Nieuwsbrief nr.3 2020

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 3   21 jan. t/m 28 febr. 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 2   2019-2020.

 

 

Opbrengst Collectes 

Oudjaar 2019 €  78,10
Weekend 05-01 €  71,25
Weekend 12-01 €  36,65

 

 

 

Overleden Jan Luccassen, 66 jaar

Op 24 november is Jan Luccassen na een periode met toenemende beperkingen, ongemak, pijn,

onzekerheid en verdriet is hij rustig en vredige wijze ingeslapen.

Op de rouwkaart stond dan ook een veelzeggende spreuk: ‘Tegen deze strijd was geen kruid gewassen’ Jan is in besloten kring gecremeerd.

Wij hopen dat de nabestaanden kunnen leven met onze spreuk. ‘Dat hij in vrede mag rusten bij onze Heer’.

 

 

Overleden Jan Maresch, oud 80 jaar

Op 25 november is Jan Maresch overleden. Na een korte periode van afnemende gezondheid geeft de familie aan dat zij dankbaar zijn dat hem een lange lijdensweg bespaard is gebleven.

Op zaterdag 30 november was zijn afscheidsdienst in onze Willibrordkerk. De crematieplechtigheid was aansluitend bij ‘De Omarming’ in Zutphen.

Moge hij rusten in vrede bij de Heer.

 

 

Overleden Annie Buiting-Buser, oud 87 jaar uit Baak

Op 10 januari is Annie Buiting overleden. Zij was lid van de Geloofsgemeenschap in Baak, maar woonde nu op De Bleijke.

In de aanhef van de overlijdensadvertentie geeft de familie aan dat zij met liefde haar los laten, hun zorgzame moeder en trotse oma.

Op vrijdag 17 januari heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de St. Martinuskerk te Baak en aansluitend hebben zij haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

Moge zij rusten in vrede bij de Heer.

 

 

Overleden Antoon Eugelink, oud 86 jaar

Op 12 januari is Antoon Eugelink overleden. Op de rouwkaart omschrijft de familie de plek van Antoon binnen het gezin.

Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven,

hebben wij afscheid moeten van haar lieve man, hun geweldige vader en trotse opa.

Op donderdagavond was er in onze kerk de afscheidsviering. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Moge ook hij rusten in vrede bij de Heer.

 

 

 

 

Vieringen:  periode 22 jan. t/m  28 febr. 2020

 

Zondag 26 januari WC Viering, 3e zondag door het jaar

Voorganger: Dhr. Paul Zents

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Samenzang: koor vrij

Organist: Mw. Florence Kievits

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

Collecte is bestemd voor de activiteiten in onze Geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Antoon Eugelink

Jan Maresch

Antoon Eugelink

 

 

Zondag 2 februari Eucharistie 4e zondag door het jaar + eventueel doop

Voorganger: pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is bestemd voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Fam. Boerkamp-Roording

Truus Gerrits v.d. Steen

Bertus Bus

Fam. Ubbink-Kasteel

Jeroen Schut en Henk van Hal

 

Intenties laatste half jaar:

Sjef Knols

Jozef Hooman

Bennie Goossens

Hans Lichtenberg

Marty Jolij

Jan Luccassen

Jan Maresch

Antoon Eugelink

 

 

Zondag  9 februari  2020 ‘Anders Vieren’ in Keijenborg

Aanvang: 10.00 uur

 

Intenties:

Rikie Robben-Peters

Wim Eggink en Naomi

Antoon Eugelink

In onze kerk op 9 februari géén viering!

 

 

Zondag 16 februari 2020  6e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Joost Baneke

Lector: Mw. Diny Rondeel

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink + Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Antoon Eugelink

 

 

Donderdagavond 20 februari 2020 Eucharistieviering in De Bleijke

Voorganger: pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zaterdag 22 februari 2020  Naoberviering
Voorgangers: werkgroep leden Raad van Kerken

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Diaconiehuis Kerkstraat 15

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

Verslag openstelling Kerk met Kerst

Op eerste en 2e kerstdag was vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te kunnen bewonderen. Een aantal parochianen en kinderen hebben daarvan gebruik gemaakt.

In de week voor Kerstmis hebben verschillende groepen van De Leer en van Rozengaardsweide de kerststal bezocht. Heel veel belangstelling was voor onze ‘Knikengel’. Tijdens de openingstijd waren er kerstliederen te horen. Ook dit jaar hadden de kosters en de bloemengroep weer een prachtig geheel gemaakt van de kerstversiering in onze kerk. Met heel veel inspiratie en geduld zag het er weer mooi uit. Alles werd letterlijk en figuurlijk uit de kast gehaald.

Mijn dank voor de mensen die hieraan hebben meegewerkt.

 

 

 

 

Theo ten Bruin 10 jaar diaken

 

Eind november is het tien jaar geleden dat U de diakenwijding heeft ontvangen door kardinaal Eijck in Utrecht. Daarvoor hebt u enkele jaren in de avonduren een studie gevolgd.

Vele jaren bent U onze voorganger geweest in De Bleijke. Wij konden altijd een beroep op U doen en waar we altijd op U konden rekenen.

Wij hopen dat we daar nog menig jaar mee vooruit kunnen. Wij en de parochie de 12 Apostelen.

 

Uiteraard willen we dit niet voorbij laten gaan en willen we U deze fles lekkere wijn aanbieden, zodat u thuis daarvan kunt genieten en weer terugdenkt aan Hengelo.

Dit jubileum stond ook op Facebook, waar verschillende mensen ook hun felicitatie aan u hebben kenbaar gemaakt.

 

Namens de werkgroep, Jan Claver

 

 

 

Verslag bijeenkomst parochiebestuur 16 jan. In De Horst

 

Opening door de vice-voorzitter Paul Seesing.  Hij opende de bijeenkomst.

Hij stelde een aantal ontwikkelingen vast waarop we in de toekomst zullen moeten anticiperen.

De volgende vragen staan vanavond centraal:

Hoe ziet onze parochie in 2022 eruit?

Kenmerken van de demografische ontwikkeling

Verkleining pastoraal team

Pastoor Harry Scheve startte met een gedeelte uit een evangelielezing: Genezing van een melaatse, die genezen werd door een volharding in zijn geloof. De boodschap doorgeven met vallen en opstaan. Dat geeft kracht en bemoediging.

 

Gesprek gaat over toekomst van de parochie:

Waar gaan we naar toe. Waar willen we uitkomen.

 

Wat komen we allemaal tegen binnen de kerkelijke organisatie?

Vergrijzing

Maatschappelijke tegenstellingen

Extra appél op de plaatselijke geloofsgemeenschap

 

Uitwerking moet plaatsvinden in het werkplan van de plaatselijke geloofsgemeenschap: kernprogramma

 1. Eucharistievieringen en vieren sacramenten + voorbereiding. Hoogfeesten, Kerst, Pasen en Pinksteren.
  Grote acties met Advent en Vastenactie
  Bereikbaar zijn voor hen die in nood verkeren.
 2. Pastorale nabijheid: over ons
 3. Innovatief pastoraat: mensen winnen voor het evangelie. Bron van inspiratie aanboren.

 

 1. Pastorale nabijheid

Ontmoeting

Samen koffiedrinken – samen eten

Waarom en waartoe zijn we bij elkaar?

Ontmoetingsplek: Ervaringen van elke dag delen, wat houdt me bezig, waar lig ik wakker van, waar maak ik me zorgen over?

Omzien naar elkaar
Elkaar opzoeken bij belangrijke gebeurtenissen
van rouw tot trouw, in voor- en tegenspoed
Opmerking: bezoekerswerk nog meer uitbreiden en stimuleren

 

Bijdragen aan leefbaarheid
Verbindingen zoeken met maatschappelijk relevante organisaties o.a. Zonnebloem, Ouderenbonden, Seniorenconvent
Digitalisering bevorderen

 1. Innovatief Pastoraat/ Missionair pastoraat
  projecten projectmatig opzetten om mensen (opnieuw) te interesseren voor Christus en Zijn Evangelie.
  – gericht op concrete doelgroepen benaderen. Jongeren, andere gelovigen.

 

Binnenkort komen we in onze eigen geloofsgemeenschap daarop terug om dit werkplan handen en voeten te geven.

 

 

 

Lectoren

 

De viering op Kerstavond was de laatste viering waaraan Maria Melgers, als lectrice, heeft meegewerkt.

Maria was vele jaren lid van ons groepje lectrices/lectoren, dat in de loop der tijd steeds kleiner is geworden.

Wij waarderen haar jarenlange inzet enorm.

Als blijk daarvan hebben we haar een bos bloemen en een kleine attentie overhandigd.

