Nieuwsbrief nr. 7 2020

 

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 7   21 april t/m 12 mei 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

  Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl


Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

                                                                                                                ( Klik op het logo hier achter aan )

 

 

 

Coronavirus perikelen

 

Beste leden van onze Willibrordus Geloofsgemeenschap.

Vanwege het Corona virus is iedereen uit zijn doen, het is stil op straat, mensen hebben angst voor de toekomst.
Voor alle mensen uit de geloofsgemeenschap H. Willibrord willen we de lijnen kort houden. Zeker nu er voor een groot deel van u de vaste ijkpunten op de donderdagmorgen en de zondagmorgen met het daarbij onlosmakelijk verbonden koffiedrinken zijn gecanceld.

Ook het koor komt voorlopig niet meer samen.
En deze ontmoetingen zijn veel meer dan alleen maar de viering of de lezing. Juist het sociale aspect is waar veel mensen naar uitkijken.

De contacten onderling, het even horen hoe het met iemand gaat, het is zo belangrijk. En wordt nu zo gemist.

Daarom wil ik in deze nieuwsbrief toch het laatste nieuws vanuit onze geloofsgemeenschap en vanuit de 12 Apostelenparochie met u delen.

 

 

 

Overleden Paulus, Franciscus, Maria Besselink, 63 jaar oud

 

Na een lange ziekteperiode heeft de fam. Besselink afscheid moeten nemen van hun jongste broer en zwager.

In verband met de huidige maatregelen heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden in het crematorium ‘De Omarming’ in Zutphen.

Dat hij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode 21 april t/m  12 mei 2020

Hoewel we de komende tijd geen vieringen hebben in onze eigen kerk, kunnen we de intenties toch doorgeven aan pastoor Harry Scheve.

Hij zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen.

 

In deze lijst vind je alleen de opgegeven intenties van deze periode.

 

Zondag 26 april 2020

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Jan Maresch

Paul Besselink

Jaargedachtenis: Joop van Ree

 

Zondag 3 mei 2020

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben- Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Jan Maresch`

Theet Beunk

Truus Gerrits v.d. Steen

Marty Jolij

Jan Luccassen

Jan Maresch

Ciska Heitkönig- Beijer

Henk Wiendels

Martin Bosman

Paul Besselink

 

Zondag 10 mei 2020

Wim Eggink en Naomie

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Levende en overleden familieleden Waenink-v.d. Weer

Paul Besselink

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met:

dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

Ook in de komende weken zijn er nog geen vieringen in onze kerk.

De Mariakapel willen we in de weekenden openstellen voor bezoek.
(zaterdag en zondag)
Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

 

 

In de Mariakapel hebben we een mand geplaatst met nog enkele

Palmtakjes die met Palmzondag zijn gewijd in de St. Joh de Doperkerk in Zutphen.

Zo lang de voorraad strekt kunt u een takje meenemen.

Tevens vindt u het parochienieuws voor de komende weken.

Wist U dat de intenties van onze vieringen in Zutphen worden voorgelezen?

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Vieringen afgelopen Goede Week
Pastoor Harry Scheve zal een besloten viering (zonder parochianen) houden op

Witte Donderdag, 9 april, om 19.00 uur;
Goede Vrijdag, 10 april, om 19.00 uur;
Paaswake, 11 april, om 21.00 uur en
Pasen, 12 april, om 10.00 uur.

Alle vieringen vonden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Klokken luiden!

 

Klokken luiden als teken van hoop en troost voor de corona-patiënten

Op initiatief van de Raad van Kerken zijn de kosters gevraagd de kerkklokken te luiden

op elke woensdagavond te luiden van 19.00 tot 19.15 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

 

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

 

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

Aandacht voor de voedselbanken

 

Aandacht voor de voedselbanken gevraagd
Meer dan een miljoen mensen leven onder de armoedegrens en zijn aangewezen op de voedselbank.

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus zijn er nog meer mensen die een beroep moeten doen op de voedselbank.
Tijdens de weekendopeningsuren van de Mariakapel kunt u uw producten voor de voedselbank inleveren in het portaal van de kerk.

 

 

 

 

Van harte aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen.

