De Pastoors

Pastoor Harry Scheve

De 57-jarige Scheve werkte nu bij de Sint Marcellinusparochie in West-Twente. In 1995 werd hij tot priester gewijd. Daarvoor was hij werkzaam als musicus in het onderwijs.

Installatieviering pastoor Harry Scheve

woensdag 15 juli 2015

Op 10 juli 2015, vijf dagen na het afscheid van pastoor Fred Hogenelst, was er weer een bijzondere eucharistieviering in de St. Jan te Zutphen. In deze viering werd pastoor Harry Scheve geïnstalleerd als pastoor van onze parochie HH. Twaalf Apostelen en werd diaken Anton Bos voorgesteld.
Vicaris Hans Pauw ging voor en heette iedereen welkom; in het bijzonder de moeder en zus van de nieuwe pastoor en zijn huisgenote Afke met familie. Ook de vrouw en dochter van diaken Anton Bos, die per 1 mei toegevoegd is aan het breed pastoraal team van de parochie kregen aandacht. In aanwezigheid van het breed pastoraal team, waaraan op deze avond Marga Peters-van Langen en Jaap van Kranenburg helaas ontbraken, werd het een mooie viering. Met ongeveer 250 kerkgangers, waaronder vertegenwoordigers uit alle geloofsgemeenschappen en van andere kerkgenootschappen was de kerk vrijwel gevuld. Een groot projectkoor gaf acte de presence. Maar liefst 50 zangers en zangeressen uit de hele parochie waren aanwezig en er waren misdienaars en acolieten uit Drempt, Ruurlo, Vierakker en Zutphen.
Nadat de vicaris de benoemingsbrief, die kardinaal Eijk verzonden had aan pastoor Harry Scheve, had voorgelezen, heette de nieuwe vicevoorzitter van het parochiebestuur Willem Achtereekte, de nieuwe pastoor welkom en feliciteerde hem met de benoeming. Hij overhandigde hem een grote, symbolische sleutel voor alle 14 kerken. Willem sprak de hoop uit dat pastoor Scheve ons allen zal inspireren en met velen van ons in gesprek zal gaan over het geloof.

Vervolgens werd de benoemingsbrief van Anton Bos voorgelezen. Doordat de pastorale zorg van de geloofsgemeenschappen H. Andreas in Brummen en H. Willibrord in Drempt per 1 mei 2015 onder de parochie HH. Twaalf Apostelen is komen te vallen, is de aanstelling van diaken Anton Bos, die woonachtig is in Brummen, gewijzigd. Ook hij maakt nu deel uit van onze parochie.
Anton stelde zichzelf voor. Hij vertelde dat hij eigenlijk voor de tweede keer welkom werd geheten in onze parochie. De eerste keer was intussen wel al 58 jaar geleden. Hij werd geboren in het Walburgis ziekenhuis en werd bij zijn doopsel welkom geheten in de Katholieke Kerk te Zutphen. In 1997 heeft hij de diakenwijding ontvangen van kardinaal Simonis in de H. Andreaskerk te Brummen, waar hij al bijna zijn hele leven al woont. Hij verheugt zich in onze parochie te mogen werken.

Pastoor Scheve had het evangelie van Johannes 21, 1-14 uitgekozen, over de apostelen die op advies van Jezus het net aan de andere kant van de boot uitgooiden. Dat net, zo haalde vicaris Pauw aan in zijn preek, zit ook in ons logo. Het heeft 12 knopen verwijzend naar de 12 oorspronkelijke geloofsgemeenschappen van de parochie. De apostelen moesten vissers van mensen worden. Dat was ook de wens van de vicaris aan de parochie en de nieuwe pastoor: dat zij gestalte mogen geven aan de opdracht om vissers van mensen te zijn.
Nadat pastoor Scheve zijn wijdingsbeloften had uitgesproken, volgde het overhandigen van de liturgische tekenen van de vicaris aan de nieuwe pastoor: de kelk en de hostieschaal, de sleutel van het tabernakel, de doopschelp met olie voor de geloofsleerlingen en het chrisma, de witte stola, de paarse stola en tenslotte de ziekenolie. Daarmee was de installatie een feit en nodigde vicaris Pauw pastoor Harry Scheve uit om voor de eerste keer de Eucharistie te vieren in zijn nieuwe parochie. Dat deed hij enthousiast en met volle overgave.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Afscheid van pastoor Hogenelst weg uit Hengelo Gld

Voorstellen pastoor Hogenelst

                                    

          

Per 1 juli aanstaande ben ik door de aartsbisschop benoemd tot pastoor van de Heilige Suitbertusparochie en de Paus Johannes XXIII parochie en ga wonen in Culemborg. Zo volg ik, zowel qua benoeming als qua woning, mijn voorganger pastoor Gerben Zweers op. Het is best een spannende uitdaging, zo’n nieuwe benoeming want ik was/ben al zo’’n 15 jaar werkzaam in de Gelderse Achterhoek. Eerst in zes parochies en vanaf 2006 kwamen er nog eens zes parochies bij. Deze parochies zijn steeds meer gaan samenwerken en per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies gefuseerd tot een grote parochie, “De Heilige Twaalf Apostelen”.

Maar nu: Wie is pastoor Hogenelst? Ik ben geboren en getogen in Dieren, aan de linkerkant van de IJssel tussen Arnhem en Zutphen, als oudste zoon in een “goed katholiek” gezin. Ik groeide als het ware het kerkelijk leven in, het ging heel natuurlijk: ik was misdienaar, acoliet, koster, organist, bestuurslid en had goede gesprekken met onder meer de pastoors Grondhuis en Berendschot. De kerk en het geloof waren steeds een substantieel onderdeel van ons gezin en van mijn leven. Na het eindexamen VWO heb ik nog als instructeur gewerkt in de autorijschool van mijn ouders. In 1983 ben ik begonnen aan de priesteropleiding aan het Ariënskonvikt in Utrecht en werd student van de Katholieke Theologische Universiteit (KTU). Na mijn afstuderen in 1994 was mijn eerste aanstelling in Heeten, Nieuw Heeten en Holten. In die tijd, op 29 april 1995, ben ik tot priester gewijd. In oktober 2000 verhuisde ik naar Lochem en in 2007 verhuisde ik naar Keijenborg, waar ik nu al 8 jaar met veel plezier woon. Ik ben er ook ere-voorzitter van het Schuttersgilde St. Jan en daar ben ik ook best een beetje trots op.

Ik vind het nog steeds mooi en waardevol om met mensen samen liturgie te vieren en zo het geloof te beleven. Maar ook de gesprekken ter voorbereiding van de sacramenten, met (jonge) ouders en met stellen die willen trouwen: het blijft me boeien om met mensen hun levensverhaal te delen en te onderzoeken hoe God daar een rol in speelt en om te zien hoe God met mensen onderweg kan zijn. Zo ga ik ook graag met groepen parochianen op bedevaart naar Lourdes en Kevelaer, Rome of Israël en ik was erbij de WJD in: Keulen, Sydney en Madrid. Samen met mensen onderweg zijn, is bijzonder: reisgenoot zijn van en voor elkaar… En minstens zo belangrijk als de reis zélf, vind ik het reisgezelschap. “Samen Onderweg”, is een veel gehoord thema in mijn huidige parochie, maar als ik erover nadenk, is het is ook wel een soort levensmotto van mij geworden.

Ik vind het mooi en een uitdaging om samen te werken met de vele vrijwilligers, individueel of in groepswerk: samen het goede werk doen in de naam van Christus. Ik zoek Hem en ik vind Hem ook in mijn regelmatig gebed. En ik hoop ook hier in de parochies De Heilige Suitbertus en Paus Johannes XXIII met de besturen, het pastoraal team en velen van u en jullie te werken aan verdere opbouw van de geloofsgemeenschap en blijvende verdieping van ons bijzondere en waardevolle geloof, ook en misschien wel juist in de hedendaagse tijd. Want zowel de Kerk als de Maatschappij bevindt zich in tijden van verandering en van overgang en van keuzes maken. Maar dat zal u ook wel duidelijk zijn.

Samen onderweg zijn met elkaar en met de Heer. Daar wil ik mij van harte voor inzetten. Ik vraag daarvoor graag uw aller steun en gebed. Tot spoedig iets en met een hartelijke groet,

Fred Hogenelst,
pastoor

pastoor Hogenelst wordt geïnstalleerd op vrijdagavond 19 juni, om 19.30 uur, in de kerk in Culemborg. De installatieviering is een vesper, met als voorganger mgr. H. Woorts. Na afloop is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe pastoor. U bent van harte welkom.
Adres: Culemborg: kerk H. Barbara, Markt 50, Culemborg.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Eerdere Pastoors gaan wij uit zoeken.

 

Sinds 1595 moesten de Hengeloers die niet met de Reformatie meegingen hun godsdienstige samenkomsten houden op de Keijenborg. Dat gesehiedde gedurende enige eeuwen. Eerst in 1843 werd er aan de Spalstraat een katholieke kerk gebouwd. De geestelijken van de Keijenborg verzorgden hier nog de diensten. De eerste pastoor, die tot 1872 de paroehie van de H. Willibrordus diende, was Bernardus Berendsen. Hij was tegelijk pastoor van de Keijenborg. Pastoor Reekers was de tiende in de rij van voorgangers in de parochie Hengelo, die sinds 1862 een zelfstandige parochie werd in het aartsbisdom Utrecht.