Maria, nogmaals heel erg bedankt voor je inzet!

Gelukkig hebben we ons groepje weer kunnen aanvullen met Agnes Hakvoort – Geurts.

Zij zal vanaf januari regelmatig meewerken aan onze vieringen.

Welkom bij ons clubje, Agnes. A.S.

 

 

 

Actie Kerkbalans 18 januari t/m 1 februari 2020

GRIJP JE KANS, HOUD DE KERK IN BALANS

 

Velen van u hebben het afgelopen jaar (en vele jaren daarvoor) meegedaan met de Actie Kerkbalans. Uit de reacties vanuit de parochie kunnen we opmaken dat

ook het afgelopen jaar weer veel gegeven is. Namens alle geloofsgemeenschappen hartelijk dank daarvoor.

 

We zijn ook blij en trots dat wederom vele vrijwilligers actief hebben meegeholpen de Actie Kerkbalans tot een succes te maken.

En nu kijken we vooruit naar het nieuwe jaar 2020. Op 21 oktober jl. waren vrijwilligers bij elkaar om te evalueren maar vooral om zich voor te bereiden op het komende jaar. Ze luisterden naar elkaars verhalen en  lieten zich aansteken door elkaars enthousiasme. Een aantal geloofsgemeenschappen is al uiterst creatief bezig met de werving. In het gesprek dat ze met elkaar hadden kwam een mooi nieuw thema naar voren wat we graag met u delen:

Grijp je kans, houd de kerk in balans.

 

Een thema waar veel over te zeggen is. Op de eerste plaats weten we allemaal dat onze kerk moeilijke tijden doormaakt. Steeds minder mensen vinden de weg naar onze kerken. Juist daarom is het goed om te investeren. Niet alleen in de gebouwen maar vooral in voldoende activiteiten waarin mensen zich kunnen vinden. Ons pastoraal team is samen met de geloofsgemeenschappen bezig de pastorale nabijheid ter plaatse verder uit te bouwen. Werken aan omzien naar elkaar. Aan ontmoeting en leefbaarheid binnen de gemeenschap, waarbij we gevoed worden vanuit ons geloof.

Op de tweede plaats kost het onderhoud aan gebouwen veel geld. Dus om onze kerken “in balans” te houden hebben wij uw hulp en steun nodig.

Onze kerk doorgeven aan onze toekomstige generatie is en blijft een belangrijke doelstelling.

 

Pastoor Harry Scheve

 

In de week van 18 januari worden weer de enveloppen bij U thuis bezorgd en de week daarna weer opgehaald.

 

 

 

 

Vluchtelingen: praat je met of over hen?

 

Donderdag 23 januari 2020

Een ontmoeting die smaakt naar meer!

Door oorlog, geweld en andere crises zijn wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht. Een deel van hen probeert in een ander land een nieuw bestaan op te bouwen. Ook in de Achterhoek, in ons dorp, kwamen vluchtelingen wonen. Onze nieuwe dorpsgenoten zijn onder andere uit Syrië afkomstig. Kennen we elkaar al een beetje? Vanavond bieden we een unieke kans om elkaar informeel te ontmoeten. Hoe kun je dat beter doen dan door samen te eten? Met Syrische en andere “wereldgerechten” wordt dat samen smullen!

Na het toetje geven het woord aan mensen van Vluchtelingen Werk Nederland voor een uur informatie met natuurlijk ruimte voor vragen en gesprek.

Vluchtelingen Werk Nederland organiseert met het project “Bekend maakt Bemind” ontmoetingen met vluchtelingen. Zij komen langs met een getrainde vrijwilliger van vluchtelingenwerk en een vluchtelingvoorlichter. De vluchtelingvoorlichter vertelt zijn of haar persoonlijke verhaal en we gaan met elkaar in gesprek. We hopen te bereiken dat mensen tijdens onze bijeenkomsten een duidelijker beeld krijgen van wat het eigenlijk betekent om alles en iedereen achter te laten en in Nederland een nieuw leven op te moeten bouwen.

 

 

 

 

 

Gezamenlijke ziekenzalving Hengelo-Keijenborg

 

Het is alweer een tijdje geleden dat er een gezamenlijke ziekenzalving heeft plaats gehad.

Dit jaar willen we dit oppakken met de Keyenborgse geloofsgemeenschap.

Pastoraal is besloten dit te doen in de Sint Jan de Doper  aldaar.

