Nieuwsbrief nr.9 2021

 Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 9   29 juni t/m 27 juli 2021.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

 

 

Algemene gegevens:


H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

                                            ( maar u kunt ook op de koptelefoon klikken )

 

 

 

 

 

Overleden Maria Henrica Freericks-Tolkamp, oud 78 jaar

 

Op 21 mei 2021 is overleden Marietje Freericks -Tolkamp.  Na een moedig gedragen ziekte is zij rustig ingeslapen.

In de aanhef van de rouwkaart stond het volgende gedicht:

 

Waarom al dat vechten

waarom al die pijn.

 

Je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht.

Je wilde nog zo graag verder
maar verloor dit gevecht.

 

Op donderdag 27 mei jl vond de crematie plaats in het crematorium De Omarming te Zutphen.

Wij hopen dat zij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

 

 

 

Vieringen:  periode  29 juni  t/m  27 juli 2021

 

Zondag 4 juli 2021  14e zondag door het jaar.

 

Gebedsdienst in onze kerk

 

Voorganger Mw. Jenny Veldscholten

Lectrice: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang 9.30 uur

I.v.m. vakantie geen koor; begeleiding met Cd’s

 

Intenties voor deze zondag:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Annie v.d. Mondt-Knippenborg

Mirta Botterman

Toon Lankhorst

Jos Winkelman

Willemien Schoenaker-Willemsen

Theo  en Truus Gerrits v.d. Steen

Bennie Tankink

Marietje Freericks-Tolkamp

 

 

Zondag 11 juli 15e zondag door het jaar.

Géén viering in onze kerk

 

Intenties voor deze zondag:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

Zondag 18 juli 16e zondag door het jaar.  Woord-Communieviering.

Voorganger: Diaken Oude Groen

Lector: Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

I.v.m. vakantie geen koor; begeleiding met Cd’s

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje Clara Zents-Voermans

 

Intenties voor deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

Annie v.d. Mondt-Knippenborg

Jaargedachtenis: Clara Zents-Voermans

 

 

Zondag 25 juli 2021 17e zondag door het jaar.

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties voor deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer

er geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

Afscheid Marga Engelage

 

Erfenis voor Vandaag en Morgen…

 

 

Beste Marga,

In deze viering had je de regie. Zoals je in de mail al had beschreven dat je graag met de mensen samen wil bidden met een mooie afwisseling van zang en luisteren naar de lezingen. Dat hebben we vanmorgen (20 juni jl.) in deze viering mogen beleven. Deze morgen in onze Willibrordkerk ter afsluiting van je levenswerk in een grote parochie met de problematiek en de ontwikkelingen rondom het Coronavirus met al zijn beperkingen.

Het is fijn te constateren dat in deze tijd de mensen de kerk nog weten te vinden. Zich samen verantwoordelijk voelen voor het wel en wee in de gemeenschap en in de parochie. Oog hebben de noden van de mensen.

Hieraan heb jij je eigen bijdrage geleverd. Je hebt de contacten gehad met de parochianen met hun momenten van vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook de momenten van de bezinning, teleurstellingen om toch weer door te gaan.

 

Je zult zeker weleens nagedacht hebben over het feit: ‘Waar gaat dit naar toe? Welke stip op de horizon kun je ontwaren. Waar haal je de moed en de inspiratie vandaan om telkens weer klaar te staan. Nieuwe wegen in te slaan en toch met beide benen op de grond te blijven staan.

 

Je hebt zeker de laatste periode steeds klaargestaan voor eenieder die daar behoefte aan had. In het artikel in Onderweg geef je mooi aan hoe jij midden in het leven staat.

 

Vanaf 2013 heb jij jouw taak met hart en ziel uitgevoerd en dat op een geheel eigen wijze vormgegeven. Helende rituelen zijn de ankers waarop je kunt vertrouwen in tijden dat de grond onder je voeten dreigt weg te zakken. Het zijn momenten die een overgang markeren. Belangrijke meetpunten in je leven. Je passie en bevlogenheid komt ongetwijfeld nog van pas.

 

Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe fase die nu aanbreekt niet betekent dat je nu niets meer gaat doen. Het is ongetwijfeld een startpunt voor iets nieuws dat logischerwijze op jouw levensweg verschijnt. In de mail vroeg jij je af waar het oorspronkelijke thema vandaan kwam. In de lezingen en de gebeden was geen gerelateerde betrokkenheid te vinden.

Het thema ‘Erfenis voor vandaag en morgen als bron van energie heeft vooral betrekking op jou als mens, als voorganger in onze grote parochie.