 

 

 

Groet van de aartsbisschop

 

 

Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht
bij het begin van het Paas triduüm 2020

 

 

 

 

 

 

Utrecht, Witte Donderdag – 9 april 2020

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

We leven in een onzekere tijd, het coronavirus heeft om zich heen gegrepen en voor veel verdriet, onrust en angst gezorgd. De door de overheid getroffen maatregelen hebben diep ingegrepen in ons leven, ook veel kerkelijke vieringen kunnen niet door u worden bijgewoond, al blijven we natuurlijk wel bidden voor alle getroffenen en God vragen dat het virus zal verdwijnen. Nu kunnen helaas ook de vieringen van de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zijn. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.

De Goede Week begint normaal gesproken met de wijding van de palmtakken op Palmzondag en op Witte Donderdag gedenken en vieren we de instelling door Jezus van het sacrament van de Eucharistie. En direct daaraan verbonden ook dat van het priesterschap, want de viering van de Eucharistie is onmogelijk zonder een priester, die Jezus door zijn wijding in persoon vertegenwoordigt. Daarom vernieuwen de priesters normaliter in de Chrismamis ook de beloften die zij bij hun priesterwijding hebben afgelegd (vanwege het coronavirus zal de Chrismamis dit jaar op een later, nog te bepalen tijdstip plaatsvinden).

 

Omdat Jezus op Witte Donderdag het sacrament van de Eucharistie heeft ingesteld en het lopende kerkelijk jaar voor het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie is, wil ik in deze groet, die gedateerd is op Witte Donderdag, graag met u stilstaan bij de Eucharistie.

Jezus noemt zichzelf in zijn uitvoerige rede in het zesde hoofdstuk van het Evangelie volgens Johannes het “brood dat uit de hemel is neergedaald” (Joh. 6,41.51). Dit gebeurt als Jezus, de Zoon van God, mens wordt. Maar het gebeurt ook als in de viering van de Eucharistie de hemel zich opent en de aarde raakt. Op de woorden die de priester in de persoon van Christus spreekt: “Dit is mijn Lichaam … Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed …” (1 Kor 11,24-25), veranderen brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus en komt Hij onder de gedaanten van brood en wijn in ons midden.

Nadat Jezus in de synagoge van Kafarnaüm heeft gezegd dat wie zijn vlees niet eet en zijn bloed niet drinkt, geen eeuwig leven heeft (Joh. 6,53), reageren de toehoorders met ongeloof; de wonderbare broodvermenigvuldiging had ze aangesproken. Dit soort wonderen willen ze wel. Maar op de Eucharistie, waar Jezus op doelt, zitten ze niet te wachten: “Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?” (Joh. 6,60).

In onze tijd zitten veel mensen ook niet op de Eucharistie te wachten. De meerderheid is er niet (meer) mee vertrouwd. Het is voor de mensen die echt in de Eucharistie geloven veelal een pijnlijke ervaring dat hun familieleden, buren, bekenden en bijna iedereen in hun straat of wijk op dat kostbare moment verstek laten gaan.

 

Het kan daarbij voor ons een troost en bemoediging zijn te beseffen dat we de Eucharistie niet alleen voor onszelf vieren. Ook als de priester zijn dagelijkse Mis alleen viert, draagt die vrucht voor de hele gemeenschap. Paus Paulus VI zei hierover in zijn encycliek Mysterium fidei. Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie uit 1965: “… elke Mis die wordt gevierd, wordt niet alleen opgedragen voor het heil van enkelen, maar tevens voor het heil van heel de wereld. Hieruit volgt dat, ook al is het het beste dat aan de Mis een groot aantal gelovigen deelneemt, echter … de Mis die privé wordt gevierd … door een priester … valt goed te keuren omdat uit zo’n Mis een overvloed van bijzondere genadegaven voortkomt, ten voordele van de priester zelf, van het gelovige volk, veeleer van de hele wereld …” (nr. 33). De Mis, gevierd door de priester alleen of met een kleine groep gelovigen, draagt ook vrucht voor het heil van mensen die niet komen. Daarom beveelt Paulus VI de priester ook aan de Eucharistie dagelijks te vieren, ook al is hij daarbij alleen (nr. 34).

 

Voor mensen die in de Eucharistie geloven en van dit sacrament houden, is het helemaal pijnlijk dat zij zelf als gevolg van de coronaviruspandemie de Eucharistie niet kunnen bijwonen. Als de priester alleen de Mis opdraagt en daardoor de hemel opengaat, draagt dat ook voor hen grote geestelijke vruchten, zoals het dat ook kan doen voor hen die nooit iets aan hun geloof doen.

