar de uitdaging die mentaliteit vast te houden. De daling van het aantal kerkgangers is ook bij ons een feit. De vergrijzende generatie verdwijnt langzamerhand o.a. door ouderdom, sterfte, etc.

 

Onlangs hebben we op verzoek van het secretariaat van Zutphen een inventarisatie gehouden van het aantal vrijwilligers. De diverse taken worden toch nog door meer dan 180 mensen uitgevoerd. Dat mag ook nog wel eens gezegd worden. Eerlijkheidshalve: Meerdere vrijwilligers voeren meer dan één taak uit. Ook de groei van het aantal nieuwe vrijwilligers is vrijwel tot stilstand gekomen.

 

In het schrijven van onze parochiebestuur spreekt het pastoraat en het kerkbestuur over een kruispunt. Een kruispunt geeft aan dat we nog verschillende richtingen op kunnen. Daarom vind ik het belangrijk dat de buitenwacht meedenkt dat we niet alleen maar bezig zijn met overleven. Niets is minder waar. Hier wil ik U toch meedelen dat binnen de locatieraad met nieuwe mensen, gezocht is naar nieuwe, andere richtingen waar onze gedachten naar uitgaan.

 

Kerk-zijn heeft ook te maken met de plek van de kerk in ons dorp. Tijdens de actie Kerkbalans vindt u ook een korte enquête over Geloven Nu naar Geloven Straks. Op 8 maart a.s. willen we een parochieavond organiseren waarin wij u willen informeren en antwoorden geven op vragen over de toekomst van de kerk. De kerk(en) in ons dorp. Hoe gaan we ideeën en mogelijke initiatieven uitvoeren om het lokale geloofsleven een nieuwe impuls geven. Om met name ook de jongere parochianen te interesseren voor de belangrijkste levensvragen. Binnen de locatieraad zijn al een aantal ideeën naar voren gebracht. Jonge gezinnen die met allerlei vragen en problemen gezamenlijk naar oplossingen willen zoeken. Ook willen we over onze eigen grenzen heen kijken. De Raad van Kerken in Hengelo wil daar ook in meedenken. Een initiatiefgroep gebouwen vanuit onze eigen geloofsgemeenschap is al geruime tijd bezig om naar een goede invulling te zoeken waarbij ook de Mariakapel haar eigen plek behoudt.

 

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn van belang:

Ontmoeting:

In een dorp als Hengelo komen we elkaar regelmatig tegen. Al enige jaren is de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting bezig gezamenlijke onderwerpen met elkaar te bespreken. Volgende week is er op 15 januari een oecumenische viering. n.l. de ‘Week van gebed voor de eenheid’. Deze viering is in onze kerk en begint om 10.00 uur.

Ontmoetingsmomenten worden opgezet en de bijbehorende gespreksonderwerpen worden vanuit de praktijk verder uitgediept.

 

Omzien naar elkaar:

In het kader van ‘Omzien naar elkaar’ worden activiteiten ontwikkeld die de eigen grenzen van de kerkgemeenschappen overstijgen. De eigen bezoekersgroep richt zich vooral op de oudere parochianen. Wellicht dat we met dit belangrijke thema  in de toekomst ook andere doelgroepen kunnen bereiken.

 

Bijdragen voor de leefbaarheid:

Nu de leefbaarheid zeker voor bepaalde groepen dreigt minder te worden, is de aandacht hiervoor heel belangrijk b.v. dure energiekosten, stijging van kosten voor levensonderhoud, etc. Wie heeft hiervoor nog oog?  Komen we op voor deze mensen. Worden zij nog gehoord?

 

In dit verband wil ik u nog wijzen op de actie Kerkbalans. Zeker nu is de leus ‘’Verbinden en vernieuwen. Juist nu’ heel belangrijk. In het volgende parochienieuws zullen we een financiële verantwoording publiceren, die net voor het jaar 2021 is afgerond. Enkele weken geleden hebben we deze cijfers besproken. Door de inkomsten uit de Kerkbalans, de opbrengst van de twee appartementen achter het kerkgebouw en door hulp van de vele vrijwilligers hebben we met weinig financiële middelen het jaar met een positief resultaat afgesloten.

 

Willen we werk maken van lokaal geloven, zullen we meer dan ooit ook het komende jaar ons weer blijven inzetten voor de Kerkbalans. Uiteraard is er de verplichte afdracht aan het parochiebestuur en het bisdom. In het laatste parochienieuws hebben we dan ook een antwoord proberen te geven op belangrijke vragen waarom het belangrijk blijft hieraan mee te doen. Het is een misvatting dat veel geld naar het parochiebestuur in Zutphen gaat.

 

Om in begin maart een zinvolle parochieavond te kunnen houden hebben we een korte enquête bijgevoegd. Wij willen u vragen om deze enquêtevragen in te vullen. Uw mening is belangrijk. Met uw mening kunnen we de discussie zorgvuldig voeren.

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het uitvoeren van zijn of haar taken. Ik mag u ondanks de vele uitdagingen een goed Nieuwjaar toewensen. Een jaar met ongetwijfeld veel belangrijke beslissingen.

 

Na de viering willen wij u een kop koffie of thee aanbieden met een stukje krentenwegge om met z’n allen hieraan te werken. Verbinden en Vernieuwen. Juist nu!

Mijn dank voor iedereen die hieraan een steentje wil bijdragen.

Een Zalig Nieuwjaar.

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is tijdens de wintermaanden alleen in het weekend open.

Dus op zaterdag en zondag geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt, dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

 

 

Enquête  ‘Van Geloven Nu naar Geloven Straks’

 

De locatieraad heeft het afgelopen jaar nagedacht over het voortbestaan van onze Geloofsgemeenschap. Het komend.. jaar staat in het teken van enkele cruciale vragen …… Ook zal de initiatiefgroep rondom de gebouwen ( Kerkgebouw, Willibrordhuus, en de twee appartementen )  met een voorstel komen waarin zij een advies zullen geven wat we al-dan-niet kunnen- behouden.

 

Inhoudelijk willen wij u binnenkort voorleggen wat in de toekomst de Geloofsgemeenschap van Hengelo mogelijk zou kunnen betekenen. Wij willen u daarom een aantal vragen stellen.

 1. Er zijn een viertal scenario’s mogelijk
 2. Geloofsgemeenschap blijft in een deel van het huidige kerkgebouw
 3. Geloofsgemeenschap in een nieuwe externe locatie
 4. Geloofsgemeenschap zonder een externe locatie
 5. Geloofsgemeenschap ontbinden opgaan binnen de drie kerken van de 12 Apostelen te Zutphen, Lochem of Keijenborg

Wat vindt U een goede optie? ………………

 1. Wat zou een goede bereikbare externe locatie kunnen zijn?Welke voorkeur heeft U?

 

 1. Binnen de locatieraad hebben we gezocht naar mogelijke manieren om ‘ Samen Kerk-zijn’ uit te dragen in Hengelo.
  Meer samenwerking met de overige kerken in Hengelo
  2. Een overlegorgaan vormen waar we elkaar inspireren?
  3. Bewuste verbinding met elkaar te zoeken in de vorm van
  bijeenkomsten, nieuwsbrief of andere media?
  4. Geen samenwerking zoeken?

Geef uw voorkeur aan.  Eventueel meerdere mogelijkheden
benoemen.

 1. In hoeverre zouden de dorpskerken invloed kunnen uitoefenen op het dorpsleven en/of dorpscultuur?
 2. Deel te nemen in een netwerk van de Hengelose Kerken?
 3. Meedenken over problemen in de wereld of eigen dorp als meedenker?
 4. Verdieping en inspiratie uitdragen zoals de werkgroep voor Inspiratie en ontmoeting nu al gedeeltelijk doet
 5. Uitgeven van een gezamenlijke nieuwsbrief
 6. Verbinding zoeken met relevante plattelandsorganisaties en/of leefbaarheidsinitiatieven?

 

Geef uw voorkeur(en) aan:

 

 

 1. De Kerkbalans 2023 in het licht van het komende jaar. Waarom Verbinden en vernieuwen, Juist nu?

Kunnen wij als christenen  van de Hengelose Geloofsgemeenschap straks werk maken van de genoemde uitgangspunten?  Hoe doen we dat dan? We gaan natuurlijk niet alles op één hoop gooien. We willen behouden van hetgeen ons dierbaar is.

 1. Hoe gaan we de Geloofsbeleving vorm en inhoud geven?
 2. Kunnen we daarbij over onze eigen grenzen stappen en de
  andere geloofsgemeenschappen in ons dorp daarbij betrekken?

en

 1. Welke rol speelt voor u ons kerkgebouw, die op de nominatie
  staat om op termijn aan de eredienst te worden onttrokken.

 

Wilt U hierover uw mening geven?

 

Gelijktijdig met de enveloppe voor de actie Kerkbalans ontvangt u de enveloppe met de enquêtevragen. Wilt u die ook invullen? Wij verzamelen uw uitspraken en zullen deze presenteren op de parochieavond in maart.

Daarvoor ontvangt u een aparte uitnodiging.

 

 

 

De Kerk was open met Kerst

 

Op de 1e en 2e kerstdag was de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen.

Ook dit jaar hadden de kosters en de bloemengroep er weer een prachtig geheel van gemaakt.

Tijdens deze openingstijd was er kerstgezang te horen.

Hebben jullie ook de Kerstengel gezien?

 

 

 

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Verslag Kinderkerstviering 18 december jl.

 

.
We hebben ons in deze kinderkerstviering laten verrassen door een geweldige goochelshow van goochelaar Jan!
Bij de kerk werd je verwelkomd door Midwinterhoornblazers. We zijn de de viering met een lied begonnen en daarna nam goochelaar Jan ons mee op avontuur in een spannende show die ging over Kerst en naastenliefde. Hij betrok de kinderen bij zijn show

 

Hij vroeg ook kinderen om hem te helpen met zijn trucs. Verschillende kinderen werden blij verrast. Sommige kinderen vonden het wel erg spannend om op het podium te staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  jan./ febr. 2023

 

12 jan. 10.00 – 11.30 uur Inloop morgen
Willibrordhuus
Willibrordhuus
14 jan. 15.00 uur Willibrordhuus Actie Kerkbalans Klokken luiden
15 jan. 10.00 uur Oecumenische viering Mw. Gerry Spekkink e.a. Willibrordkerk

Hengelo

19 jan.  10.00 uur inloopmorgen Willibrordhuus

 

22 jan.

 

Géén viering in onze kerk
26 jan. 19.00 uur WC viering Mw. Jenny Veldscholten Bleijke viering
26 jan. 10.00 uur Inloopmorgen Willibrordhuus

 

29 jan. 09.30 uur Eucharistie Past. Joost Baneke Willibrord Hengelo
02 febr. 10.00 uur inloopmorgen Willibrordhuus

 

05 febr. Géén viering in onze Kerk

 

 

 

 

 Energiekosten 2023 voor de kerken

 

Ook voor de kerken binnen de parochie de 12 Apostelen rijzen de energiekosten pan uit.
De energietarieven zullen in 2023 vierkeer zo hoog zijn. Van € 75.000 naar € 300.000

Het streven zou moeten zijn om het energieverbruik te halveren!

De volgende richtlijnen geeft het parochiebestuur met ons mee:

 1. Bespreek dit met de parochianen en vraag hen begrip.
 2. De verwarming van de kerk zal niet hoger zijn dan 15 graden en het advies aan de kerkgangers is om zich warm aan te kleden.
 3. Verwarm niet de kerk voor bijeenkomsten met slechts weinig deelnemers. Kijk of deze bijeenkomsten op een andere plek kunnen worden gehouden.
 4. Verwarm de kerk niet voor koorrepetities.
 5. Bij strenge kou de kerk sluiten en slechts in Zutphen te vieren (Eucharistisch Centrum)

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen;

dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

Samenwerking drie kerken in Hengelo gld

 

Samenwerking drie kerken in Hengelo gld groeiende!

Wat werken we al veel samen als drie kerken in Hengelo gld; de Willibrordkerk, de Remigiuskerk en de Vrijzinnige Gemeente.

Zo hebben we in september een gezamenlijke startzondag gehouden waarbij vooral het koffiedrinken halverwege de kerkdienst een succes was. Tijd om elkaar te ontmoeten!

Met Sint Maarten was er weer een prachtige optocht van de Willibrordkerk naar de Remigiuskerk. Vele jonge kinderen waren samen met hun ouders naar de kerk gekomen.

Een week daarvoor hebben Gerry Spekkink, Rineke van den Berg en Jenny Veldschoten met een fietskar bij twee supermarkten in Hengelo gestaan waarbij mensen de gelegenheid kregen om een ‘lichtje van gemis’ aan te steken. Daar werd veel gehoor aan gegeven en alom klonk de waardering dat we als kerk op deze manier aanwezig waren.

Jaren is het gebruik geweest om in de adventstijd gezamenlijk vespers te houden, maar omdat de belangstelling terugliep, heeft de Raad van Kerken besloten om dit niet meer te doen.

In plaats daarvan hebben we ‘een lichtje van gemis’ georganiseerd. Wel was er nog het gezamenlijke kinderkerstfeest met afgelopen jaar een goochelaar.

 

Wat kunt u nog aan samenwerking verwachten voor de rest van het seizoen? Vanuit de Raad van Kerken is de wens om in de veertigdagentijd en rondom Pasen ook momenten van samen optrekken te zoeken. U hoort daar in het volgende kerkblad meer van. Ook staat nog met een vraagteken of we na/ in de zomer een gezamenlijke openluchtdienst houden.

 

Wordt u enthousiast om hierover mee te denken, meld u dan bij Rineke van den Berg of Gerry Spekkink.

 

 

 

 

 

DE LITURGIE VAN DE OOSTERS ORTHODOXE KERKEN

 

Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting Hengelo gld

12 januari 2022

Persbericht:

Thema-avond: Byzantijnse liturgie

Op 12 januari 2023 organiseert de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. een lezing met pastoor Harry Scheve over het thema” Byzantijnse liturgie in relatie tot de kerk in Oekraïne”.

Februari van het jaar 2022 zal in de annalen van de Europese geschiedenis ingaan als een begin van een langdurige oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. Ongekend is een geopolitieke oorlog gaande waarvan we dachten dat deze vorm van oorlog voeren allang tot de geschiedenis behoort. Niets minder is waar en Nederland wordt geconfronteerd met een groot aantal vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierdoor kunnen we ook direct kennis maken met een rijke historie van de Slavisch Orthodoxe kerken.

Op 12 januari zal Harry Scheve, pastoor parochie Twaalf Apostelen en Byzantijns priester van de geloofsgemeenschap Wladimir uit Hengelo (ov) ons inleiden in de rijke traditie van deze kerken, die haar oorsprong vinden in de Byzantijnse traditie zoals we deze kennen in Griekenland, Klein Azië en het Midden Oosten.

Met een aantal korte schetsen probeert hij u mee te nemen in een stuk Europese geschiedenis en spiritualiteit van de Oosters Orthodoxie.

Met wat liturgische attributen zal het verhaal van de rijke liturgie van deze kerken voor u zichtbaar worden gemaakt. Uiteraard zal de Byzantijnse muziek ook ter sprake komen.

Plaats: Ons Huis
Adres: Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo
Tijd: zaal open om 19.00 uur, start 19.30 uur
Kosten: vrije gift
Meer info bij de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting:

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.van.aken@gmail.com
Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2023

 

Op zaterdagmiddag 14 januari 2023 zullen de klokken weer om 15.00 uur luiden voor de start van de actie Kerkbalans.

Binnenkort zullen de lopers weer benaderd worden om de enveloppen bij u thuis te bezorgen en weer op te halen.

 

Ook dit jaar zullen wij u via een presentatie informeren over de stand van zaken rondom kerksluitingen in de toekomst.

 

Onder de leus van: ‘Verbinden en vernieuwen.  Juist nu! 

We hebben het komende jaar 2023 hard nodig om samen te onderzoeken hoe we in de toekomst ook nog ‘Samen Kerkzijn’ kunnen uitoefenen. We kijken daarbij ook over de eigen grenzen in Hengelo.

 

 

In deze uitgave een aanzet voor het  ‘Kerkzijn ontdekken’ voor nu en in de toekomst. Het is de bedoeling dat we op termijn duidelijkheid krijgen van het Parochiebestuur over de status van onze Kerk. Zodra de ideeën wat meer geconcretiseerd zijn, zullen wij de leden van onze Geloofsgemeenschap uitnodigen om met ons daarover van gedachten te wisselen

 

Werkgroep Kerkbalans

Jan Claver  mob. 06 2334 8923, Henk Roes mob. 06 2124 1984 en Johan Hartman.

 

 

 

 

Veel gestelde vragen (FAQ) over de actie Kerkbalans

 

Vraag: Onze kerk gaat op termijn dicht, waarom moeten we dan nog meedoen aan de actie Kerkbalans?

 

Antwoord: Ook al gaat het kerkgebouw dicht, de plaatselijke geloofsgemeenschap blijft bestaan. Er worden nog steeds samenkomsten gehouden, koffie gedronken, de begraafplaats onderhouden. De bezoekgroepen blijven, de diaconie, de oecumene. Hiervoor is nog steeds geld nodig!

Vraag: Mijn bijdrage gaat toch niet naar Zutphen?

 

Antwoord: De parochie maakt veel kosten voor bijvoorbeeld het pastorale team, secretariaat en

bijdrage aan de kosten van het Bisdom. Zonder deze uitgaven kan de parochie niet functioneren.

Deze kosten moeten gezamenlijk betaald worden door alle geloofsgemeenschappen, dus ook een

gedeelte door onze lokale geloofsgemeenschap.

 

Vraag: De parochie is rijk genoeg, waarom dan toch de actie Kerkbalans?

Antwoord: De parochie heeft inderdaad vermogen, opgebouwd uit schenkingen, collectes en opbrengst van de actie Kerkbalans. Dit vermogen levert inkomsten op voor de parochie, huur, pacht

en beleggingsopbrengsten. Helaas levert dit niet voldoende op om alle kosten te kunnen dekken. Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans is dan ook hard nodig.

 

Vraag: Als de kerk dicht gaat, is er toch geen onderhoud meer nodig?

Antwoord: zolang de kerk niet is verkocht, blijven we verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook

kunnen we de kachel niet helemaal uitzetten en moet de het gebouw verzekerd blijven. Deze kosten lopen dus nog gewoon door

 

 

 

Overzicht definitieve Jaarcijfers  Willibrordkerk

 

Overzicht definitieve jaarcijfers 2021 Willibrord Hengelo
Lasten: Begroting 2022 Begroting 2021 Uitgaven 2021
Kosten onroerend goed  €       20.050  €        18.550  €   12.239
     
Financiële lasten  €            300  €             300  €        212
     
Persoonskosten  €       33.100  €        36.000  €   36.410
     
Kosten erediensten  €         4.300  €          4.300  €     1.902
     
Kosten pastoraal  €         1.500  €          1.500  €        381
     
Verplichte & vrijw. Bijdragen  €         8.714  €          9.419  €     8.919
     
Kosten begraafplaatsen  €         5.800  €          5.500  €     1.677
     
Beheerskosten  €         2.350  €          2.300  €     4.674
     
Lasten totaal  €       76.114  €        77.869  €   66.414
   
   
Baten: Begroting 2022  Begroting 2021  Inkomsten 2021  
   
Bijdragen parochianen  €       45.740  €        43.250  €   43.313
     
Opbrengsten Bezit & Beleg  €       21.000  €        23.000  €   27.871
     
Functionele inkomsten  €               –    €               –    €           –  
     
Kerkhof baten  €       25.000  €        17.500  €     8.444
   
Baten Totaal  €       91.740  €        83.750  €   79.628
Lasten totaal  €       76.114  €        77.869  €   66.414
   
Overschot  €       15.626  €          5.881  €   13.213

 

 

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

Hoe kan ik een document, dat ik via email ontvangen heb, doorsturen met whatsapp? Hoe kan ik de voicemail uitzetten op mijn smartphone? Ik wil de kerkdienst online bekijken, maar de computer doet er zo lang over om op te starten. Dit waren enkele vragen van bezoekers tijdens de middag ‘Hulp bij: Pc’s, laptops, tablets en mobiele telefoons” welke was georganiseerd door het Repair Café op 15 december in Kerkstraat 15.

Een team van 3 specialisten was op deze donderdagmiddag aanwezig om vragen te beantwoorden en waar mogelijk ook enkele technische problemen op te lossen.

Digitale middelen ontwikkelen zich snel, ze zijn zeer divers, en blijken al snel verouderd.

 

Tevens is het noodzakelijk om enige kennis te hebben bij het bedienen, maar zeker ook als er technisch iets fout gaat. Het updaten en opschonen gaat vaak meestal vanzelf, maar soms loopt het even niet goed.

Dan is het fijn als er even iemand kan meekijken en kan meedenken.  De vrijwilligers van het Repair Café hebben naast het oplossen van de problemen met de smartphone en de langzame computer ook meegedacht en advies gegeven met betrekking tot het gebruik en de inzet van een tablet en smartphone. Uiteindelijk bleek een aanschaf van iets nieuws toch de beste oplossing te zijn. Verouderd apparatuur geeft veel beperkingen en maakt het lastig om aan te sluiten bij de digitale wereld.

 

Helaas worden door de technische ontwikkelingen de apparaten op een gegeven moment ook niet meer ondersteund door de fabrikant en leverancier zodat je dan gedwongen bent nieuw te kopen. Dit is een aardig verdienmodel voor de fabrikant en de vraag rijst natuurlijk is dit duurzaam?

Het gebruik van digitale middelen vraagt om digitale geletterdheid en vertrouwen. Als het even niet lukt bent u van harte welkom in het Repair Café.

We kunnen terugkijken op een leuke, leerzame en gezellige middag.

 

De vrijwilligers wensen u een goed en gezond 2023 toe en zien u graag terug bij het Repair Café.

Wij zijn elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur,

 

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

Met de Kerstviering voor de leden van de KBO op zaterdag 17 december jl. viel het doek voor deKBO afdeling Hengelo. Helaas stonden geen opvolgers klaar om de vereniging verder te leiden. Ruim 50 leden hadden gehoor gergeven aan de oproep om gezamenlijk het laatste Kerstfeest te vieren. Het parochiekoor o.l.v. van Hans Milder en Gerry Spekkink gingen voor. Een viering om met dankbaarheid op terug te zien. Een woord van dank aan het laatste bestuur te weten Herman Gosselink, Ted Willems en Jo van Aken.  Ook Joop Klooken memoreerde een aantal hoogtepunten vanuit het verleden. De Fam. Hilderink verzorgde de rest van het programma met toegepaste Kerstliederen. De fam. Leemreis verzorgde het buffet dat door iedereen hooglijk werd gewaardeerd. Enkele activiteiten zullen onder de vlag van de locatieraad worden voortgezet in het Willibrordhuus.w.o. Meer bewegen voor ouderen en soosaktiviteiten.

 

 

 

Periodieke schenking aan onze eigen Kerk

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte die voor die tijd nodig was om bij de Belastingdienst voor een giftenaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Indien er sprake van zo’n periodieke gift mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag. (info secretariaat)

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning .

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 4  kan uiterlijk tot  7 febr. 2023 worden aangeleverd bij Henk Roes. hwa.roes@gmail.com).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 3, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 03 febr. 2023 bij Henk Roes  ( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd.