Nieuwsbrief nr.11 2021

 Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 11   17 augustus t/m 14 sep. 2021.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl0.2

 

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Dopen in Hengelo

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Overleden Elisabeth Maria Eulink-Reulink, bijna 88 jaar

 

Op 20 juli 2021 is overleden Mw. Lies Eulink-Reulink.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Als het leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd dat het einde goed is.

 

Haar uitvaart en begrafenis op ons kerkhof vond plaats op 27 juli 2021.

 

Dat zij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

Vieringen:  periode  17 aug. t/m  14 sept. 2021

Zondag 22 augustus 21e zondag door het jaar

 

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters
Lies Eulink- Reulink

 

 

Zondag 29 augustus 2021 22e zondag door het jaar. Eucharistieviering

 

Voorganger: Em. Pastoor F. Zandbelt.

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Koor: Willibrord koor o.l.v. dirigent Rob Mullink

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje John Kievits

 

Intenties voor deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters
Fam. Ubbink-Kasteel
Lies Eulink- Reulink
Jaargedachtenis: John Kievits

 

 

Zondag 5 september 2021 23e zondag door het jaar. Gebedsviering in onze kerk.

 

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

Koorzang o.l.v. dirigent Rob Mullink

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje Mirta Botterman

 

Intenties:

 Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Jeroen Schut

Willemien Schoenaker-Willemsen

Theo  en Truus Gerrits v.d. Steen

Bennie Tankink

Marietje Freericks-Tolkamp
Lies Eulink- Reulink

Jaargedachtenis Mirta Botterman

 

 

 

Zaterdag 11 september 2021  Noaberviering in ons Willibrordhuus

 

Aanvang: 19.00 uur

Voorgangers: Oecumenische werkgroep (Zie ook extra artikel in deze Nieuwsbrief)

 

 

 

Zondag 12 september 2021  (Extra Eucharistieviering in onze kerk)

 

Voorganger: Oud plaatsgenoot: pastoor Johan Rutgers

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

 

Koorzang o.l.v. dirigent Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi
Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Uitbreiding openstelling Mariakapel

Op verzoek van enkele parochianen willen we de Mariakapel weer volledig opstellen.

Echter, daarvoor zijn vrijwilligers nodig.

Bij voldoende belangstelling kunnen we weer een schema opstellen.

 

U kunt zich melden bij Henk Roes  mob. 06 2124 1984 of
info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Noaberviering zaterdag 11 september a.s.

 

Raad van Kerken Hengelo: Noaberviering september

Het lijkt nog ver weg, maar toch wordt er nu al weer nagedacht over de inhoud van de eerste Noaberviering na de zomerperiode.

De Raad van Kerken streeft er naar op eigentijdse wijze aan te sluiten bij een actueel thema. Urgenter dan ooit is het thema ‘eenzaamheid’. Door de coronacrisis is eenzaamheid onder alle doelgroepen toegenomen. De crisis laat zien wat echt van belang is in het leven. Er zijn, ook binnen de geloofsgemeenschappen, vele initiatieven opgekomen om naar elkaar om te zien. Daarnaast vraagt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de Week tegen Eenzaamheid (30 sept. t/m 7 okt.) aandacht voor eenzaamheid.

Reden voor de Raad van Kerken om het nieuwe seizoen te openen met een Noaberviering, waarin ontmoeting en verbinding centraal staat rondom het thema ‘eenzaamheid’. Een moeilijk onderwerp, want het gaat vaak om een gevoel dat in eenzelfde situatie voor iedereen verschillend kan zijn. Het roept vragen op als: Wat betekent eenzaamheid, hoe kunnen we het herkennen en wat kunnen we er aan doen?

 

Noabervieringen bestaan al sinds 2012 en zijn een uitvloeisel van een  oecumenische kerkdienst met als thema: ‘God is voelbaar waar mensen bruggen slaan en nieuwe wegen gaan’.  Deze laagdrempelige themabijeenkomsten worden 1x per kwartaal georganiseerd en voorgegaan door vertegenwoordigers van de drie samenwerkende geloofsgemeenschappen in Hengelo.

Om alvast te noteren:

Zaterdag 11 september om 19.00 uur in het Willibrordhuus naast de Willibrorduskerk in Hengelo. Van harte welkom!

 

 

Willibrordkoor weer bijeen!

 

Bijeenkomst koorleden Geloofsgemeenschap H. Willibrord – Hengelo.

 

Op maandag 2 augustus jl. zijn de koorleden van onze Geloofsgemeenschap H. Willibrord weer bij elkaar geweest.

 

Doel van dit samen zijn was om als koor elkaar weer te kunnen

ontmoeten en bijpraten na een zo lange tijd i.v.m. corona.

 

Op deze avond heeft het koor afscheid moeten nemen van een 5 tal leden te weten:

Betsie Besselink-Jansen (39 jaar lid )

Marijke Damen-Maresch ( 46 jaar lid)

An de Geus-Bijker ( 53 jaar lid )

Wim Aalders ( 17 jaar lid ) en

Theo Nijenhuis ( 32 jaar lid ).

 

Het beëindigen van het lidmaatschap vond plaats om uiteenlopende redenen.

De voorzitter Agnes Winkelman dankte deze leden persoonlijk voor de inzet en wenste hen alle goeds toe.

Allen ontvingen een kaars van onze Geloofsgemeenschap en een prachtig boeket bloemen.

 

 

Ook de heer Henk Roes voorzitter van de Locatie raad was aanwezig en bracht ook dank uit aan deze leden.

Ook aan het hele koor bracht hij veel dank uit en moedigde ons aan vooral door te blijven gaan met het zingen in de vieringen in onze kerk.

 

De eerste repetitie heeft inmiddels plaats gevonden en wel op maandag 9 augustus jl.

Na nog wat mededelingen door de voorzitter werd de avond voortgezet onder het genot van een heerlijk drankje.

Jan Jansen.

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke Kerken in Hengelo Gld.

 

 

Op 30 september met Inspiratie en Ontmoeting op excursie  naar “Um d’n Olden Smid”

 

“Wijn is leven voor een mens als je hem met mate drinkt. Wat is het leven zonder wijn? Wijn werd al in het begin gegeven om vreugde te schenken. Als je hem op het juiste moment en met mate drinkt, geeft hij blijdschap en vreugde.” Sirach 31:27 en 28 ( een van de apocriefe bijbel boeken)

 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 30 september als start van het seizoen een excursie naar Wijngaard Um d’n Olden Smid van Jan Jansen en Alma ten Bruin in Velswijk .

 

Op 13  februari  2020 had de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een avond georganiseerd met als thema:

“Hoe de wijnstok mij een mooie les leerde.”  Met Herman Haan. Op de valreep werd bekend dat Herman Haan door ziekte niet aanwezig kon zijn.
Met een alternatief programma heeft de werkgroep de avond toch door laten gaan. Een van de werkgroepleden hield een korte presentatie over wijn. Vanuit verschillende kanten is toen gekeken naar het begrip wijn, ranken en de wijngaard. Tijdens deze avond ontstond het idee om een wijngaard te bezoeken.

 

Nu we de draad weer oppakken met de Inspiratie- en Ontmoetingsactiviteiten, willen we als eerste samen met u op excursie naar de Wijngaard van Jan en Alma. We krijgen daar een rondleiding door hun wijngaard en ze zullen ons van alles vertellen over het verbouwen en oogsten van druiven en het maken van wijn.

 

De rondleiding start om 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur is er een inloop met een kopje thee of koffie met iets lekkers.

 

Kunt zich op geven de werkgroepleden

Frida Meints (f.meints@gmail.com) of 06-51007904

Jo van Aken ( jo.van.aken@gmail.com)  of 0575-  461800

 

Datum:            30 september 2021

Plaats:            Wijngaard Um d’n Olden Smid

Keijenborgseweg 31

7021 LW Velswijk

 

Tijd:                 17.00 uur inloop vanaf 16.30 uur

Kosten:           € 7,50

 

 

 

Vormselvoorbereiding

 

Na vorig jaar de vormselvoorbereiding te hebben moeten stoppen als gevolg van de coronapandemie, heeft de vormselwerkgroep de draad weer opgepakt.

Alle kinderen die zich vorig jaar hebben aangemeld en toen aan de voorbereiding zijn begonnen, kunnen dit traject nu gezamenlijk vervolgen.

Op zondag 26 september zullen zij het Sacrament van het heilig vormsel ontvangen.

De viering vindt plaats in de Christus Koningkerk in Vorden en de vormheer is Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht.

 

 

Wij wensen alle vormelingen een goede voorbereidingstijd.

 

 

Aan de locatie raden, pastoraatsgroepen en liturgische werkgroepen van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Voor ons bisdom is het beleid wel helder. Reeds eerder werd bepaald dat het uitreiken van de H. Communie in vieringen vooralsnog alleen geschiedt door priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.

 

Vanwege de beperkte omvang van het team heeft Vicarus Pauw recent toegestaan dat de beide parochiemedewerksters,

Laura van de Kam en Gerry Spekkink,

ook de Communie mogen uitreiken in de vieringen waarin zij voorgaan. 

 

 

 

 

Aanpassing vieringen in onze kerk op zondag

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats. In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

De vieringen in onze kerken vinden plaats, met inachtneming van de bestaande protocollen. Met name wijzen wij u op de versoepeling van 30 personen naar 50-60  personen. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 76 personen in onze kerk.

 

Koorzang (repeteren en zingen tijdens de vieringen is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits

  • 1,5 meter afstand
  • niet achter elkaar, maar in zigzag formatie
  • goede ventilatie

 

 

 

 

Aanmeldprocedure:

  • Voorlopig hanteren we alleen nog de registratie in de kerk.
  • Wel ontsmetting handen
  • Plaats toewijzing o.l.v. de gastheren/gastvrouwen

 

 

]

Nieuw rooster van vieringen aug./ sep.  in onze kerk

 

 

22 aug.

 

Géén viering in onze kerk

29 aug. 09.30 Eucharistieviering Em. Pastoor F. Zandbelt Hengelo
 05 sep. 09.30 Gebedsviering Mw. Jenny Veldscholten Hengelo
11 sep. 19.00 Noaberviering Werkgroep Willibrordhuus

 

12 sep. 09.30 Eucharistieviering Past. Johan Rutgers Hengelo
19 sep. 10.00 Startzondag

(géén viering in onze kerk!

Werkgroep Remigiuskerk
26 sep.  

Géén viering in onze kerk

 

 

 

 

 

Inloopmorgen weer van start

 

We hebben met ons allen een jaar achter de rug dat ons nog lang zal bij blijven. Een heleboel kon niet en een heleboel moest. Oorzaak Corona. Hoe vaak is dit woord wel niet uitgesproken? Overal kon het worden gezegd, alleen niet op de inloopmorgen in het parochiecentrum, ons “Willibrordhuus.” Nu zijn er weer meer normale tijden aangebroken en willen we de Inloopmorgen graag weer opstarten. Elkaar ontmoeten op de donderdagmorgen: lekker bakje koffie of thee met het gebruikelijke koekje en vertellen wat er zoal te vertellen valt.

Wel moeten we binnen nog wel voldoende afstand bewaren, maar buiten ligt dat wat anders. Buiten kunnen we, net als vroeger met meer personen gewoon bij elkaar zitten.  Inmiddels is achter het parochiecentrum het grind opgeruimd en vervangen door tegels. Dus de stoelen mee naar buiten en daar genieten van elkaar weer te zien.

We willen op de donderdagmorgen weer de traditie op pakken.
Op de gewone tijd vanaf half tien. Eenieder is van harte welkom.

De werkgroep

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

Steffie is een virtuele assistente op het internet die op een gemakkelijke manier in beeld en geluid kan uitleggen hoe dingen werken.

 

Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, internetbankieren en hoe u gezonde keuzes maakt en meer kunt bewegen.

Zo kunt u bijvoorbeeld in alle rust thuis oefenen met het opladen van uw OV-chipkaart. En legt Steffie u uit wat de OV-chipkaart is en waar u hem kunt kopen.

Ook internetbankieren wordt op een makkelijke manier uitgelegd. U leert hoe u de Rabo Scanner moet gebruiken en hoe u veilig online kunt bankieren.

Op de website Svbabc.nl geeft Steffie uitleg over een aantal regelingen die de SVB uitvoert.

Zij vertelt u over het persoonsgebonden budget (pgb), de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Bovendien heeft Steffie een digitale nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren.

Al met al een hele leuke, overzichtelijke en gemakkelijk te begrijpen website waar u veel kunt leren over de digitale wereld.

Klik op http://www.steffie.nl om op de site te komen (vergeet niet het geluid van uw computer aan te zetten!)

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer open!

 

Repair Café Hengelo (Gld)

Tijdens de zomer maanden is het Repair Café Hengelo gld. geopend op de 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 uur.  Zij het echter wel in aangepaste vorm gezien het corona virus!  U kunt de te maken of repareren spullen afgeven en na een telefoontje van ons weer ophalen.

Deze zomer speciale aandacht voor:

“Geef je tentonderdelen, luchtbed, slaapzak, rugzak of weekendtas een nieuw leven”

 

Nu we er weer op uit trekken, vragen we extra uw aandacht voor uw kampeerspullen. Deze zijn vaak wel te repareren. Kom er mee naar het Repair Café  en we kijken of we deze een tweede leven kunnen geven. Weggooien kan immers altijd nog wel?
Een goede tent* of luchtbed kan best duur zijn. Ook daarom is het dus de moeite waard om te kijken of repareren een optie is. Gaten in tenten kunnen gerepareerd worden met wat nieuwe stof of de tent kan worden verstevigd met extra materiaal.   Of denk aan een slaapzak waarvan de rits het niet meer doet. Dit soort problemen zijn vaak goed op te lossen, waarna je je spullen gewoon kunt blijven gebruiken.

Bij rugzakken, weekendtassen is vaak de rits het probleem. De runner ligt eraf, de rits zit vast of werkt gewoon niet soepel meer. In zulke gevallen kan er een nieuwe rits ingezet worden en hoef je de rugzak of slaapzak niet weg te gooien.
Bij slaapzakken kunnen onze reparateurs eventuele gaten weer dichtnaaien en zwakke plekken verstevigen.
En als wij het niet kunnen, dan is een bezoek aan onze lokale ondernemers met een naaiatelier in Shop Melange of Ayman achter in de winkel van Litania ook de moeite waard.

 

Weggooien kan altijd nog en als u dit doet, doe dit dan duurzaam via een recyclestation.

Frida Meints en Jakob Strating

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

Secretariaat weer open!

 

Het secretariaat is op de vrijdagmorgen weer open van 11.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op andere manieren bereiken door o.a.

 

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 12  kan uiterlijk tot 10 september 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk 10 september 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd