Nieuwsbrief nr.6 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 6   12 april t/m 10 mei 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

 

06 2124 1984

462570

463482

464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 Vieringen:  periode  12 april 2022 t/m 10 mei 2022

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag Kruiswegviering

Voorganger Mw. Gerry Spekkink

Lector: Mw. Agnes Hakvoort.

Aanvang: 15.00 uur

 

 

 

Zondag 17 april 2022 a.s. WC-Viering Hoogfeest van Pasen.

Voorganger pastor Carin Timmerman

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Doortje Dickman- v.d. Pavert

Frans en Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel
Tante Doortje Ubbink

Maria Visser Leemreis

Mirtha Botterman

Overleden fam. Beunk-Lamers

Jeroen Schut

Annie v.d. Mond-Knippenborg
Toon Lankhorst

 

 

 

Zondag 24 april 2022 2e zondag van Pasen Eucharistieviering

Voorganger: pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink dirigent/organist

 

Intenties

Mw. Gerda Gosselink-Pelgröm

 

 

Zondag 1 mei 2022  3e zondag van Pasen WC-viering

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Opmerking: Uitreiken Gedachteniskruisje Bennie Tankink

 

Intenties:

Frans en Rikie Robben-Peters

Mirtha Botterman

Theet Beunk

Overleden fam. Boerkamp-Roording

José Waenink

Willy Rondeel
Gerda Gosselink-Pelgröm

Fiene Hooman-Wossink

Jaargedachtenis: Bennie Tankink

 

 

Zondag 8 mei 2022 4e zondag van Pasen
Géén viering in onze kerk

 

Zondag 15 mei 2022 5e zondag van Pasen

Voorganger: em. Pastoor Joost Baneke

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, organist/dirigent

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

 

 

 

Openstelling Mariakapel

Het is al weer twee jaar geleden dat de corona het nieuws van de dag begon te bepalen.

Om besmetting als gevolg van contacten te voorkomen werd ook de Mariakapel in onze kerk gesloten.

Later werd de opening beperkt tot de weekenden. Nu is het dan zover dat de Mariakapel weer alle dagen is geopend. In onze tijd van automatisering is het (gelukkig) nog niet zover dat de dagelijkse opening en

sluiting op afstand geregeld kan worden. Het is dan ook heel mooi dat een zestal medeparochianen bereid is gevonden om bij toerbeurt ervoor te zorgen dat bezoekers dagelijks een “opendeur” naar Maria in onze kerk vinden.  Dat zij de gelegenheid hebben om bij de icoon van “Maria van Altijddurende Bijstand”

een moment van stilte te vinden, een Weesgegroetje te bidden, een lichtje op te steken en

misschien iets in het boekje te schrijven.

 

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt, dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

Verslag gezamenlijke ziekenzalving In de Willibrordkerk in Hengelo voor de geloofsgemeenschap

                                                      van Hengelo en Keijenborg

Op 17 maart hebben meerdere parochianen deelgenomen aan een gezamenlijk ziekenzalving in de Willibrord kerk te Hengelo.

Het was een samenwerking van de twee bezoekersgroepen van Hengelo en Keijenborg. Om 10.00 uur was de dienst, die voorgegaan werd door

Pastoor Scheve en muzikaal begeleid werd oor ons kerkkoor. De verwarmde kerk was goed bezet met aanwezigen en door de bloemengroep sfeervol aangekleed. Voorafgaand aan de zalving ging de Pastoor in op de voorgelezen lezingen. Hij vond het fijn dat zo vele parochianen samen waren gekomen om dit belangrijke sacrament te willen ontvangen. De lezingen gingen over profeten die gesproken hebben in de naam van de Heer. Neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld. Heeft iemand van U te lijden? Laat hij dan bidden. En het gebod van de Heer volgde. God kwam bij de mensen door Mozes die de geboden ontving op de tafel. Een nieuw gebod geef ik U: Gij moet elkander liefhebben: Zoals ik U heb liefgehad, het eerste gebod, moet je God liefhebben. En dat de gelovigen samen waren om deze morgen de ziekenzalving te ontvangen. Bij de zalving werd bij eenieder de volgende tekst uitgesproken:

 

Moge onze Heer Jezus Christus door deze zalving en door de liefdevolle

barmhartigheid U bijstaan met de genade van de heilige Geest.

Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.

Amen.

 

De viering werd afgesloten met een mooi eindgedicht over handen die mensen dicht bij elkaar bracht.

Aan het eind van de viering kreeg iedereen die had deelgenomen aan de zalving een rode roos aangereikt die symboliseert het verlangen en vertrouwen naar een nieuw begin. Daarbij een kaartje met onze twee kerken erop.

Na de dienst was er de gelegenheid om achter in kerk gezamenlijk een kopje koffie / thee te drinken en wat bij te praten over deze geslaagde viering.

 

Bezoekersgroepen:

Hengelo:      Jan Claver.

Keyenborg:  Ria  Boers.

 

 

 

 

Themagesprek met het parochiebestuur op de platformavond op 4 april jl. in De Horst!

 

 

 DE PAROCHIE HH. TWAALF APOSTELEN OP EEN KRUISPUNT

Over de toekomst van de parochie, de geloofsgemeenschap en de gebouwen

 

Op maandag 4 april was de locatieraad op de platformavond van de parochie aanwezig. Vooraf hadden wij de notitie bestudeerd waarin het voorlopige tijdpad van de sluiting van de kerken centraal stond. We hadden nogal wat vragen en we hoopten hierop antwoorden te krijgen.

Een samenvatting van de notitie die hieraan ten grondslag lag drukken wij hierbij af. Het was wel opvallend dat dit stuk reeds op 11 juni 2021was vastgesteld zonder dat we hiervan op de hoogte waren

 

Er is nog veel werk aan de winkel.

 

1. Inleiding:

De voortgang van het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2019 – 2022 Onderweg groeiend in geloof en het bijbehorende werkplan evaluerend zijn we tot de conclusie gekomen dat richting de toekomst tussentijds nieuwe stappen nodig zijn. We zijn op een kruispunt aangekomen. De toekomst dwingt ons om een andere weg in te slaan, om een strategie te kiezen, waarin we het oude loslaten en op een nieuwe manier invulling geven aan ons geloofsleven.

 

2. Pastorale nabijheid

Om het katholieke geloof in onze regio te kunnen behouden, zijn veranderingen onontkoombaar geworden. Concreet betekent dit dat we naast onze inzet voor het verder uitbouwen van het Eucharistisch Centrum en de continuïteit van lokaal geloven in een periode van drie jaar negen van de huidige kerkgebouwen aan de eredienst gaan onttrekken.

De komende drie jaar komt elke geloofsgemeenschap voor de vraag te staan of zij ook zonder een eigen kerkgebouw op ‘eigen kracht’ verder kan gaan en drager kan zijn van activiteiten, waarin ontmoeting, omzien naar elkaar en leefbaarheid centraal staan.

 

3. Recente ontwikkelingen en trends

De grootste verandering is echter de verandering van de bevolkingssamenstelling. In de komende 25 jaar zullen veel minder kinderen geboren worden, zal de beroepsbevolking fors kleiner worden en neemt het aantal 65- en 75-plussers sterk toe. Er zal duidelijk sprake zijn van vergrijzing.

Maatschappelijk wordt de vergrijzing zichtbaar doordat in een aantal plaatsen de kinderopvang wordt gesloten en een dagopvang voor ouderen juist wordt opgestart, het aantal basisscholen daalt, winkelpanden leeg staan en sportclubs en andere verenigingen onder druk staan of verdwijnen. De maatschappelijke gevolgen daarvan zijn groot.

Op dit moment is het belangrijkste probleem voor de parochie dat er nauwelijks of geen sprake is van nieuwe aanwas. Er worden amper nog kinderen gedoopt, en er zijn weinig kinderen die de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel ontvangen. Het aantal leden van onze parochiegemeenschappen wordt dus niet alleen kleiner, de groep wordt per jaar ouder en vergrijst nadrukkelijk sneller dan de samenleving in onze regio.

 

4. Pastorale visie

Er zal stapsgewijs gewerkt moeten worden aan de opbouw van vitale geloofsgemeenschappen. Omzien naar elkaar en bijdragen aan de leefbaarheid staat centraal. Het accent komt te liggen op het zoeken van mogelijkheden om bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp. Hoe kun je ook onderling meer met elkaar in gesprek komen over geloven en de betekenis ervan voor het leven van alledag?