Gelukkig bestaat de mogelijkheid om een Eucharistieviering te volgen op Radio Maria, via de KRO-NCRV op de televisie of (in een aantal parochies) vanuit de eigen parochiekerk via een internetverbinding. Ook zendt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, de dagelijkse Eucharistievieringen live uit – onder andere via de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Tijdens de uitzending van de Eucharistieviering kunnen we ons laten voeden door het Woord uit de Heilige Schift – dat is Gods Woord – dat wordt gelezen en in de preek wordt toegelicht, en een geestelijke communie doen: het diepe verlangen naar de gemeenschap met Christus in de Eucharistie is ook een grote bron van genade en kracht om Jezus te kunnen navolgen. Enkele gebeden voor de geestelijke communie kunt u vinden op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Het coronavirus lijkt op het oog het Jaar van de Eucharistie van het Aartsbisdom Utrecht lelijk te doorkruisen. Maar de Eucharistie geeft ons de kracht die wij nodig hebben, ook als wij er niet lijfelijk bij aanwezig kunnen zijn. Want voor God is niets onmogelijk (Luc. 1,37).

Ik wens u een Zalig Pasen en hoop en bid dat de coronaviruspandemie spoedig voorbij zal zijn en dat we weer in onze kerken kunnen samenkomen om de Eucharistie te vieren en daarin onze Heer Jezus in de H. Communie kunnen ontvangen en aanbidden.

 

 

 

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht

 

 

 

Herbenoeming Mw. Ans Schabbink, locatieraad

Het parochiebestuur heeft in haar vergadering van 8 april 2020 Mw. Ans Schabbink-Demmer herbenoemd als lid

van de locatieraad Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo.

Het bestuur dankt haar voor de grote inzet die zij levert binnen de locatieraad en

de aanvaarding van een herbenoeming voor deze belangrijke functie.

 

 

 

 

In opdracht van de Rooms-Katholieke Kerk 2020

 

Het Kaski verzamelt jaarlijks statistieken over aantallen katholieken, kerkgangers, sacramenten en vrijwilligers in de katholieke parochies.

Dus ook bij ons!

Dit jaar konden we op de voorgestelde data niet het aantal kerkgangers tellen, omdat door de Coronavirus de kerk was gesloten.

 

 

 

Aantal ingeschreven katholieken eind 2019:     1511
Aantal huishoudens 2019            996
Kerkbijdrage huishoudens 449
Deelname aan actie Kerkbalans Ja

 

 

 
Aantal vrijwilligers eind 2019 140
Hoeveel koorleden eind 2019 28
Hoeveel koorleden alleen koorlid 10
   
Sacramentenbediening 2019
Doopsels 0 tot 6 jarigen 4
Doopsels 7 jaar en ouder 1
   
Eerste communie 2019 0
Aantal vormsels 2019 0
   
Aantal huwelijken 1
   
Aantal uitvaarten waarna beaarding 2
Aantal uitvaarten waarna crematie 9

 

 

Voorlopige financiële Jaarcijfers over 2019

Bij het lezen van dit overzicht zie je in een kort overzicht hoe onze Geloofsgemeenschap er voor staat.  Want in het laatste bericht van de Werkgroep Kerkbalans  kon u lezen hoe de actie was verlopen. De verwachting is ook dat het komende jaar het totaal toegezegde bedragen iets hoger zijn dan vorig jaar.

Het motto van het afgelopen jaar ‘Houd de Kerk in Balans’ is zeker van toepassing op onze Geloofsgemeenschap. De helft van het aantal gezinnen doet mee aan de Kerkbalans.

Zoals u ook in het financieel overzicht kunt zien is de Kerkbalans een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze Geloofsgemeenschap.

 

 

Kerkhof Zelhemseweg

 

In dit verband hebben wij de opbrengsten c.q. de kosten voor de begraafplaats in dit overzicht buiten beschouwing gelaten omdat we de laatste paar jaar de hele administratie opnieuw hebben opgezet. Door deze opzet hebben we de achterstand van de laatste jaren kunnen wegwerken en liggen we nu redelijk op schema. Hierdoor zijn zowel in 2018 als in 2019 meer achterstallige grafrechten geïnd.

Dit zou een vertekend beeld geven van de financiële positie van onze geloofsgemeenschap.

Tevens zien we dat op dit moment nog weinig mensen worden begraven. Steeds meer parochianen kiezen voor een crematie. Om u een beeld te geven:

Afgelopen jaar (2019) waren er slechts 2 begrafenissen tegenover 9 crematies waarbij de kerk op de een of andere manier bij betrokken was.

De verwachting is dat deze tendens zich zal voortzetten. De inkomsten zullen dan ook zeker in de toekomst verder teruglopen.

 

Bijdrage parochianen:

 

Het totaalbedrag bestaat voor een groot gedeelte uit de jaarlijkse Kerkbalans. De Actie Kerkbalans is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze geloofsgemeenschap. De opbrengsten van de collectes dekken bij lange na niet onkosten die worden gemaakt o.a. voor de verwarming, de schoonmaak en andere kosten van het kerkgebouw.

Het blijft daarom belangrijk om ieder jaar de actie Kerkbalans voldoende te promoten. De laatste jaren zijn de inkomsten van de beleggingen minder geworden door de dalende rentepercentages.

We zijn in balans, maar we balanceren wel op het randje.

 

 

Lasten
Omschrijving Begroting 2019 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
Kosten onroerend goed totaal 17.500 16.567 16.587
Financiële lasten 300 268 268
Persoonskosten: doorbelasting aan Willibrord Geloofsgemeenschap

Dit betreffen alle kosten totale parochie12 apostelen v.w.b. personeelskosten pastoraat, personeelsleden secretariaat, bestuurskosten, etc.

 

 
Persoonskosten 34.639 35.299 35.854
Kosten Eredienst 4150 3395 5487
Kosten Pastoraal 1270 1125 2044
Verplichte & vrijwillige bijdragen bisdom 8262 8675 8196
Beheerskosten 4200 2346 2889
Incidentele Lasten 1356
 
Baten:
Bijdragen Parochianen 46.500 51.194 48.955
Opbrengsten bezit & Beleggingen 21.000 23.594 23.314
 
Lasten totaal 70.321 67.675 72.681
Baten 67.500 74.788 72.269
       
Resultaat € –  2821 €  7113 € – 412

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

Tot nader bericht geen ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat een extra pagina over het Coronavirus.

 

 

 

 

 

Directeur Manon Van der Kaa start met een algemene bemoediging  :

 

“Lieve mensen, we maken met elkaar een moeilijke tijd door. Zo’n crisis als nu hebben we al heel lang niet gehad. We moeten ons leven als het ware opnieuw uitvinden, allerlei praktische dingen, hoe regelen we dat en hoe vullen we onze dagen?

Het plaatst ons allemaal voor allerlei vragen en uitdagingen en in onze vereniging liggen eigenlijk alle afdelingsactiviteiten stil. En we missen elkaar, want juist nu hebben we elkaar nodig.

En gelukkig kunnen we contact hebben met elkaar.

Laten we elkaar bellen, laten we elkaar brieven schrijven, en dat doen we gelukkig ook al volop.

En zo laten we het zien, omzien naar elkaar, juist nu.”

 

Inlichtingen bij Henk Roes, tel 06 2124 1984 0f email naar                  henk@roes-po-advies.nl

 

 

KBO-PCOB steunt het initiatief #nietalleen

 

Het coronavirus kreeg de afgelopen tijd veel invloed op ons leven. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te (gaan) lijden.

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale kerken en organisaties om hulp te bieden: boodschappen doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, teveel om op te noemen. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. Daarom is het platform #nietalleen opgericht. KBO-PCOB steunt dit initiatief.

Meedoen?

Afdelingen kunnen meedoen aan dit initiatief door te gaan naar www.nietalleen.nl en het formulier in te vullen of door te bellen met 0800-1322.

 

 

Repair Café Hengelo

 

Door de huidige situatie rondom het coronavirus is het Repair Café tijdelijk gesloten.

 

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

 

Thuiscommunie tot nader bericht opgeschort!

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is tot nader bericht gesloten.

Voor intenties, vragen en andere zaken kan men op verschillende manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38

 

  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984

 

 

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als

U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt.

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 8 kan uiterlijk tot  9 mei 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 31 mei 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)

worden ingeleverd.

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl