Nieuwsbrief nr. 7 2019

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 7   7 mei t/m 04 juni 2019.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes, henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 4 2018-2019.

 

Opbrengst Collectes

Weekend 31 maart €     52,20
Weekend 07 april €     60,00
Weekend 14 april €     56,90
Weekend 21 april Pasen €   159,65
Vastenactie 2019 € 332,70

 

 

Overleden Johannes, Lambertus Kuipers, oud 73 jaar

 

Op eerste Paasdag 21 april jl. is Joop Kuipers overleden.

De rouwcirculaire startte met de volgende zin: Wij mochten je begeleiden in je laatste levensdagen – maar zijn ontzettend trots op de manier hoe jij je ziekte hebt gedragen…

De crematie heeft op vrijdag 26 april in besloten kring plaatsgevonden.

Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

 

 

Overleden Johannes, Wilhelmus, Maria van Ree, oud 74 jaar

 

Op 2e Paasdag 22 april jl is Joop van Ree overleden. De inleidende zin op de rouwcirculaire spreekt boekdelen.

Door de ziekte van Parkinson vloeide langzaam de kracht uit Joop, die hem zo lang heeft gekarakteriseerd…

Op vrijdag 26 april was zijn uitvaart in onze Kerk. Aansluitend was de crematieplechtigheid in kleine kring in De Omarming in Zutphen.

Moge hij nu uitrusten in de vrede van de Heer.

 

 

 

 Vieringen: periode 7 mei 2019 – 4 juni 2019

 

Zondag 12 mei Eucharistieviering 4e zondag van Pasen + kinderdoop Thijs Leenen + Tygo Kraasenberg

Voorganger: pastoor H. Scheve

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel koor

Uitreiking gedachteniskruisje Wil Venderbosch

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Bertus en Thea Seesing-Hilderink

Overleden ouders de Gier-Berns

Jeroen Schut

Jaargedachtenis Wil Venderbosch

Joop Kuipers

Joop van Ree

 

 

Dinsdag 14 mei Rozenkrans bidden in ons Willibrordhuus
Aanvang: 19.00 uur

 

Donderdag 16 mei WC Viering op De Bleijke

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 19.00 uur

 

Zondag 19 mei   WC Viering 5e zondag van Pasen

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Zang: koor vrij

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Levende en overleden familie Maresch-Reimer

Joop Kuipers

Joop van Ree

 

 

Dinsdag 21 mei Rozenkrans bidden in ons Willibrordhuus
Aanvang: 19.00 uur

 

 

Vrijdag 24 mei Oecumenische Vesper in De Bleijke

Voorgangers: leden oecumenische werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

 

Zondag 26 mei Anders Vieren 6e zondag van Pasen

Samen met Keijenborg thema: Mariaviering

Voorgangers: Mw. Gerry Spekkink e.a.

Aanvang: 10.00 uur

Zang: parochieel koor

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

Joop Kuipers

Joop van Ree

Jaargedachtenis Maria de Gier-Berns

 

 

Dinsdag 28 mei Rozenkrans bidden in ons Willibrordhuus
Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zaterdag 1 juni a.s. Vormselviering van onze Parochie de 12 Apostelen.

Voorganger: Mgr. T. Hoogenboom e.a.

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 19.00 uur

Koor: parochieel zangkoor

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Truus Gerrits van der Steen

Bertus Bus

Fam. Ubbink-Kasteel

Overleden fam. Boerkamp

 

Overledenen laatste half jaar:

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler Notten

Joop Kuipers

Joop van Ree

 

 

Zondag 2 juni   7e zondag van Pasen.

Geen viering in onze kerk!

 

        

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil ik met mijn leven?                          Zondag 12 mei
En wat wil God van mij?

 

Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu voor de eerste keer?

Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en word je bijzonder getrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en Zijn Kerk midden in de wereld van vandaag?

Wil je daar in alle rust eens serieus over verder praten? Denk je over een leven als religieus(ze) in een gemeenschap? Wil je je graag gaan inzetten in jouw parochie, maar weet je (nog) niet hoe? Gaan je gedachten uitdrukkelijk uit naar het priesterschap of het diaconaat?

Kortom, schuif jij de echte vragen van jouw leven over je persoonlijke levenskeuze niet aan de kant en wil je er graag mee aan de slag?

De Kerk biedt allerlei vormen aan waarmee jij -op je eigen tempo- kunt ontdekken wat God van je vraagt. Ga gewoon eens langs bij de parochie of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek bij een priesteropleiding. De eerste stappen vragen moed. Laat je niet door mensen ontmoedigen, maar vertrouw op Gods leiding. Al voor je geboren werd, keek God vol verlangen naar jou uit.

 

 

 

 

 

Samen ‘Anders Vieren’

 

 

Samen ‘Anders Vieren’

Weet u het nog…? We hebben het al eerder gedaan….!

Het was een primeur in de parochie HH Twaalf Apostelen: ‘Anders Vieren’ door twee geloofsgemeenschappen samen. Het was een initiatief vanuit het clusteroverleg Borculo-Hengelo-Keijenborg-Ruurlo, waar gesproken wordt over kansen en mogelijkheden van samenwerking. Vanuit het onderwerp ‘cluster’ kun je bijna naadloos overgaan in Noaberschap. Noaberschap betekent in de Achterhoek burenhulp: elkaar helpen, openstaan voor elkaar, luisteren naar elkaar, elkaar de hand reiken. Het zijn allemaal woorden die ook uitdrukken hoe wij vanuit ons geloof met elkaar willen omgaan: zorg voor je naaste, omzien naar elkaar. In het clusteroverleg was de intentie uitgesproken om dat ook als geloofsgemeenschappen te doen: een vorm van modern Noaberschap in een veranderende wereld, waar we steeds meer op elkaar zijn aangewezen. Maar dan moet je elkaar wel kennen!

Om mensen uit beide geloofsgemeenschappen dichter bij elkaar te brengen heeft   Keijenborg toen de Hengelose geloofsgemeenschap uitgenodigd voor een soort burendag. Oude buren op een nieuwe manier samen. Door geloof te delen en stil te staan bij talenten werden eigenheid en raakvlakken zichtbaar, ontstonden nieuwe contacten en werden bestaande contacten verstevigd.

De reacties waren positief en het initiatief werd vorig jaar succesvol overgenomen door de geloofsgemeenschappen van Ruurlo en Borculo!

 

In Hengelo / Keijenborg krijgt de kennismaking nu een vervolg. Dit keer is het de beurt aan Hengelo om de Keijenborgse geloofsgemeenschap uit te nodigen voor ‘Anders Vieren’ en wel voor zondag 26 mei a.s. om 10.00 uur.

Er is een enthousiaste werkgroep gevormd bestaande uit een lid van de liturgiegroep en van de locatie raad / pastoraatsgroep van beide geloofsgemeenschappen, ondersteund door een lid van de parochiële werkgroep ‘Anders Vieren’. Samen zijn zij al bezig om invulling te geven aan deze eigentijdse viering zonder communie. Vanwege de meimaand is ervoor gekozen om het leven van en met Maria centraal te stellen. Om alvast te noteren! Van harte welkom!

 

 

Zondag voor de Oosterse Kerken 19 mei 2019

 

God verheerlijken in liturgie en leven

Op de Vijfde Zondag van Pasen, 19 mei 2019, wordt in Nederlandse parochies de Zondag voor de Oosterse Kerken gehouden. Motto van deze bijzondere zondag is: God verheerlijken in liturgie en leven. In het Johannesevangelie verwijst het woord ‘verheerlijken’, ‘verheerlijkt worden’, steeds naar het grote mysterie van Jezus’ kruisdood en verrijzenis. In hetzelfde Johannesevangelie wordt dit ‘verheerlijken’ verbonden met het gebod aan de gelovigen om elkaar lief te hebben en zo te delen in de liefde van God (Joh 13,31-35).  

De Orthodoxe Kerk is bij uitstek een vierende Kerk. In de viering van de Goddelijke Liturgie ligt haar kracht. In alle diensten wordt God uitbundig verheerlijkt en geprezen. Vanuit de liturgie doordringt de verheerlijking van God het hele leven.

Ook in het Westers christendom gaat het om de doorwerking en de balans tussen liturgie en dagelijks leven: de verheerlijking van God, het erkennen en bezingen van zijn grootheid en liefde, is niet beperkt tot liturgische vieringen, maar dient concrete vorm te krijgen in het leven van alle dag.

Augustinus verwoordde dat zo: “Wij moeten Hem loven met heel ons hart, niet met de lippen en de stem alleen, maar met heel ons geweten, met heel ons leven, met al onze daden.”

