Nieuwsbrief nr.4 2019

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 4  19 febr. 2019 t/m 12 maart. 2019.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.


Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nlBanknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Locatieraad/pastoraatsgroep telefoon
Dhr. Henk Roes
Mw. Ans Schabbink
Dhr. G. Veldscholten
Dhr. Th. Keurentjes
Voorzitter/Secretaris
Lid
Bouwzaken
Lid
461061
462570
463482
464247
Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman
Dhr. Theo Wissink
Mw.Jenny Veldscholten
Mw. Yvonne Huitink
Dhr. Jan Willemsen
penningmeester
Aangelegenheden kerkhof
Opgave dopen
Caritas
Koster
463837
462503
463482
463143
463386

Kerkradio:  Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 3  2018-2019.

Opbrengst Collectes  
Weekend 27- 01  €     61,75
Weekend 03 febr. geen viering in onze kerk  €       0,00
Weekend  10 febr.  €     58,85

 

 

 Vieringen: Periode 17 febr. t/m 21 maart 2019

Zondag 17 febr. a.s.  Eucharistieviering  6e zondag door het jaar

Voorganger: pastoor Joost Baneke

Uitreiking gedachteniskruisje Francis Ernst- Beernink en Gerrie Peters

Lector: Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Misintenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Jaargedachtenis Francis Ernst- Beernink

Jaargedachtenis Gerrie Peters

Donderdag 21 febr. Eucharistieviering in De Bleijke

Voorganger: pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 19.00 uur

Vrijdag 22 febr. Oecumenische Vesper in De Bleijke

Voorgangers: leden werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

Zondag 24 febr. WC Viering in onze kerk 7e zondag door het jaar

Voorganger: dhr. Paul Zents

Uitreiking gedachteniskruisje Mevr. Truus Gerrits- van der Steen

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Josephus Jacobus Kok

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Fam. Visser- Leemreis

Gerard Kersten

Jaargedachtenis Mw. Truus Gerrits van der Steen

 

Zondag 3 maart. WC Viering in onze kerk 8e zondag door het jaar

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Truus Gerrits – van der Steen

Fam. Ubbink – Kasteel

Bertus Bus

Overledenen laatste half jaar

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Woensdag 6 maart Aswoensdag Clusterviering in kerk te Ruurlo

Voorganger: Diaken G. Oude Groen

Aanvang: 19.00 uur

Zondag 10 maart a.s. Eucharistieviering 1e zondag 40 dagentijd + doopplechtigheid

Voorganger pastoor Harry Scheve

Lector:  Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Jeroen Schut

Chantal, Herman Hermien Steenkamp

Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Zondag 17 maart WC Viering in onze kerk 2e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben- Peters

 Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Donderdag 21 maart WC Viering in de Bleijke

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 19.00 uur

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

Benoemingen en ontslagen

Tijdens de vergadering van het parochiebestuur van 9 januari heeft het bestuur enkele benoemingen van leden van locatieraden uitgesproken.

In de locatieraad van Hengelo zijn Theo Keurentjes en Gerald Veldscholten herbenoemd. Het parochiebestuur is blij dat beide heren hun bestuursperiode verlengd hebben en wenst hen veel succes bij hun werkzaamheden.

   2019  Een nieuw begin!

In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. We willen ons inzetten om mensen nieuwe hoop en kracht te bieden en een nieuw begin te maken.

Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moeten werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken. Helpt u mee?

Veelgestelde vragen over de 40dagentijd

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Wanneer valt de veertigdagentijd in 2019?
De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.

Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

Waar komen die veertig dagen vandaan?
In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

Wat is Aswoensdag?
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Op woensdag 6 maart a.s. is er een gezamenlijke aswoensdagviering in Ruurlo. Aanvang 19.00 uur in de Willibrorduskerk van Ruurlo.

Wat is de Goede Week?
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel geloofsgemeenschappen het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Paaszaterdag volgt dan op zondag het feest van de verrijzenis van Jezus: Pasen.

Noabervieringen.

Ze worden al sinds 2012 eenmaal per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. De Noaberviering is een oecumenische en laagdrempelige bijeenkomst rondom een bepaald thema. Een alternatieve vorm van gezamenlijk vieren die steeds begint met gastvrije ontmoeting. De locatie rouleert en iedereen is welkom.

Dit seizoen zijn de vieringen in het Willibrordhuus van de katholieke geloofsgemeenschap.

Afgelopen zaterdag 16 februari jl. was er weer een naoberviering. Gaande richting 40-dagentijd was gekozen voor het thema ‘Stilte’. Stilte is een schaars goed geworden. In onze hectische samenleving gaan mensen op zoek naar een plek of naar middelen om tot rust te komen. De nood aan stilte blijkt ook uit de talloze publicaties en initiatieven in dat verband. Er verschijnen boeken over stilte, er worden stilte-initiatieven genomen, stiltegebieden afgebakend, stiltedagen georganiseerd, stilteplekken ingericht, enz. In deze viering stonden een aantal vragen centraal. ‘Wat is stilte eigenlijk? Wat betekent stilte voor ons persoonlijk? En wat vertelt de Bijbel ons over stilte? 

Vespers in de 40 Dagen Tijd

In de voorbereidingstijd op Pasen is er voor alle belangstellenden uit Hengelo en omgeving gelegenheid om midden in de week een half uur apart te stellen voor bezinning.

Het thema voor deze vespers is: God onder ons; werken van barmhartigheid. Jezus heeft gezegd: “ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven; Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken….” In mensen die elkaars nood lenigen is Christus aanwezig, is God onder ons. Dit laat ook kunstenaar Skey Edorh uit Togo zien op het “hongerdoek” dat ons deze weken letterlijk voor ogen staat. Er is ook symbolische bloemschikking en natuurlijk samenzang, muziek en stilte.

Welkom op 20, 27 maart en 3, 10 en 17 april!

Het thema wordt belicht in vijf oecumenische vespers op woensdagavond

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur.                                                                                                                                                     Plaats van samenkomst is het Willibrordhuus naast de kerk aan de Spalstraat.

Actie Kerkbalans 2019

Secretariaat: Willibrord Geloofsgemeenschap

Spalstraat 38

7255 AD Hengelo (Gld)

Tel. 0575 461275

Website: www.willibrordhengelo.nl

Email: info@willibrordhengelo.nl

Reknr: NL82 RABO 0119 5388 57

Onze kerk, meer dan stenen!    Hengelo, januari 2019

Resultaten Kerkbalans 2019

De actie Kerkbalans is goed verlopen. Dankzij 42 lopers hebben we  485 adressen bezocht. Hiervan hebben bijna 440 adressen positief gereageerd en hebben een bijdrage toegezegd. We verwachten, dat het toegezegde bedrag iets hoger is dan vorig jaar. Elk jaar komen op een later tijdstip nog bedragen binnen. We verwachten dan ook een bijdrage van ongeveer             € 34000,00
Dit bedrag is beschikbaar voor de kosten van onze eigen Geloofsgemeenschap.

Als u de toezeggingskaart nog niet hebt ingeleverd, dan vragen wij u alsnog te doen. Wij waarderen het zeer, als zoveel mogelijk parochianen mee doen. Samen verantwoordelijk.

Het is fijn om te vermelden, dat elk jaar spontaan gereageerd wordt op onze vraag of wij weer een beroep op de lopers mogen doen om te helpen. Door privé – omstandigheden is één medewerker  gestopt en dat hebben we weer kunnen invullen.

Daarom is het ook mogelijk om deze actie zo te organiseren, zoals we al vanaf 1985 gewend zijn.

Wij bedanken de leden van onze Geloofsgemeenschap voor hun bijdrage en positieve reacties, want uw bijdragen zijn hard nodig om de Geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden. 

Wij bedanken ook de lopers voor hun medewerking.

Werkgroep Kerkbalans

Jan Jansen, Johan Hartman en Herman Gosselink

Inspiratie & Ontmoeting   Geloven en Dialect

Verslag gespreksavond over geloven en dialect op donderdag 24 januari 2019 in Ons Huis te Hengelo Gld.

