Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 2  2022

Nieuwsbrief jrg.10 nr.2 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 2   14 dec. t/m 25 jan. 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

.

 

 

 Vieringen:  periode  14 dec. 2021 t/m  25 jan.  2022

 

 

Zondag 19 dec.  2021  4e zondag van de Advent

W C- viering. Voorganger diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: Mannenkwartet van ons Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

 

 

Zondagmiddag 19 december

helaas géén Kinderkerstviering i.v.m Coronavoorschriften.

 

 

 

1e Kerstdag 25 december 2021 

GEBOORTE van JEZUS

W C- viering: Voorganger Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: Mannenkwartet van ons Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Overleden ouders Lamers-Roording

Frans en Rikie Robben-Peters

Jeroen Schut

Overleden fam. Beunk-Lamers

Maria Visser-Leemreis

Doortje Dickmann- v.d. Pavert

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Levende en overleden familieleden Waenink-van de Weer

Fam. Maresch-Hooman

Toon Lankhorst

Jan Roelofsen en fam. Roelofsen-Goossens

Benny Goossens

Annie Kasteel-Bergevoet

Richard Jansen

 

 

 

Vrijdag 31 dec 2021

Géén Gebedsviering met oudjaar i.v.m. de Coronamaatregelen

 

 

 

Zondag 2 januari 2022

Openbaring des Heren

Eucharistieviering in onze kerk.

Voorganger pastor Joost Baneke

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: Coronakoor

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden Fam. Boerkamp-Roording

Lies Eulink-Reulink

Riek Wossink

Alfons Hoebink

Richard Jansen

Annie Kasteel-Bergevoet

 

 

Zondag 9 januari 2022

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties.

(nog niet bekend)

 

 

 

Zondag 16 januari 2022 

Oecumenische viering in de Remigius

Aanvang: 10.00 uur  (Géén viering in onze kerk)

Voorganger o.a. Mw. Gerry Spekkink

 

Intenties:

(nog niet bekend)

 

 

 

Zondag 23 januari 2022

Géén viering in onze Kerk

 

Intenties:

(nog niet bekend)

 

 

 

Zondag 23 januari 2022  Eucharistieviering

Voorganger Pastoor Harry Scheve

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Koor:  Coronakoor

 

Intenties:

(nog niet bekend)

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.

 

(zaterdag en zondag)

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Uitbreiding openstelling Mariakapel

Op  dit moment hebben zich enkele nieuwe deelnemers gemeld om mee te werken aan het totaal heropenen van de Mariakapel. Degenen die zich hebben opgegeven kunnen binnenkort een mail verwachten. Echter daarvoor zijn nog enkele vrijwilligers nodig.

U kunt zich melden bij Henk Roes  mob. 06 2124 1984 of
info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Openstelling met Kerst

 

 

Op de 1e en 2e kerstdag is vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen.

Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer om er weer een prachtig geheel van te maken.

Tijdens deze openingstijd zal er kerstgezang te horen zijn.

U bent van harte welkom!

Houdt U rekening met de corona-eisen?

 

 

 

 

 

 

Aanvulling Willibrordboekje

 

“Gedenk uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Dat doen we vandaag op Willibrordzondag”.

Dit waren de eerste regels in het speciale boekje dat door Henk Roes was ontworpen. Alle bezoekers aan deze viering ontvingen bij binnenkomst een fotoboekje met teksten over de glas in lood ramen in onze kerk.

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd ( 658 –739) is een christelijke heilige. Hij was aartsbisschop en missionaris (van Angelsaksische afkomst). Willibrord staat ook bekend als de “apostel der Friezen”, soms ook als “apostel van de Lage Landen”.

Zondag 7 november was het hoogfeest van de heilige Willibrord en op die dag was het ook Willibrordzondag. Onze Willibrordkerk in Hengelo is naar deze bisschop genoemd. Kenmerkend voor deze kerk zijn de acht glas-in-lood ramen waar Willibrord is afgebeeld:

 

Vanuit onze Geloofsgemeenschap ontving ik een aanvulling op het boekje:

 

Vermeld kan worden dat de ijzeren ramen in 1924 zijn vervangen door natuurstenen exemplaren.

Het glas-in-loodwerk is van de Gebroeders Asperslagh, Lou,  Alex en Henk. Zij hebben veel werk voor kerken verricht.

In onze kerk is hun werk gebaseerd op dat van Jan Toorop. Van hem hebben zij ook opleiding gehad.

 

Verder is in onze kerk de icoon van Sint Willibrord bijzonder.

Deze is gemaakt door Geert Hüsstege, een bekend icoonschilder in de katholieke wereld.

De icoon in onze kerk is dezelfde als die in de crypte van de Willibrordbasiliek in Echternach bij het graf van de H. Willibrord.

Het is geen kopie. Iedere geschilderde icoon volgens de gebruikelijke wijze is een zelfstandig icoon.

De icoon is namens de Willibrordkerken in 2000 ( ??) in onze kerk terechtgekomen omdat deze de oudste is van de Willibrordkerken in de parochie van de 12 Apostelen.

 

 

 

 

Persbericht Kerksluitingen binnen de 12 Apostelen

 

Parochie HH. Twaalf Apostelen ontwikkelt toekomstvisie kerkgebouwen

Oplopende onderhouds- en exploitatiekosten, gepaard gaande met een daling van het aantal vrijwilligers en afnemende kerkbetrokkenheid,  brengt het parochiebestuur ertoe om een ingrijpend besluit te nemen: van de dertien parochiekerken onder haar beheer zullen er in de nabije toekomst nog maar drie in gebruik blijven voor de eredienst. Dit voorgenomen besluit heeft het bestuur aangekondigd op 24 november tijdens een platformavond voor leden van locatie raden en pastoraatgroepen in de kerk van Keijenborg.

Voor de toekomst ligt de focus op de H. Johannes de Doper te Zutphen, waarbij de bouw van een nieuw parochiecentrum is voorzien, de H. Joseph te Lochem en de H. Johannes de Doper te Keijenborg. Dit zijn de kerkgebouwen van de drie grootste geloofsgemeenschappen en zij liggen verspreid in het grote gebied dat de parochie omvat. Met de overige locaties gaat het bestuur en pastoraal team op korte termijn nader in gesprek over de sluiting van de kerk, de mogelijkheden tot voortzetting van lokale activiteiten en de herbestemming van het kerkgebouw.

“Daarbij proberen we maatwerk toe te passen”, aldus vicaris Hans Pauw, tijdelijk parochieadministrator (waarnemend pastoor). “Sommige gemeenschappen zijn echt aan sluiting toe. Zij krijgen het organisatorisch maar moeilijk rond. Anderen hebben nog wel initiatief maar weinig respons. De grootste uitdaging is ook niet het sluiten van kerken maar het bundelen van krachten en het versterken van de gemeenschap, zowel lokaal als rond de kerken die openblijven.”

In Baak is het proces van kerksluiting al in een gevorderd stadium. In Brummen, de veertiende locatie van de parochie, is dit al afgerond.

 

Dit persbericht werd op de platformavond in Keijenborg ons medegedeeld. Inspraak en overleg hierover is niet het sterkste punt van dit parochiebestuur en het pastoraal team.

Zeker met de Kerkbalans in het vooruitzicht en de onzekere toekomst willen we ons gaan inzetten voor de lokale mogelijkheden.

Nu al afhaken leidt alleen maar tot een nog snellere sluiting c.q. afbraak van het geloofsleven in Hengelo.

Op 8 november jl hebben we nog Willibrordzondag gevierd. Met deze keuze van het pastoraal team en parochiebestuur verdwijnen verschillende Willibrordkerken van het toneel.

Het is daarom juist dat we de Kerkbalans in één adem noemen.

De locatie raad wil zich maximaal inspannen om het parochieleven in Hengelo in wat voor vorm dan ook levendig te houden.