Hartelijke Paasgroeten

Martin Los, oecumenische gedelegeerde voor oecumene

 

 

 

 

 

Bezoek aan het Kervel rondom Oorlog en Vrede

 

Al weer voor de 3e maal mocht de Raad van Kerken in, samenwerking met de basisscholen van de voormalige Gemeente Hengelo voor de leerlingen van de groepen 7 een excursie verzorgen over de bezettingstijd. Ook dit maal mochten we de gast zijn van de Fam. de Groot beheerders van “het Kervel “ en ook dit maal had deze fam. alles uit de kast gehaald om het zo goed mogelijk te laten verlopen waarvoor ook vanuit ‘Klokgeluiden‘ onze hartelijke dank.

Door de scholen was opgegeven dat er in totaal 81 kinderen zouden komen, zodat we in de ochtend en in de middag een groep van ca. 40 jongeren mochten ontvangen. de groep in de morgen werd aangevuld door een aantal leerlingen van de Internationale school van “het Kervel “

Na een korte opening door de voorzitter van de Raad van Kerken, dhr. van Gijssel die vooral het begrip Vrijheid beklemtoonde, werd de groep in 2e gesplitst. Een helft bleef bij de Heer Jean Kreunen die op zijn eigen maar zeer indrukwekkende wijze de kinderen wist te boeien met zijn verhaal en zeker met de voorwerpen die hij had meegebracht en die deel hebben uitgemaakt van zijn museum 1940-1945.

De andere groep ging onder leiding van de heer de Groot “het Kervel “ bezien waar vooral de verplaatsbare kachel die de toegang tot de kelder verborg grote indruk maakte. Ook de verborgen muur op de verdieping werd als indrukwekkend ervaren.

 

Wij als Raad hebben de indruk dat deze vorm om de jeugd te laten zien aan tastbare dingen hoe het in de oorlog toeging en wat voor rijkdom het is om nu in vrijheid te mogen leven een goede manier van bewustwording kan zijn.

 

Dank aan een ieder, en hier denk ik met name aan onze sponsors die dit ook dit jaar financieel het mogelijk hebben gemaakt.

P.Noordijk

 

 

 

Raad van Kerken Hengelo Gld: Oecumenisch en Interkerkelijk toeren

 

Opnieuw wordt in Hengelo Gld op 2e pinksterdag door de gezamenlijke kerken een oecumenische motortoer georganiseerd. Behalve bijzondere oecumenische ontmoetingen en het delen van enthousiasme voor motoren, is het doel om samen te genieten van ritten door de natuur en een bezoek te brengen aan een passende bestemming. De route voert van Hengelo via de Veluwe richting Wageningen en na een pontje rechtsaf naar Landgoed “de Heerlijkheid Hemmen”. Het Landgoed, ook wel de “parel van de Betuwe” genoemd, is gelegen in de Over- en Neder-Betuwe tussen Tiel en Arnhem. Na bezichtiging van de kerk en de kleinschalige kasteeltuin gaat de tocht via de dijk richting Tiel. Van daaruit wordt over de Waalbrug gereden richting het Land van Maas en Waal. Over de dijk langs de Maas gaan we richting Nijmegen en dan onder Nijmegen door naar Emmerik. Via een klein stukje Duitsland hopen we ca. 17.30 uur weer in Hengelo te zijn. Kortom, een mooie en gevarieerde motortoer van ca. 220 km door de Betuwe en andere mooie Gelderse streken.

De start is 10 juni om half tien ’s ochtends bij de Willibrordkerk, Spalstraat 38. Vanaf negen uur is er eerst koffie. Om mee te doen met deze motortoerrit, als rijder of passagier, is een berichtje aan Chris Peelen (tel. 462799/email cpeelen@live.nl), Jaap van Gijssel (tel. 464460/email jjvg@dds.nl) of Gerry Spekkink (tel. 461146/email spekkink@hetnet.nl) voldoende. Kosten bij inschrijving: € 12,50. Hiervoor krijgen de deelnemers een mooie motortocht, koffie aan het begin en onderweg, een rondleiding in de kerk van Hemmen en een lunch rond het middaguur. De meeropbrengst komt ten goede aan “Puur Natuur” van de Stichting Philadelphia. Zo genieten ook anderen mee!

Verder, om alvast te noteren: 3e interkerkelijk motortreffen Hengelo-Joure op 31 augustus/1 september. Dit evenement ontstond in 2016, toen een aantal mensen uit Hengelo met de motor naar Joure ging om een bezoek te brengen aan ds. Christien Ferarri, een van de initiatiefnemers van de oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag. In april 2018 bracht zij met een groep enthousiaste motorrijdende Jousters een tegenbezoek aan Hengelo. Dit jaar is Hengelo opnieuw uitgenodigd in Friesland. In grote lijnen ziet dit weekend er als volgt uit: Een groep motorrijders uit Joure en Hengelo treffen elkaar ergens halverwege tussen beide plaatsen voor een gezamenlijke lunch. Vervolgens via een mooie route naar Joure, een gezellige avond aldaar en overnachten bij gastgezinnen/motorrijders. De volgende dag kerkdienst en gezamenlijke lunch, waarna de Friese motorrijders de Hengeloërs weer een eindje op weg brengen. Voor meer info/aanmelding: zie bovenvermelde contactadressen

 

 

Vormselviering van de hele parochie in onze Willibrordkerk

 

De Vormselviering 2019 is op zaterdag 1 juni om 19.00 uur in de H. Willibrordkerk in Hengelo.

Vormheer is Mgr. T. Hoogenboom.

 

In deze viering worden de volgende 14 kinderen gevormd:

Beau en Mees Visser uit Hengelo

Lenique Kamphuis, Anna van Voorst tot Voorst, Kasper Wijffels uit Joppe.

Quintin Uyttenboogaart uit Keijenborg

AKIRA Benschop, Tyrone Benschop, Micho Khai, Syria Khai uit Lochem

Finnen Elferink, Juliet Engelbarts, Anouk Wiegerinck uit Ruurlo

Jeroen Rouweler uit Zutphen

 

Wij bidden voor de vormelingen in onze parochie die dit weekend starten met de voorbereiding op het ontvangen van het H. Vormsel.

 

 

 

 

Let op! Op zondag 2 juni is er geen viering in onze kerk!

 

 

 

 

 

 

Terugblik begraafplaats- en kerktuin activiteiten 2018

 

Het jaar 2018 ligt alweer achter ons en 2019 is weer een paar maanden oud, tijd om terug te blikken op het vele werk dat onze tuin- en begraafplaats vrijwilligers afgelopen jaar hebben verzet.

Activiteiten, die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Het vrijwilligersteam dat het kerkhof onderhoudt en verzorgt bestaat momenteel uit 3 personen, dit zijn: Joop Hoebink, Gerard Peppelman en Frans Baakman.

Deze vrijwilligers hebben er het afgelopen jaar, met enthousiasme en inzet, voor gezorgd dat het kerkhof er verzorgd en netjes bij ligt. Van verscheidene kanten hebben we hiervoor complimenten gehad.

Eind 2018 zijn er 12 graven geruimd met hulp van vrijwilligers en ingehuurde kracht met benodigde machines.

Aantal struiken en bomen is verwijderd.

Er is een nieuw urnenveld gerealiseerd met 10 urnenkeldertjes.

De aanleg van een eerste strooiveld is gerealiseerd. In 2019 willen we het strooiveld uitbreiden.

 

Er is in 2018 een begin gemaakt met de verbetering van de administratie van het kerkhof, dit is een behoorlijke klus uitgevoerd door o.a. Frans Geurtsen, Theo Wissink en leden van de locatieraad. In 2019 krijgt dit een vervolg.

Helaas heeft Fons Hoebink te kennen gegeven te stoppen i.v.m. mobiliteitsproblemen, wij danken hem voor het vele werk dat hij voor het onderhoud van het kerkhof gedurende een lange reeks van jaren heeft verzet en wensen hem veel sterkte en alle goeds toe.

Het vrijwilligersteam dat het onderhoud van de tuin, rondom de kerk, verzorgt bestaat momenteel uit 2 personen, dit zijn: Jan Willemsen en Henk Jansen.

 

Afgelopen jaar is er voor gekozen om het snoeiwerk verder te beperken en planten te verplaatsen. Met name de tuin achter het Willibrordhuus heeft een grondige renovatie ondergaan.

Een aantal struiken is verwijderd en hiervoor is gras in de plaats gekomen, waardoor het onderhoud voor een groot gedeelte beperkt is tot maaiwerkzaamheden en het onderhouden van de bloemenborders en het snoeien van de overgebleven struiken.

In 2018 is het maaiwerk uitbesteed, daar dit te veel werk was voor deze vrijwilligersgroep. Door de droogte zijn de gazons dusdanig slecht geworden dat is besloten voor het opnieuw doorzaaien van de gazons om de kerk en verbetering van de grond, we hopen 2019 weer te kunnen genieten van frisse en groene gazons om de kerk.