Het zal plaats vinden op donderdag 12 maart om 10.00 uur.

 

Pastoor Scheve gaat in de Eucharistieviering met ziekenzalving voor.

Onze parochianen, wie hier aan deel willen nemen, worden van harte uitgenodigd.

Om het een en ander goed te organiseren willen we graag weten  hoeveel parochianen hier aan mee doen.

U kunt zich dar voor opgeven bij de leden van de bezoekersgroep.

 

Contact persoon Jan Claver 06-23348923, of een briefje in de brievenbus bij het Willibrordhuus.

 

 

 

Verslag Kinderkerstviering op 22 december in de Remigiuskerk

 

Kinderkerstviering in Hengelo Gld

Van ver hoorden zij al het geluid van de midwinterhoornblazers (uit Ruurlo). Binnen bliezen de kinderen van het Instaporkest van Crescendo op hun instrumenten, ondersteund door volwassen korpsleden. Er klonk feestelijke kerstmuziek. Veel kinderen hadden een eigen lichtje van huis meegenomen; dat werd geplaatst op de ladder van licht. Het thema was dan ook: “Geef licht!” Na het kerstverhaal “Een nacht om nooit te vergeten” mochten alle kinderen een lichtje komen aansteken en plaatsen op de grote ster. De engel vroeg aan ieder van hen: voor wie of wat wil jij een lichtje branden?

Er kwamen prachtige en soms verrassende reacties! Na afloop van de viering kregen alle kinderen persoonlijk een boekje voor Kerstmis overhandigd door Henk Roes van de RK Willibrordkerk en dominee Aleida Blanken van de Protestantse Gemeente. Met dit presentje en 1 of 2 lichtjes ging iedereen blij naar huis. Om het licht door te geven!

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid ds Aleida Blanken op 1 maart a.s.

 

Op zondag 1 maart is de afscheidsdienst om 14.00 uur in de Remigiuskerk.

 

Om 15.30 uur aansluitend de receptie in ONS HUIS.

 

 

 

Verslag Kerstconcert Hengelo’s Gemengd koor en

Vordens Mannenkoor

 

Glansrijk Kerstconcert in een sfeervol, Kerst versierde Willibrordus kerk !

Het is een traditie geworden, het kerstconcert iedere twee jaar, in de Willibrordus kerk, samen met het Vordens Mannen Koor. Deze onder leiding van Christo Guenov en het Hengelo’s Gemengd Koor onder de bezielende leiding van Rob Mullink. Voorzitter Roelof van Gijssel sprak welkomstwoorden voor één tot de laatste plek bezette kerk.

 

 

 

Het Hengelo’s Gemengd Koor opende dit concert sprankelend met het O, du Fróliche, met daarna Engelse Carols. Het Vordens Mannen koor opende met het Tollite Hostias Dat zuiver en plechtig werd gebracht. De sfeer in het Oekraïns kerstlied werd, zeer goed weergegeven. Hengelo’s Gemengd Koor zong Hoe leit dit Kindeke en Herderkens omringen, zeer homogeen, zuiver en met gevoel. Ook moet zeker vermeldt, het optreden van de solo in Leise rieselt der Schnee. Deze werd vertolkt door Carla Luesink en Karin Schurink. Ook  moet het prachtige solistische optreden van Ludo Eykelkamp, in Betlehems geboortestad genoemd worden.

 

Voor het eerst zongen  beide koren samen, het Joy to the World. Dit werd door de bezoekers zeer op prijs gesteld. Nadat de Voorzitter het slot woord had uitgesproken werd nog een extra woord van dank gebracht aan de vrijwilligers van de Willibrorduskerk voor de prachtige versieringen en hulp bij het schenken van de Glühwein aan het eind van dit zeer geslaagde concert.

 

 

 

 

Annie Steenkamp vrijwilliger van het jaar 2019

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst was met een grote afvaardiging van onze geloofsgemeenschap aanwezig om de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar 2019 bij te wonen.

 

Zij was met nog twee andere genomineerde vrijwilligers voorgedragen door haar kleinkind Anouk.

Voora

fgaand aan de bekendmaking werd van deze genomineerden een filmpje getoond over hun vrijwilligerswerk voor de gemeenschap.

Annie Steenkamp zorgt al jaren onder andere voor de koffie op zondagmorgen na de dienst in ons Willibrordhuus. Ook is zij actief op de inloopmorgen.