 

 

 

 

Actieplannen Kerkbalans 2022

 

Door uw bijdrage aan de kerkbalans is het mogelijk om acties voor het komende kerkelijk jaar te realiseren:

Ook in Coronatijd staat onze geloofsgemeenschap niet stil. We willen in 2022 weer een aantal activiteiten oppakken.

 • Aan de ‘oude pastorie’ is een grote onderhoudsbeurt noodzakelijk
  Er zullen kozijnen en ramen moeten worden hersteld en opnieuw van een verflaagje moeten worden voorzien.
 • Schilderwerk aan het kerkgebouw
  Aansluitend het onderhouds-/schilderwerk aan de buitenzijde van het kerkgebouw.
 • Groot onderhoud aan het Willibrordhuus.
  Ook dient het onderhoudswerk van het Willibrordhuus vooral aan de achterzijde onder handen te worden genomen. Kozijnen moeten gerepareerd worden en ook het dubbel glas in een paar kozijnen is lek en dient vervangen te worden.
 • Onderhoud geluidsinstallatie.
  Onze geluidsinstallatie behoeft ook enige aanpassing. Nu steeds meer diensten met CD’s worden opgeluisterd en de huidige microfoons ook niet helemaal voldoen, moeten we ons beraden hoe we dit willen oplossen.
 • Onderhoud urnenmuur kerkhof.
  Door de weersinvloeden dient er de nodige aandacht te worden besteed aan de afdekking van de urnenmuur.

 

Om dit alles goed te kunnen uitvoeren zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk. In januari 2022 zullen wij u uitvoerig op de hoogte stellen van onze financiële situatie.

Daarnaast is aanvulling van deze werkgroep langzamerhand ook nodig door de vergrijzing van deze werkgroep.

 

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we in het komende jaar uitdragen.

In januari 2022 ontvangt u weer de informatie voor uw bijdrage.

 

Namens de werkgroep Kerkbalans:

Herman Gosselink

Jan Jansen

 

 

 

Aanscherping Coronamaatregelen ook in onze kerk!

 

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats. In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

Nu het aantal besmettingen oploopt moeten we ook terug naar een aanscherping van de coronamaatregelen. Het komt hierop neer:

 • Verplichte 1,5 meter afstand
 • Dragen van een mondkapje tijdens de gang door de kerk verplicht. Eenmaal op de plaats mag het mondkapje af.
 • Voorlopig 1 maal de handen ontsmetten bij binnenkomst.
 • Plaats toewijzing door de gastheren via de zijbeuken
 • Communiegang via de zijbeuken en terug via middenschip
 • Looproutes voorlopig ongewijzigd.
 • Voorlopig geen koffie- theedrinken in het Willibrordhuus na de viering!

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

 

 

Eerste Heilige Communie

 

UITNODIGING

Eerste Heilige Communie

 

Beste ouders/verzorgers,

Uw kind zit dit jaar in groep 4, 5 of 6 van de basisschool en dat betekent dat hij of zij in de gelegenheid wordt gesteld

om deel te nemen aan het feest van de Eerste Heilige Communie van de Katholieke Kerk.

Een goed feest heeft een goede voorbereiding nodig. De communicantjes zullen daarom worden voorbereid met behulp van een project.

Daarnaast is er voor u, ouders/verzorgers, een ouderavond ter voorbereiding.

Op deze ouderavond wordt u geïnformeerd over de gang van zaken en hopen we samen in gesprek te komen over wat

het voor u en jullie kind betekent om mee te doen met de Heilige Communie en deel uit te maken van de Katholieke Kerk.

De voorbereiding van de communicantjes gebeurt in “clusterverband”, dat wil zeggen dat we samenwerken met 7 geloofsgemeenschappen. Wij werken samen met de geloofsgemeenschappen in Baak, Drempt, Hengelo, Olburgen Steenderen en Vierakker.

Het feest van de Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden in de geloofsgemeenschap Keijenborg.

In 2022 is de Eerste Heilige Communie gepland op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur.

Wilt u uw kind laten meedoen, geef uw kind dan op vóór 15 januari 2022. Dit kan door het opgaveformulier in te vullen op de website www.12apostelen.nl  of u aan te melden bij Sylvia Jaaltink of het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van onze Willibrord Geloofsgemeenschap. info@willibrordhengelo.nl of bij Henk Roes -06 2124 1984

 

Met vriendelijke groeten

Werkgroep Eerste Heilige Communie Keijenborg

Kitty Beulink, Carmen Wullink en Sylvia Jaaltink

 

Contactgegevens Sylvia Jaaltink:

E-mail: Sylvia.j67@hotmail.com Tel.: Sylvia Jaaltink 06-25254775

 

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld december 2021 – januari 2022

19 dec. 09.30 W en C viering Diaken Theo ten Bruin Kerk

Hengelo

25 dec. 09.30 1e Kerstdag

W en C -viering

Mw. Gerry Spekkink Kerk

Hengelo

02 jan. 09.30 Eucharistieviering Past. Joost Baneke Kerk

Hengelo

09 jan. Géén viering in onze kerk
16 jan. 10.00 uur Oecumenische viering Mw. Gerry Spekkink e.a. Let op!

Remigiuskerk

23 jan. Géén viering in onze kerk
30 jan. 09.30 uur Eucharistieviering Past. Harry Scheve Kerk Hengelo

 

 

 

 

 

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap in zwaar weer!

mede door de aangekondigde Kerksluitingen!

 

In de vorige uitgave van ons blad ‘Parochienieuws’ stond dit artikel ook al.

Gezien de ontwikkeling van de laatste weken is er enerzijds hoop en anderzijds zijn de zorgen niet afgenomen.

 

Om als zelfstandige Geloofsgemeenschap binnen de parochie van de 12 H.H. Apostelen te kunnen bestaan, moeten we aan een drietal eisen voldoen.

Het parochiebestuur stelt de volgende eisen:

 1. Voldoende kerkgang
  We kunnen stellen dat een vaste kern de kerk blijft bezoeken. Het aantal kerkgangers is ook afhankelijk van de verschillende soorten vieringen. Het aantal eucharistievieringen was minimaal, hetgeen door het gebrek aan pastores alleen maar minder wordt.

Door de oplopende besmettingsgraad zijn de richtlijnen weer aangescherpt. We waren net weer gewend aan wat meer vrijheden. Wij zullen ons aanpassen zodra er nieuwe richtlijnen komen.

Ook een tegenvaller was de besmetting met Corona binnen ons kerkkoor. Het ziet er naar uit dat de besmettingsoorzaak niet binnen ons koor is gelegen.

Wij hopen dat ze de draad weer spoedig kunnen oppakken. Het mannenkwartet is inmiddels weer gestart.

Toch kunnen we stellen dat de kleine groep vrijwilligers in elke viering een uitdaging ziet en ervoor zorgt dat de viering goed verzorgd wordt.

Enkele aandachtsgebieden zijn:

 • Zo mogelijk een eigentijdse viering
 • De inzet van het koor met minimale bezetting
 • De inzet van het mannenkwartet
 • Iedere viering een eigen boekje
 • De inzet van de (leken)voorgangers, de lectoren, de kosters
 • De inzet van de gastheren
 • Het kopje koffie/thee voor na de viering

 

Daarop terugkijkend kunnen we constateren dat we daarop trots zijn dat dit in onze geloofsgemeenschap nu nog kan.

 

 1. Voldoende financiën oftewel ‘de eigen broek kunnen ophouden’
  Bij het opstellen van de begroting van 2022 zien we een tekort ontstaan van ongeveer € 4500,00. We zullen nog meer op de kleintjes moeten letten.
  We hopen dat de Kerkbalans niet te veel nadeel ondervindt van de aangekondigde sluitingen van verschillende kerken in onze parochie.

De werkgroep ‘Kerkbalans’ zal daar zeker extra aandacht aan schenken. Er zal een overzicht worden toegevoegd over de inkomsten en uitgaven.

 

Gelukkig hebben zich enkele personen gemeld die mee willen helpen om de Kerkbalans tot een succes te maken’.