Wij danken de begraafplaats- en tuinvrijwilligers voor alle werkzaamheden, die ze afgelopen jaar weer hebben uitgevoerd.

 

We kunnen voor bovengenoemde activiteiten nog versterking gebruiken, lijkt U het iets om enkele uren per week in de tuin en buiten bezig te zijn, neem dan contact met ons op.

Theo Keurentjes tel. 0575-464247 of Henk Roes tel. 06 2124 1984

Namens vrijwilligers tuinonderhoud en locatieraad, Theo Keurentjes

 

 

 

Nieuwe misboekjes

 

Jarenlang hebben we gebruik gemaakt van de misboekjes van Gooi & Sticht.

De laatste tijd kwam er, met name vanuit het koor, het verzoek om eens te kijken naar andere boekjes, waar meer liederen instaan in notenschrift.

We hebben geïnformeerd bij andere geloofsgemeenschappen binnen de Parochie van de 12 Apostelen.

Hieruit bleek dat ook veel gebruik gemaakt wordt van de boekjes van Berne Heeswijk.

Wij hebben ze bekeken en deze bleken goed te voldoen aan de wensen van het koor.

De boekjes zien er mooi uit, zijn overzichtelijk en er staan voldoende liederen in om gezamenlijk te zingen.

Iets nieuws is altijd even wennen.

Met Pasen hebben we de nieuwe boekjes in gebruik genomen.

 

 

 

Thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

Rozenkrans bidden in de Meimaand – Mariamaand

 

Op de dinsdagavonden in mei wordt om 19.00 uur u weer de gelegenheid geboden om de rozenkrans te bidden.

Een oude traditie met een diepere betekenis.

Wij komen tezamen in ons Willibrordhuus.

 

 

 

 

 

 

 

Dodenherdenking 4 mei a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERDENKING – 4 mei 2019.

 

 

 

                       Aan de 4 mei-herdenking wordt in Hengelo Gld op de volgende wijze inhoud geven.

           

19.00 uur       Interkerkelijke Gedachtenisdienst in de Remigiuskerk;

 

19.40 uur        Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar kransen zullen worden gelegd bij het monument dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse                                     gemeenschap uit Hengelo;

                        vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument in de Kerkstraat/Geurtzenplantsoen.

19.45 uur-     

19.55 uur       Het luiden van de klokken.

 

19.55 uur        Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de oud-inwoners van                         Hengelo en Keijenborg, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

 

20.00 uur-     

20.02 uur        Algemene stilte, waarna een hoornblazer “Het Taptoe-signaal” ten gehore zal brengen,

                       gevolgd door het zingen van het “Wilhelmus” door een zangkoor.

 

                       Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

 

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.03 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

 

 

 

Verslag kliederkerk 10 maart jl.

Onder het motto ‘Samen bouwen’ kwamen zondagmiddag 10 maart zo’n 20 kinderen en ongeveer 14 volwassenen samen in de St. Jan de Doper Kerk in Keijenborg.

De plechtige ruimte was gevuld met blije kinderstemmen. Na het verhaal, de gelijkenis van de bouwers van huizen op het zand en op de rots ( Matteüs 7, 24-27) kon iedereen aan de slag met allerhande activiteiten. Een huis bouwen van kartonnen dozen, Jengaspel, acrobatiek of een mini-rots voorzien van een woord dat houvast in het leven geeft- en nog diverse andere. Terug op het koorgedeelte was er een korte slotviering en daarna genoten de kinderen en de volwassenen van het vele lekkers in de ‘high tea’. Wij zijn dankbaar voor deze fijne middag en zijn van plan de Kliederkerk na deze derde keer vervolg te geven. Jullie horen weer van ons!

Namens het team van de Kliederkerk, Aleida Blanken

 

 

 

 

Traditionele broodweging op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg tussen Hengelo en Zelhem

 

Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden het Gooy en Dunsborg en op de Zellemmer- Hattemermarke, plaggensteken op voorwaarde, dat ze jaarlijks rond Hemelvaartsdag roggebrood leverden van minstens 22 pond bij de Dunsborger molen, bestemd voor de armen in de gemeente.

Deze dag bij de Dunsborger molen op Hemelvaartsdag, groeide uit naar een jaarlijkse feestdag van de Markegenoten tot de Muldersfluite (fluite is kermis).

 

 

 

Voor de bouwlieden op de Zelhemmer- en Hattemermarke was de levering op de maandag na Hemelvaart op de Zelhemsebrink. Degenen die het zwaarste brood leverde, vaak meer dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn, woog het brood minder dan 22 pond, moest men 6 stuivers betalen. Vanaf 1772 werd het niet leveren van roggebrood bestraft met een dubbele levering in het volgend jaar. Sinds 1807 werd bepaald dat de Markenrichters het brood zouden verdelen onder de armen van de diaconie van Hengelo en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel voor de protestanten, de rest voor de katholieken in Keijenborg en Hengelo. Na de ontbinding van de Marken en het aanstellen van gemeentebesturen, besloot men om als een blijvende herinnering de traditionele broodlevering Muldersfluite in ere te houden en de erven (de oude bestaande boerderijen) als cijnsplichtigen daarmee bij voortduring te belasten.

 

Deze eeuwenoude traditie herleeft jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit jaar op 30 mei, bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem.

Onder het toeziend oog van de Goudse pijp rokende notabelen, de burgemeester, de veilingmeester en de weger, vroeger de twee Markerichter en hun helpers, worden de per paard en wagen aangevoerde en voorafgegaan door de blaaskapel de door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden, gewogen en onder de toeschouwers geveild.

De gever van het grootste brood krijgt na de weging, nog steeds 2 flessen wijn. Deze eeuwen oude vorm van gemeenschappelijke armenzorg is een voorloper van de huidige sociale zekerheden.

 

De activiteiten bij de Muldersfluite starten om 12.00 uur en de roggebroodweging begint om ca. 13.30 uur. Op het terrein is voor een hapje en drankje gezorgd. Verder bevat het programma bij de broodweging, ook dit jaar wederom een aantal activiteiten.

 

 

 

 

Afsluiting Inspiratie & Ontwikkeling seizoen 2018 – 2019

 

Als laatste activiteit van Inspiratie en Ontmoeting van de Kerken in

Hengelo (Gld.) wordt er op donderdag 23 mei 2019 een stadswandeling in Doesburg gemaakt.

Zo’n historische wandeling door de Hanzestad Doesburg is altijd een bijzondere ervaring!

De prachtige gevels en het ongeschonden middeleeuwse stratenpatroon duiden op een grote historische rijkdom. De stad kent meer dan 150! monumenten, waaronder de Grote of Martinikerk.

Onder leiding van een ervaren, deskundige en enthousiaste gids wandelen we ongeveer 1,5 uur door de stad om te horen en te zien wat zij te bieden heeft aan verhalen en gebouwen……

 

 

Opgave voor 10 mei a.s.

 

bij Ans Schabbink, tel: 06-13240336 of

Gerrie Vos-Hiddink, tel: 06-38700488.

 

Vertrek : 23 mei om 18.00u vanaf het Willibrordhuus aan de Spalstraat in Hengelo (Gld.)

Kosten: 5 euro, inclusief koffie/thee

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Extra Repair café op locatie!

Op vrijdag 10 mei organiseert het Repair Café weer samen met Sensire en dit jaar ook met de ANWB en de Hulpdienst Hengelo en Keijenborg een rollatorcheck. De rollatorcheck vindt plaats op vrijdag 10 mei van 13.00 tot 15.00 uur in het oude “Rusthuis” aan de Kastanjelaan in Hengelo. Een fysiotherapeut, de ANWB en de Hulpdienst Hengelo en Keijenborg zijn aanwezig om u advies te geven over het gebruik en het handig omgaan met een rollator. De reparateurs van het Repair Café staan klaar om uw rollator na te kijken en kleine noodzakelijke reparaties uit te voeren. Terwijl u hier op wacht is er tijd voor een praatje met een kopje koffie of thee. Met deze actie willen we er voor zorgdragen dat er veilig omgegaan kan worden met de rollator zodat ongelukken kunnen worden voorkomen.

 Tot ziens op vrijdag 10 mei van 13.00 tot 15.00 uur in het oude “Rusthuis” te Hengelo.

 

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

 

 

 

 

Digitalisering

 

Nieuwe Cursus Ipad

Bij voldoende deelnemers ( 5 mensen) start nog voor de zomer in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00 . De cursus bestaat uit 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

Voor de iPad hebben we nog enkele deelnemers nodig!

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur.

Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Parochieblad ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06 2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. eind kan uiterlijk tot 31 mei 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, kan tot uiterlijk 31 mei 2019 bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.