 

Het verbaasde ons niet dat zij werd uitgekozen tot vrijwilliger van het jaar 2019.

 

Daarnaast is Annie op diverse terreinen actief als collectant voor  diverse organisaties o.a. Pr. Beatrixfonds, Kankerbestrijding, Nierstichting en Diabetesfonds. Tevens heeft zij veel vrijwilligerswerk verricht voor de KBO, de bezoekersgroep en bij de activiteiten van de Zonnebloem.

In weer en wind doet ze in stilte haar werk.

Met haar 88 jaar is ze nog steeds fit en kwiek. Ook bij het betreden van het podium verraste zij menigeen met een ontroerend gedicht.

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

 

Verslag Kerstviering op zaterdag 21 december jl.

 

Er was deze middag een grote opkomst van leden, in totaal 52 personen.

Dit aantal hebben we de laatste tijd niet meer gehad. Waarschijnlijk heeft het te maken met het aangeboden programma.

De kerstviering aan het begin van de middag was nieuw voor ons. Mia Tankink, pastoraal werker, ging voor in de viering, die totaal anders was dan vorige jaren. Via een PowerPoint demonstratie ging ze met ons allereerst naar de Advent, voorbereiding op het Kerstfeest. Zij noemde hierbij de namen van onze overleden KBO-leden in het afgelopen jaar. In totaal vijf namen van mensen die wij allemaal goed gekend hebben. Voor hen werd een kaarsje aangestoken.

Mia vertelde over het ontstaan van de kerstviering dat van oorsprong een Germaans Zonnewendefeest was, dat altijd plaatsvond bij volle maan rond 21 december. In het jaar 354 besloot paus Liberius om 25 december te vieren als vaste christelijke feestdag. Tot op vandaag is het altijd zo gebleven. De invoering van de kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisie.

Het verhaal gaat verder, zoals wij dat kennen met de volkstelling. De geboorte van Jezus in een stal van Bethlehem, omdat er geen plaats was in de herberg. Tijdens de hele presentatie zong het parochiekoor onder leiding van Rob Mullink kerstliederen, passend bij de liturgie. Aan het eind klonk het bekende Joy to the World, vreugde en vrede aan de mensen van goede wil !

Na de koffiepauze was er een optreden van zangeres Rita Oldenhave van het duo ZieZoo. Dit was een verrassend en ontspannen gedeelte van de middag. Rita wist heel goed in te spelen op het publiek, zodat iedereen mee kon doen met zang en zelfs dans. Zij is echt een vakvrouw!

Om vijf uur was het tijd voor het kerstbuffet. Alle lof voor de mensen van Hotel Leemreis die een geweldig buffet voor ons hadden bereid. Het was gezellig, het was goed om Kerstmis met zoveel leden te kunnen vieren.

Voorzitter Hein Meurs bedankte aan het eind van de middag iedereen, die had bijgedragen aan deze welgeslaagde middag.

J.v.A

 

 

Ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

Ipad ondersteuning in parochiecentrum is op de 1e donderdag en 3e donderdag van de maand.

 

De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen dan op de donderdagmorgen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het Willibrordhuus is open.

 

Nieuwe Cursus Ipad

Vanaf begin maart 2019 start er in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00  incl. boek van € 15,00. Voor 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

 

 

Cursus voor Android?

Ook willen we voor tablets met het besturingssysteem Android weer een cursus verzorgen.

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Het Repair Café wenst alle lezers van Klokgeluiden en het Parochienieuws een gezond en duurzaam 2020.

In het nieuwe jaar verwelkomen u graag weer in het Repair Café.

 

Als Repair Café Hengelo Gld. zijn we steeds in ontwikkeling. Graag houden we u hiervan op de hoogte. Als eerste zullen we ons logo gaan aanpassen. Het landelijke logo van Repair Café wordt gewijzigd om herkenbaarder te zijn en meer aan te sluiten bij de huidige vormgeving. Wij zullen hier in de stijl van “Weggooien? Mooi niet!” in de loop van de tijd ook in meegaan. We hebben voorlopig geen nieuwe flyers en borden. Deze gaan we eerst nog een poosje gebruiken. Vandaar dat u misschien de komende tijd twee logo’s zult aantreffen in Hengelo Gld.

Onze website hebben we uitgebreid met informatie over hoeveel kapotte kleding en apparaten wij herstellen. Dat is interessante info om met u te delen. U kunt zien dat we steeds beter worden en meer kunnen. Zo kunnen we bij reparaties, in overleg met u, kleine onderdelen voor Senseo’s bestellen of deze uit onze voorraad nemen. Die hoeft u dan niet eerst elders zelf te kopen, maar u kunt deze van ons afnemen. Kosten zijn een paar euro tot enkele tientjes afhankelijk van het onderdeel.

 

Ook ziet u nu op onze website een pagina met foto’s van onze activiteiten en wat wij zoal repareren en herstellen.

 

 

Als u dit blad ontvangt, is de eerste opening van het jaar op 2 januari al weer geweest en zijn de vrijwilligers enthousiast van start gegaan om samen met u defecte kleding en apparaten te repareren en herstellen.

 

Tot ziens in het Repair Café, team vrijwilligers!

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

 

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

ANDERS VIERING OP 9 FEBRUARI

 

Op 9 febr. A.s. is een gezamenlijke  zgn. ‘Anders Vieren’ in de St. Joh. De Doperkerk in Keijenborg.

Hierbij is onze geloofsgemeenschap ook uitgenodigd.

In onze kerk is er geen viering.

Thema:  ‘Samen Onderweg’

 

 

 

 

Opgave 1e Heilige Communie 2020

 

 

Beste Ouders/Verzorgers.

Wilt u uw kind opgeven voor de 1e Heilige Communie 2020?

Dat kan tot 31 januari 2020 bij werkgroep 1e Heilige Communie Keijenborg/Hengelo. (zie onderstaande gegevens werkgroep)

 

Na aanmelding van uw kind ontvangt u z.s.m. alle informatie over de bijeenkomsten.

 

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.

U krijgt dan z.s.m. een mail met opgave-formulier toegezonden.

 

Opgave tot uiterlijk 31 januari 2020 bij Sylvia Jaaltink,

via mail sylvia.j67@hotmail.com

 

Sylvia Jaaltink, Hagedoorn 17, 7041 JR s’-Heerenberg,

mobielnr. 06-25254775

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie Keijenborg/Hengelo gld.

Kitty Beulink, Carmen Wullink en Sylvia Jaaltink

Voor Hengelo: Henk Roes mob. 06 2124 1984  of info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Opgave Vormselvoorbereiding 2020

 

In juni 2020 is er in onze RK Parochie HH. Twaalf Apostelen, de mogelijkheid om het Sacrament van het Vormsel te ontvangen.

De kinderen van alle geloofsgemeenschappen in onze parochie uit groep 7 en 8 van de basisschool of ouder die de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen, kunnen gevormd worden. In 2021 is er geen Vormselviering vandaar dat ook de kinderen van groep 7 dit jaar welkom zijn.

 

We gaan ons met de vormelingen, evenals afgelopen jaar, in een weekend voorbereiden op het vormsel.

Van zaterdagochtend tot en met zondagmiddag gaan we op afwisselende en interactieve wijze over het vormsel praten, knutselen en spelen. Een film kijken, eten en slapen horen ook bij het weekend.

Voorafgaand aan het weekend is er op 17 februari 2020 een ouder en kind avond waar alle informatie wordt gegeven en waarna de definitieve opgave volgt.

 

We willen graag, vóór 1 februari, weten wie er op deze informatieavond aanwezig zullen zijn.

Datum en adres: 17 februari 2020 van 18.45 tot 20.15 uur, in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, 7251 BL te Vorden.

 

Opgeven voor deze informatieavond kan door, voor 1 februari 2020, de naam van het kind, adres, tel.nr.,  e-mailadres en tot welke geloofsgemeenschap men behoort, door te geven aan:

 

parochiesecretariaat                                     of           Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo gld

secretariaat@12apostelen.nl                                  info@willibrordhengelo.nl

 

Ook voor vragen over het Vormsel kunt u bovenstaand e-mailadres gebruiken.

 

Wij hopen ook nu weer met een aantal kinderen het vormsel voor te bereiden en er een goede tijd van te maken.

 

Hartelijke groet

Namens de Werkgroep Vormselvoorbereiding

Parochie HH. Twaalf Apostelen

secretariaat@12apostelen.nl

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is.

De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 4 kan uiterlijk tot 7 febr. 2020 worden aangeleverd bij

Henk Roes     (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 3, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk  7 febr. 2020 bij

Louise Eulink    ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl