Nieuwsbrief 2a 2022

Extra Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 2a   14 dec. t/m 25 jan. 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap                                        ( klik voor link op koptelefoon )

www.willibrordhengelo.nl

 

.

 

 

Vieringen:  periode  14 dec. 2021 t/m  25 jan.  2022

 Let op: paar kleine wijzigingen!!!

 

 

1e Kerstdag 25 december 2021  GEBOORTE van JEZUS

W C- viering: Voorganger Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: Mannenkwartet van ons Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Overleden ouders Lamers-Roording

Frans en Rikie Robben-Peters

Jeroen Schut

Overleden fam. Beunk-Lamers

Maria Visser-Leemreis

Annie v.d. Mondt-Knippenborg

Pa en Ma Wolbrink-Helmink

Doortje Dickmann – v/d. Pavert

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Levende en overleden familieleden Waenink-van de Weer

Fam. Maresch-Hooman

Toon Lankhorst

Jan Roelofsen en fam. Roelofsen-Goossens

Benny Goossens

Annie Kasteel-Bergevoet

Richard Jansen

 

 

Vrijdag 31 dec 2021 Géén Gebedsviering met oudjaar i.v.m. de Coronamaatregelen

 Zondag 2 januari 2022 Openbaring des Heren

Eucharistieviering in onze kerk.

Voorganger pastor Joost Baneke

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: Coronakoor

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden Fam. Boerkamp-Roording

Lies Eulink-Reulink

Annie v.d. Mondt- Knippenborg

Riek Wossink

Alfons Hoebink

Richard Jansen

Annie Kasteel-Bergevoet

 

 

Zondag 9 januari 2022

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties.

(nog niet bekend)

 

 

Zondag 16 januari 2022  Oecumenische viering in de Remigius

Aanvang: 10.00 uur  (Géén viering in onze kerk)

Voorganger o.a. Mw. Gerry Spekkink

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

Annie v.d. Mondt-Knippenborg

 

 

 

Zondag 23 januari 2022

Géén viering in onze Kerk

 

Intenties:

(nog niet bekend)

 

 

 

Zondag 30 januari 2022  Eucharistieviering

Voorganger Pastoor Harry Scheve

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Koor:  Coronakoor

Opmerking: Uitreiking gedachteniskruisje Toon Lankhorst

 

Intenties:

Jaargedachtenis Toon Lankhorst

 

 

 

 

Openstelling kerk met de Kerstdagen.

 

Op de 1e en 2e kerstdag is vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen.

Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer om er weer een prachtig geheel van te maken.

Tijdens deze openingstijd zal er kerstgezang te horen zijn.

U bent van harte welkom!

 

Bij een bezoek aan onze kerststal kunt u kennis maken met de Knikengel. Wanneer u de kerk verlaat ligt er een mooi verhalenboek over Kerstmis voor elk kind klaar om mee te nemen

 

Houdt U rekening met de corona-eisen?

 

 

 

 

Actieplannen Kerkbalans 2022

 

Door uw bijdrage aan de kerkbalans is het mogelijk om acties voor het komende kerkelijk jaar te realiseren:

Ook in Coronatijd staat onze geloofsgemeenschap niet stil. We willen in 2022 toch een aantal activiteiten oppakken.

 • Aan de ‘oude pastorie’ is een grote onderhoudsbeurt noodzakelijk
  Er zullen kozijnen en ramen moeten worden hersteld en opnieuw van een verflaagje moeten worden voorzien.
 • Schilderwerk aan het kerkgebouw
  Aansluitend het onderhouds-/schilderwerk aan de buitenzijde van het kerkgebouw.
 • Groot onderhoud aan het Willibrordhuus.
  Ook dient het onderhoudswerk van het Willibrordhuus vooral aan de achterzijde onder handen te worden genomen.
 • Kozijnen moeten gerepareerd worden en ook het dubbel glas in een paar kozijnen is lek en dient vervangen te worden.
 • Onderhoud geluidsinstallatie.
  Onze geluidsinstallatie behoeft ook enige aanpassing. Nu steeds meer diensten met CD’ s worden opgeluisterd en de huidige microfoons ook niet helemaal voldoen, moeten we ons beraden hoe we dit willen oplossen.
 • Onderhoud urnenmuur kerkhof.
  Door de weersinvloeden dient er de nodige aandacht te worden besteed aan de afdekking van de urnenmuur.

 

Om dit alles goed te kunnen uitvoeren zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk.

Zoals het er nu naar uitziet zal onze kerk nog wel enkele jaren open blijven. Om de alternatieven te kunnen onderzoeken hebben wij uw bijdrage hard nodig.

 

Nogmaals het geld gegeven voor onze kerk zal ook beschikbaar blijven voor onze kerk.

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we in het komende jaar uitdragen.

In januari 2022 ontvangt u weer de informatie voor uw bijdrage.

 

Namens de werkgroep Kerkbalans:

Herman Gosselink

Jan Jansen

 

 

 

Aanscherping Coronamaatregelen ook in onze kerk!

 

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december.

 

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen.

 

Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

 

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

 

Reserveren weer verplicht!

Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

 

Zang:

Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

 

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

 

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden.

Bezoek aan de Kerststal:

Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

 

Concreet samengevat:

 • Registratie bij komst in de kerk.
 • Verplichte 1,5 meter afstand
 • Dragen van een mondkapje tijdens de gang door de kerk verplicht. Eenmaal op de plaats mag het mondkapje af.
 • Voorlopig 1 maal de handen ontsmetten bij binnenkomst.
 • Plaatstoewijzing door de gastheren via de zijbeuken
 • Communiegang via de zijbeuken en terug via middenschip
 • Looproutes voorlopig ongewijzigd.
 • Voorlopig geen koffie- theedrinken in het Willibrordhuus na de viering!

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld december 2021 – januari 2022       

Enkele kleine wijzigingen!!
19 dec. 09.30 W en C viering Diaken Theo ten Bruin Kerk

Hengelo

25 dec. 09.30 1e Kerstdag

W en C -viering

Mw. Gerry Spekkink Kerk

Hengelo

02 jan. 09.30 Eucharistieviering Past. Joost Baneke Kerk

Hengelo

09 jan. Géén viering in onze kerk
16 jan. 10.00 uur Oecumenische viering Mw. Gerry Spekkink e.a. Let op!

Remigiuskerk

23 jan. Géén viering in onze kerk
30 jan. 09.30 uur Eucharistieviering Past. Harry Scheve Kerk Hengelo

 

 

 

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap in zwaar weer!

mede door de aangekondigde Kerksluitingen!

 

In de vorige uitgave van ons blad ‘Parochienieuws’ stond dit artikel ook al.

Gezien de ontwikkeling van de laatste weken is er enerzijds hoop en anderzijds zijn de zorgen niet afgenomen.

 

Om als zelfstandige Geloofsgemeenschap binnen de parochie van de 12 H.H. Apostelen te kunnen bestaan,

moeten we aan een drietal eisen voldoen.

 

Het parochiebestuur stelt de volgende eisen:

 

 1. Voldoende kerkgang

  We kunnen stellen dat een vaste kern de kerk blijft bezoeken. Het aantal kerkgangers is ook afhankelijk van de verschillende soorten vieringen. Het aantal eucharistievieringen was minimaal, hetgeen door het gebrek aan pastores alleen maar minder wordt.

 

 

Toch kunnen we stellen dat de kleine groep vrijwilligers in elke viering een uitdaging ziet en ervoor zorgt dat de viering goed verzorgd wordt.

Enkele aandachtsgebieden zijn:

 • Zo mogelijk een eigentijdse viering
 • De inzet van het koor met minimale bezetting
 • De inzet van het mannenkwartet
 • Iedere viering een eigen boekje
 • De inzet van de (leken)voorgangers, de lectoren, de kosters
 • De inzet van de gastheren
 • Het kopje koffie/thee voor na de viering

 

Daarop terugkijkend kunnen we constateren dat we daarop trots zijn dat dit in onze geloofsgemeenschap nu nog kan.

 

 1. Voldoende financiën oftewel  ‘de eigen broek kunnen ophouden’

  Bij het opstellen van de begroting van 2022 zien we een tekort ontstaan van ongeveer € 4500,00. We zullen nog meer op de kleintjes moeten letten.
  We hopen dat de Kerkbalans niet te veel nadeel ondervindt van de aangekondigde sluitingen van verschillende kerken in onze parochie.

 2. Bemensing van de locatieraad

Het minimale aantal leden is drie leden. Op dit moment hebben we al vier nieuwe leden voor onze Geloofsgemeenschap,                                                                       Wij gaan hun  wens tot benoeming voorleggen aan het parochiebestuur.

 

Wij hebben ons lot in eigen handen.

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is op vrijdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer intenties opgeven, vragen en andere zaken.

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 3 kan uiterlijk tot 20 jan. 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 2, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 31 december 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

Wij wensen u een hele fijne kerstdagen en een goed uiteinde en een heel goed begin.