 

Graag wil ik je namens onze Geloofsgemeenschap een boek aanbieden

met de titel ‘Erfenis voor vandaag en morgen’.

 

Een overzicht van veel kerken in Oost Gelderland.

Veel van deze kerken heb je van binnen gezien.

 

Vaak ben je in deze kerken de parochianen voorgegaan in woord en gebed.

In dit boek staan kerken in een grote verscheidenheid,

Sommige getuigen van eenvoud en bescheidenheid. Maar het zijn allemaal plekken om het geloof te beleven, te vieren.

Het is goed te beseffen dat jij daarin samen met de gelovigen bent voorgegaan.

Plekken waar wij mochten luisteren naar jouw vertaling van gelovig zijn, jouw manier van gedenken, die o.a. ook ons heeft geraakt.

Die erfenis nemen we mee. Een basis om toch samen kerk te zijn. Een bron van energie en liefde. Daar waar mensen samenkomen om te bidden, om te zingen.

De zang speelt een grote rol binnen onze vieringen. Ook nu met het Coronakoor weerklinken de liederen.

 

Ook vandaag tijdens deze bijzondere viering is het een felicitatie voor jou, Marga!

Wij hopen dat ook wij als geloofsgemeenschap hebben bijgedragen aan het welslagen van jouw ambt.

Pastoraal werker zijn in hart en nieren.

Van harte gegund en het beste voor de komende tijd.

Henk Roes, voorz./ secr. Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo

 

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke Kerken in Hengelo Gld.

 

Nu het er naar uit begint te zien dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, denken we ook na over het programma voor Inspiratie en Ontmoeting voor het komende seizoen. We hebben het programma van vorig jaar nog liggen en daar willen we mee starten.

Op 14 oktober en 4 november zal  ds. Joop Mol het spits afbijten met de Chagall lezingen. In december gaan we weer een Kerststuk maken.

We proberen of we weer een keer gezamenlijk kunnen koken rond Pasen. Uiteraard sluiten we een keer aan bij

de wandelingen in de Slangenburg.

Op het programma staat ook nog een bezoek van mevrouw, zuster Wicherink van het Carmalitessen Klooster  ‘Het H

uisje langs de weg”.

Bij leven en welzijn kijken we of dit door kan gaan.

Het jaarlijkse uitstapje pakken we op in mei.

U leest het. Wij zien er naar uit en zullen stukje bij beetje de draad weer oppakken.

Zodra er meer bekend is zullen u informeren.

Hartelijke groet,

De werkgroep  Ontmoeting en Inspiratie.

 

 

 

Vieringen in juli 2021

 

Het mannenkwartet zal de komende twee vieringen niet optreden i.v.m. de afwezigheid van de dirigent. Deze vieringen zullen worden opgeluisterd met Cd’s.

Een alternatief voor deze twee vieringen. Binnen het koorbestuur wordt alweer gedacht aan de herstart van het koor eind augustus. We hopen van harte dat de meeste koorleden weer zullen gaan zingen en zo de traditie weer oppakken.

Aan de locatie raden, pastoraatsgroepen en liturgische werkgroepen van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

De versoepeling van de Coronamaatregelen, verschenen op 26 juni, roept bij sommigen de vraag op of het weer is toegestaan dat vrijwilligers de Communie uitreiken in Woord en Communievieringen. Het protocol is landelijk, en daarin niet meteen duidelijk. Niet in alle bisdommen vinden Woord- en Communiediensten plaats onder leiding van parochianen of is er helder beleid in deze.

 

Voor ons bisdom is het beleid wel helder. Reeds eerder werd bepaald dat het uitreiken van de H. Communie in vieringen vooralsnog alleen geschiedt door priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. Vanwege de beperkte omvang van het team heb ik recent toegestaan dat de beide parochiemedewerksters, Van de Kam en Spekkink, ook de Communie mogen uitreiken in de vieringen waarin zij voorgaan.

 

‘We zijn er bijna’ – zo heeft de regering ons voorgehouden, maar dus nog niet helemaal. Het is zaak om zo voorzichtig mogelijk te blijven. De overdracht van voedsel blijft immers een risico met zich meebrengen, hoe voorzichtig we ook zijn. Dat beleid in ons bisdom is niet gewijzigd.

 

Overigens, landelijk zijn en blijven we op meer punten zeer voorzichtig, bijv. het ontvangen van de H. Communie op de tong is ook nog niet toegestaan (en ook die vragen leven) alsook de grote wens om weer samen te zingen. Maar wij zijn en blijven vooralsnog voorzichtig.

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om ieder te danken die zich voor een goede naleving van de Coronamaatregelen heeft ingezet en dat wil blijven doen.

 

Met hartelijke groet,

 

Vicaris Hans Pauw

Administrator Parochie HH. Twaalf Apostelen

 

 

 

Het mannenkwartet van het Willibrordkoor.

 

Vanuit het parochiekoor is door Rob Mullink het mannenkwartet gevormd om tijdens de vieringen met 4 cantors de koorzang te verzorgen. Graag wil ik ze in het zonnetje zetten. Zowel vooraf als achteraf verzorgen zij een toegift. Zij zorgen voor een volume in de kerk die zijn weerga niet kent. Ondanks alle beperkingen is er sprake van een enthousiaste welluidendheid. Hun gezang vult zich door heel de kerk. Ook via het internet kunt u hun prestaties volgen. Na elke viering volgt dan ook een warm applaus voor de extra inzet. Zo blijft vieren in de kerk toch een feest.

 

De zang wordt verzorgd door:
Tonnie Besselink – Antoon Winters – Wim Fransen – Peter Wibmer – Rob Mullink  (v.l.n.r.)

 

Bij afwezigheid van een van de heren heeft Carla Jansen de honneurs waargenomen.

Dit alles onder de bezielende leiding van Rob Mullink, dirigent en pianist

 

 

 

Aanpassing vieringen in onze kerk op zondag

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats.

In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

De vieringen in onze kerken vinden plaats, met inachtneming van de bestaande protocollen.

Met name wijzen wij u op de versoepeling van 30 personen naar 50-60  personen en maximaal 4 zangers. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 76 personen in onze kerk.

 

Aanmeldprocedure:

Voorlopig willen we de aanmeldprocedure nog niet aanpassen!

De aanmelding per viering kan:

  • Per mail   info@willibrordhengelo.nl
  • Telefonisch op vrijdagmorgen via 06 2124 1984 (Henk Roes)
  • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur in de brievenbus van het secretariaat en/of Willibrordhuus

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

 

 

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen juni  in onze kerk

 

04 juli 09.30 Gebedsviering Mw. Jenny Veldscholten Hengelo
11 juli Géén viering in onze kerk
18 juli 09.30 Woord-Communiedienst Diaken

Oude Groen

Hengelo
25 juli Géén viering in onze kerk

 

 

 

 

Uitbreiding / in gebruik name  terras Willibrordhuus

 

Uitbreiding terras in de tuin van het Willibrordhuus.

Op dit moment zijn de voorbereidingen druk aan de gang om een vergroot terras te realiseren in de tuin van het Willibrordhuus.

De benodigde tegels zijn gesponsord door een lid van onze geloofsgemeenschap. De grondwerkzaamheden zijn in volle gang.

De afgelopen week zijn de tegels gelegd. Hiervoor zijn ook weer professionele vrijwilligers in het touw geweest om dit te realiseren.

Deze vrijwilligers hebben het terras kunnen testen. De buurman vond dat we dat het best konden uitvoeren onder het genot van een biertje.

Op zondag 4 juli a.s. hopen we het terras weer in gebruik te kunnen nemen. We willen dan aan de bezoekers van de gebedsviering een kop koffie of thee aanbieden op het vernieuwde terras. Dit kan dan gebeuren op voldoende afstand (1,5 meter)

De meeste bezoekers zijn inmiddels gevaccineerd, waardoor het allemaal relatief veilig kan.

 

 

Ik dank dan ook alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt vanuit de locatie raad. ( Een dik applaus )

 

 

 

 

Inloopmorgen weer van start op 8 juli a.s.

 

We hebben met ons allen een jaar achter de rug dat ons nog lang zal bij blijven. Een heleboel kon niet en een heleboel moest. Oorzaak Corona. Hoe vaak is dit woord wel niet uitgesproken? Overal kon het worden gezegd, alleen niet op de inloopmorgen in het parochiecentrum, ons “Willibrordhuus.” Nu zijn er weer meer normale tijden aangebroken en willen we de Inloopmorgen graag weer opstarten. Elkaar ontmoeten op de donderdagmorgen: lekker bakje koffie of thee met het gebruikelijke koekje en vertellen wat er zoal te vertellen valt.

Wel moeten we binnen nog wel voldoende afstand bewaren, maar buiten ligt dat wat anders. Buiten kunnen we, net als vroeger met meer personen gewoon bij elkaar zitten.  Inmiddels is achter het parochiecentrum het grind opgeruimd en vervangen door tegels. Dus de stoelen mee naar buiten en daar genieten van elkaar weer te zien.

We willen starten op donderdagmorgen 8 juli op de gewone tijd van half tien. Eenieder is van harte welkom.

 

De werkgroep

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

Op de site van onze afdeling KBO-PCOB staat een persbericht met als titel Integraal Ouderenbeleid is nu snel nodig.

Als samenleving willen we dat ouderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit betekent ook dat mensen die het niet alleen redden, moeten kunnen rekenen op een goede ondersteuning.

 

 

 

 

 

Kerkfotografie door Diane Nieuwold                             

 

Afgelopen vrijdag 18 juni jl was Diana Nieuwold in onze Kerk.

 

Zij is geraakt door beelden van kerken in deze tijd.

 

Zij geeft aan dat wanneer zij een kerk binnenloopt als mens stil kan worden.

 

Als amateurfotograaf vindt zij het een uitdaging om dit via beelden vast te leggen.

Het is voor haar een vorm van contemplatie.

 

Zij hoopt dat ook anderen door haar foto’s geraakt en geïnspireerd worden om een kerk binnen te gaan. Je ervaart de serene rust van een Godshuis. Een huis van stilte, maar ook een huis van gebed waar mensen samenkomen.

 

Inmiddels heeft zij meer dan 1000 kerken gefotografeerd en de foto’s worden gedeeld met het grote publiek.

 

Via de pagina facebook zijn ze te bekijken.

https://www.facebook.com/Kerkfotografie-1524351631163346/timeline/?ref=hl

 

Zij hoopt door middel van haar fotografie toch iets ervan levend te houden en te bewaren voor het nageslacht. De kerk van Vierakker heeft zij al eerder gefotografeerd en is reeds op haar website te vinden. www.kerkfotografie.nl

 

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer open!

 

Repair Café Hengelo (Gld)

Tijdens de zomer maanden is het Repair Café Hengelo gld. geopend op de 1e en 3e van de maand van 15.00 tot 20.00 uur.  Zij het echter wel in aangepaste vorm gezien het corona virus!  U kunt de te maken of repareren spullen afgeven en na een telefoontje van ons weer ophalen.

Deze zomer speciale aandacht voor:

“Geef je tentonderdelen, luchtbed, slaapzak, rugzak of weekendtas een nieuw leven”

 

Nu we er weer op uit trekken, vragen we extra uw aandacht voor uw kampeerspullen. Deze zijn vaak wel te repareren. Kom er mee naar het Repair Café  en we kijken of we deze een tweede leven kunnen geven. Weggooien kan immers altijd nog wel?
Een goede tent* of luchtbed kan best duur zijn. Ook daarom is het dus de moeite waard om te kijken of repareren een optie is.

Gaten in tenten kunnen gerepareerd worden met wat nieuwe stof of de tent kan worden verstevigd met extra materiaal.

Of denk aan een slaapzak waarvan de rits het niet meer doet. Dit soort problemen zijn vaak goed op te lossen, waarna je je spullen gewoon kunt blijven gebruiken.
Bij rugzakken, weekendtassen is vaak de rits het probleem. De runner ligt eraf, de rits zit vast of werkt gewoon niet soepel meer. In zulke gevallen kan er een nieuwe rits ingezet worden en hoef je de rugzak of slaapzak niet weg te gooien.
Bij slaapzakken kunnen onze reparateurs eventuele gaten weer dichtnaaien en zwakke plekken verstevigen.
En als wij het niet kunnen, dan is een bezoek aan onze lokale ondernemers met een naaiatelier in Shop Melange of Ayman achter in de winkel van Litania ook de moeite waard. Zij hebben professionele machines en kunnen daardoor net wat meer dan wij.

 

      geopend op de 1e en 3e

      van de maand

       van 15.00 tot 20.00 uur.

 

 

 

Bij een lek luchtbed gaan onze reparateurs op zoek naar het lek. Dit kunnen ze vaak dichten op dezelfde manier als bij een fietsband.

Weggooien kan altijd nog en als u dit doet, doe dit dan duurzaam via een recyclestation.

Kom daarom deze zomer naar het Repair Café

Frida Meints en Jakob Strating

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

 

Secretariaat weer open!

 

Het secretariaat is op de vrijdagmorgen weer open van 11.00 uur tot 12.00 uur. We houden ons wel aan de Corona-afspraken.     

Denk aan afstand houden ??

 

U kunt  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op  andere manieren bereiken door o.a.

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met:   Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 10  kan uiterlijk tot 25 juli 2021 worden aangeleverd bij:   Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk  23 juli 2021 bij:    Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.