 

 1. Bemensing van de locatieraad
  Het minimale aantal leden is drie leden. Op dit moment is het aantal leden twee door enerzijds ziekte en anderzijds door aflopende termijnen. Daardoor komen te veel taken neer op het bordje van deze twee leden. Inmiddels is de termijn van Henk Roes ook verlopen.
  In ons gesprek met het kerkbestuur is ons te kennen gegeven dat deze situatie niet kan doorgaan.

Wij hebben ons lot in eigen handen.

De volgende mogelijkheden zijn/waren  er:

 

 1. Het traject met Keijenborg weer op te pakken, waarbij een aantal keuzes moeten worden gemaakt.
  De nieuw te vormen locatieraad voor Hengelo en Keijenborg bemensen met ook afvaardigingen uit Hengelo. Helaas heeft de locatieraad/pastoraatsgroep van Keijenborg afgehaakt omdat een meerderheid van de pastoraatgroep geen animo heeft in een verder gesprek. Jammer! Een gepasseerd station!
 2. De huidige locatieraad weer op sterkte brengen.
  Alle energie wordt nu gericht op het aanvullen en versterken van onze eigen locatieraad. Daarvoor moeten mensen uit onze eigen Geloofsgemeenschap opstaan en ons te komen versterken. We hopen binnenkort een aantal mensen aan te zoeken.

Gelukkig hebben een drietal parochianen al aangegeven dat zij zitting willen nemen in de locatieraad.

Ook zijn er nog enkele gesprekken met potentiële kandidaten. U hoort er binnenkort meer over.

 1. Of een sterfhuisconstructie voor de Hengelose Het begin van het einde van de katholieke kerk in Hengelo gld. Daaraan willen we voorlopig nog niet denken.

 

Er hebben zich al een aantal personen gemeld die willen onderzoeken hoe we in Hengelo de katholieke kerk in wat voor vorm dan ook kunnen behouden.

 

 

 

 

Klimaattop Glasgow en Repair Café

Belangrijke elementen in de slotverklaring van de Klimaattop gingen over het op termijn afbouwen van steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstoffen. Concrete jaartallen staan er helaas niet in en bij beide punten zijn diverse voorbehouden gemaakt.
Een ander belangrijk punt uit het akkoord van Glasgow gaat over het verminderen van de CO2-uitstoot.
En over financiering is onder meer afgesproken dat ontwikkelingslanden meer geld krijgen om zich aan te passen op een opwarmende wereld.
Een hoofddoel van de top was om zicht te houden op de grens van 1,5 graad opwarming ten opzichte van pre-industriële tijden.

In hoeverre de wereld met dit akkoord op een traject is gekomen om de opwarming echt onder de 1,5 graad te houden, zal nog moeten blijken.

Ons bekruipt het gevoel dat het allemaal een top-down benadering is. En niet een verandering waarbij wij zelf als de uiteindelijke gebruikers van energie en grondstoffen bepalen en eisen gaan stellen hoe hier mee omgegaan moet worden en er ontbreekt hoe we hier zelf mee om kunnen gaan.

Het Repair Café speelt hier een belangrijke rol in met het motto “Weggooien? Mooi niet!. Hergebruik van spullen door reparatie voorkomt productie van nieuwe, apparaten waarmee we grondstoffen en energie besparen.
Daarom hier de oproep van het Repair Café Hengelo Gld.; “Weg gooien? Mooi niet!, doe eerst een poging om het te laten maken!”. 

Uw ene Senseo zal niet helpen, maar als veel mensen meedoen, wordt het een succes!

Maar door de wet van de grote aantallen zal het gaan werken!

Kijk op onze website wanneer wij geopend zijn.

Team Repair Café.

 

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

(Klik op de foto hier boven om te kijken.)  ( pijl terug voor hier terug )

 

 

Vanaf 1 december gaat de nieuwe site van KBO Gelderland afd. Hengelo Gld definitief in de lucht.

 

Het is een gezamenlijk initiatief van Unie KBO.

 

Op dit moment wordt de site verder ingericht.

 

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is op vrijdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 3 kan uiterlijk tot 20 jan. 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 2, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 31 december 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.