 

5. Kerkgebouwen
Volgens het bisdom gaat het er niet om in elke geloofsgemeenschap een kerkgebouw in stand te houden, hoe lief die kerkgebouwen ons ook zijn. Het antwoord op de vraag of zij het kerkgebouw nog langer open kunnen houden, hebben we tot nu toe steeds aan de gemeenschap overgelaten. Intussen zijn we tot de conclusie gekomen dat die strategie niet langer houdbaar is.

Het Parochiebestuur heeft reeds in juni 2021  beslist dat alleen het Eucharistisch centrum in Zutphen open blijft. Daarnaast een tweetal kerken, Lochem en Keijenborg, waar op zondag de eucharistie wordt gevierd.

Besluit: De overige kerkgebouwen binnen de parochie worden in een periode van drie jaar aan de eredienst onttrokken.

Dat is een voldongen feit.

 

6. Pastorale nabijheid:

De mate waarin de kerk zichtbaar blijft, zal per gemeenschap verschillen. Mogelijk ziet men de gelegenheid om door te groeien tot een kleine lokale gemeenschap, die eigen activiteiten ontplooit op het gebied van ontmoeting, zorg, verdieping, etc.

Het kan ook zijn dat er werkgroepen blijven bestaan of ontstaan, die avondwakes verzorgen voor overleden medeparochianen of bezoekwerk verrichten ten behoeve van medeparochianen, die daar behoefte aan hebben.

 

Voor onze eigen St. Willibrord Geloofsgemeenschap:

De huidige locatieraad wil zich vooral bezig houden met de verbreding van ‘Kerk zijn’.

Ook is er een werkgroep om het kerkgebouw zodanig in te richten om een verbrede aanpak mogelijk te maken.

 

Samen willen we ‘Kerk zijn’, samen oplossingen zoeken om de Willibrordkerk in ere te houden met een Mariakapel en zo mogelijk een Willibrorduskapel.

 

Binnenkort hoort u er meer over!

 

 

 

 

 

Verslag Kliederkerk!

 

 

Kliederkerk 13 maart in Hengelo/Keijenborg en omgeving


Wat was het fijn om eindelijk weer Kliederkerk te kunnen vieren met een grote groep kinderen, ouders, opa’s, oma’s, vrienden en vriendinnen! Deze zondag werd in de Remigiuskerk het verhaal van David en Goliath verteld en er werd samen gezongen.

 

Daarna ging iedereen aan de slag met de activiteiten, zoals onder andere een parcours lopen als blindeman, een spel maken van stenen, een halsketting maken, stenen kleuren, wapenuitrustingen knutselen, een reus van dozen opbouwen en omgooien en een moment van bezinning in het stiltecentrum.

 

In de korte viering die hierop volgde werden er enthousiaste verhalen gedeeld en lieten kinderen zien wat ze hadden gemaakt. Als afsluiting van de viering mochten alle kinderen onder de parachute gaan staan voor de zegen. Na dit alles was er nog een gezellige high tea, om na te praten over deze fijne Kliederkerk.

De Kliederkerk werkgroep

 

 

 

 

 

Nieuwe leden voor de locatieraad

 

Eind januari hebben we een verzoek bij het parochiebestuur neergelegd om de locatieraad nu al uit te breiden met vijf nieuwe leden.

Ook zijn we in gesprek met een nieuwe voorzitter.

De benoeming van de nieuwe leden door het parochiebestuur staat door de veranderde bestuur situatie (minder kerken) ter discussie.

Ook zal in de toekomst een andere bestuur constructie gaan plaatsvinden. Daarom heeft het parochiebestuur besloten dat  zij zich direct mogen aansluiten.

Samen met hen willen en kunnen we het ‘Kerkzijn’ goed inrichten om de kerk/geloofsgemeenschap een plaats te geven in onze Geloofsgemeenschap van Hengelo.

 

De volgende nieuwe leden zijn nu actief:

Marian Zaarbelink

Jan Claver

Jenny Veldscholten

Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

 

Zij zijn van harte welkom.

 

 

 

Vertrouwen

 

Samen de wereld mooier maken
in een positievere flow geraken
op zoek naar iets leuks en positiefs
een kleine mooie daad, iets liefs
mijn geloof, mijn intense beleving
in een mooiere leefomgeving
een kleine mooie daad, iets liefs
mijn geloof, mijn intense beleving
in een mooiere leefomgeving

 

Ik ben mezelf gaan zien
wat kan ik doen misschien
langzaamaan ben ik gaan bouwen
ben op mezelf gaan vertrouwen
genietend van de liefde om me heen
geloof ik in mijn droom die verscheen

 

Daar sta ik dan
ik weet dat ik het kan
het besluit heb ik genomen
doen wat ik kan dromen
mijn angsten raak ik kwijt
vertrouwen is wat mij leidt

 

 

 

 

Palmpaasoptocht  Hengelo zondag 10 april 2020

 

Willibrorduskerk – Remigiuskerk

Afgelopen zondag 10 april hebben we Palmpasen gevierd. Met muziek van Concordia startte de optocht in de Willibrordkerk Veel kinderen met hun Palmpasenstok werden verwelkomd door Mw. Gerry Spekkink.. Zij ging op de haar bekende wijze in op de zin en betekenis van Palmpasen en de Palmpasentak.

Daarna ging het met de muziek voorop naar de Remigiuskerk. Ds. Rineke van den Berg ontving de kinderen. Zij ging in op de betekenis van de versieringen van de Palmpasenstok. De rozijntjes die de zilverlingen symboliseerde. De betekenis van het broodhaantje. Petrus die Jezus drie keer verloochende en de haan die daarop kraaide. Met een rondtocht door de kerk werd ook daar de viering afgesloten. De vele kinderen die aanwezig waren kregen een glaasje limonade en voor de volwassenen was er een kopje koffie of thee.

Iedereen was het erover eens dat deze gezamenlijke viering een verrijking is voor Hengelo. Iets om in de toekomst nog verder na te denken. Omzien naar elkaar in letterlijke zin is ook ‘Kerk zijn’.

 

 

 

Bijzonderheden Kerkhof aan de Zelhemseweg

 

Plannen voor uitvoering in 2022.Verbetering afdekking urnenmuur ter voorkoming waterindringing van bovenaf.

 • Voor een aantal graven zal dit jaar een ontruimingsprocedure worden gestart. Voor deze graven zijn geen families/ contactpersonen meer te vinden.

Berichten/ aankondigingen voor nabestaanden/ families worden, een vastgestelde periode, opgehangen bij graf en ingang.

 Graven ruimen:

 • Op 4 april vond de ruiming van de graven plaats.

 

 

Nieuwe tuinlieden gezocht ter aanvulling van het

huidige team rondom de kerk.

 • Voor het onderhoud van de tuinen rondom de kerk en het Willibrordhuus zijn we dringend op zoek naar aanvulling met nieuwe mensen, mannen en vrouwen
 • De tuinen liggen er altijd verzorgd en netjes bij. Hier zijn snoeiwerkzaamheden van diverse struiken en schoonhouden bestrating en plantsoenen belangrijke werkzaamheden.
 • Het tegelpad langs de kerk wordt aangepakt. Door wortels van bomen liggen sommige tegels ongelijk, waardoor mensen kunnen struikelen. Op dit moment wordt het pad geëgaliseerd zodat de (oudere) mensen er weer veilig gebruik van kunnen maken.
 • Het gazon wordt regelmatig gemaaid door een externe firma.
 • Nieuwe tuinlieden kunnen zich aanmelden bij

 

Jan Willemsen tel. 0575 463386

 

 

Wij danken de begraafplaats- en tuinvrijwilligers voor alle werkzaamheden die ze afgelopen jaar weer hebben uitgevoerd.

 

 

 

 

Coronamaatregelen op de schop in onze kerk!

 

                                       

                                                                                                      

Vanaf nu zijn in heel Nederland de anderhalve meter

afstand en het mondkapje niet meer verplicht en

de bisschoppen hebben besloten dat met

ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

 

Na de viering is er ook weer gelegenheid een

kopje koffie/thee in het Willibrordhuus.

 

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld april 2022 – mei 2022

 

15 april 15.00 uur Kruisweg Mw. Gerry Spekkink Kerk Hengelo
17 april 09.30 uur Woord/Com- munieviering Mw. Carin Timmerman 1e Paasdag
Kerk Hengelo
24 april 09.30 uur Eucharistie Pastoor

H. Scheve

Kerk Hengelo
01 mei 09.30 uur WC Viering Mw. Jenny Veldscholten Kerk Hengelo
08 mei Géén viering in onze kerk
15 mei 09.30 uur Eucharistie Em. Pastoor Joost Baneke Kerk Hengelo

 

 

 

 

 

Noaberviering op 30 april a.s.

 

Raad van Kerken Hengelo: Noaberviering op 30 april 

Voorjaar/lente. Die woorden kunnen allerlei gevoelens en herinneringen in ons wakker roepen:

schoon, fris, nieuw, jong.

We merken het in de natuur en aan ons zelf. We noemen het lentekriebels.

Vaak leidt dit tot een grote voorjaarsschoonmaak.

We ruimen op.

Wat kan weg, wat kan nog van pas komen? Waar heeft een ander nog wat aan en wat is rommel?

Maar, wat is dat eigenlijk: rommel? Waar de één rommel ziet, ziet de ander een schat!

En waar raakt rommel aan het christelijk geloof?

 

 

Deze thema’s komen aan de orde in de eerstvolgende Noaberviering:

 

 

Zaterdag 30 april a.s.

Tijd: 19.00-20.00 uur. Er wordt begonnen met ontmoeting. Deze laagdrempelige  bezinningsmomenten worden sinds 2012 1x per kwartaal gehouden. Iedereen is welkom, ook uw buurvrouw of buurman.

Dit seizoen is de locatie: Willibrordhuus (tussen RK Kerk en Leemreis).

 

 

Op zaterdag 16 april a.s. is de parochiële Paaswake om 21.00 uur in de St. Johannes de Doperkerk in Zutphen de wijding van alle gezamenlijke Paaskaarsen.

Ook wordt het wijwater voor het komende jaar gewijd.

Een afvaardiging van onze locatieraad gaat daar naar toe.!

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

 

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

HERDENKING – 4 mei 2022.

Aan de 4 mei-herdenking wordt in Hengelo Gld op de volgende wijze inhoud geven.

 

19.00 uur        Interkerkelijke Gedachtenisdienst in de Remigiuskerk;

 

19.40 uur       Samenkomst in de  Synagogestraat, alwaar kransen  zullen worden gelegd bij het monument

dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit Hengelo;

 

Vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument in de
Kerkstraat/Geurtzenplantsoen.

 

19.45 uur – 19.55 uur  Het luiden van de klokken.

 

19.55 uur        Kranslegging bij het plaatselijk monument, daarna zullen de namen worden voorgelezen van de oud-inwoners van

Hengelo en Keijenborg, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

 

20.00 uur  –  20.02 uur    Algemene stilte, waarna een hoornblazer “Het Taptoe-signaal” ten gehore zal brengen, gevolgd door het zingen van het “Wilhelmus”

door een zangkoor.

 

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

 

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.03 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

 

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

Ook het Repair Café ontvangt u weer met een kopje koffie of thee.

Ook kunt u weer samen met de vrijwilligers van het Repair Café meegebrachte defecte apparaten herstellen.

Gooi kapotte kleding niet weg maar kom langs om te kijken of we deze nog kunnen maken.

Hebt u niets te repareren, voor een praatje met de vrijwilligers bent u van harte welkom.

Wij zijn elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur.

Tot ziens bij het Repair Café, Kerkstraat 15.

Wij zijn elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00hr.

www.info@repaircafehengelogld.nl

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

Hebt u al gekeken op de nieuwe website van onze afdeling?

www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo

 • Leuk en interessant uitstapje naar Kasteel Doorwerth op vrijdag 13 mei a.s.
 • U kunt zich via de site opgeven.
 • Bekijk het onderdeel Nieuws
 • Bekijk eveneens onderdeel Activiteiten

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is op vrijdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad ondersteuning . Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 7 kan uiterlijk tot 10 mei 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 16 april 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.