Op deze avond was er een bijzondere gastspreker uitgenodigd, namelijk Jan Leijenhorst, kerkelijk werker in Barchem. Het bijzondere aan hem is in eerste instantie dat hij spreekt in het Achterhoeks Dialect. Ook in de kerk gaat hij als dominee vaak voor in de spreektaal dialect. Hij voelt zich bevoorrecht dat hij met mensen in hun eigen taal kan spreken over hun leven en geloven. Het geeft meteen een vertrouwd gevoeld.

Plat proaten in de karke? Kan dat wel? Is toch niet netjes!

Kan God dan dialect verstaan? God hoort toch bij die andere wereld!

Is God wel aanspreekbaar in het dialect?

In spreektaal is God anders, meer nabij.

Het heeft vooral te maken met onze eigen geloofsbeleving.

Jan Leijenhorst is ervan overtuigd dat hij door middel van het dialect dichter bij mensen kan komen, een ander “geveul” kan oproepen. Het is een bepaalde manier van spreken van zowel de spreker als de toehoorder, vertrouwder.

Jan Leijenhorst maakt deel uit van een werkgroep die ontstaan is uit het voormalig Staringinstituut en nu onderdeel is van het Erfgoedcentrum in Doetinchem. Als werkgroep komen zij regelmatig bij elkaar om kerkelijke teksten te vertalen naar het dialect, echter er zijn grenzen aan vertaling. Er zijn veel woorden waar geen goed dialectwoord voor te vinden is.  Het spreken in het dialect is dan ook een stuk gemakkelijker dan vertaaltekst.

Het was een zeer boeiende avond, gemoedelijk en gezellig. Veel geleerd met veel humor !

Sponsoring heren Willibrordus koor

Zowel de heren als de dames van ons kerkkoor zijn bij bijzondere

uitvoeringen stemmig gekleed.

De dames zijn gekleed in hoofdzakelijk donkere kleding en de mannen

in een donker kostuum.

Daarbij wordt door de dames een corsage gedragen.

De heren dragen een wit overhemd met stropdas waarvan er geen

gelijk is.

Het idee is geopperd om Frederiks Mannenmode Bij Jessi , te vragen of

dit geregeld kon worden.

Dit werd positief opgepakt en de heren van ons koor dragen nu allemaal eenzelfde stropdas.

Vermeld kan worden dat de kosten van de aanschaf van de stropdassen

voor de helft door Bij Jessi  gesponsord zijn.

Hier zijn wij als kerkkoor natuurlijk ontzettend blij mee.

Wij danken Bij Jessi  voor haar sponsoring.

Er is weer Kliederkerk!

Op zondagmiddag 10 maart 2019 zijn kinderen van 0 tot 12 en hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom voor een Kliederkerk in de St. Jan de Doperkerk, Kerkstraat 7, Keijenborg. Het thema is “Bouw je mee?” Om 14.30 uur gaan we van start met een korte welkomstviering, daarna is er ruim de tijd voor allerlei activiteiten naar keuze. Die kunnen kinderen en volwassenen samen doen. Ook voor de allerkleinsten is er speelgelegenheid. In de korte slotviering laten we elkaar zien wat we hebben gemaakt, gedaan en ontdekt. En daarna is iedereen welkom bij de High Tea – met natuurlijk limonade, thee en lekkers. De middag eindigt om 16.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelding is wenselijk i.v.m. de high tea. Wil je je opgeven of meer informatie? Stuur een mailtje naar: kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com

Kliederkerk staat voor samen ontdekken, samen delen en samen vieren; op een creatieve en ontspannen manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. In Hengelo en Keijenborg wordt Kliederkerk georganiseerd door de Protestantse Kerk en de RK Geloofsgemeenschappen van Hengelo en Keijenborg.

Thuiscommunie

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komen dan bij U voor een nadere afspraak.

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

Overweging bij start van de locatieraad bijeenkomst 21 jan. jl.

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn
dat God met ons verbonden is,
als er geen mensen gevonden worden
die voor elkaar willen instaan?
Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe zal God ooit onder ons kunnen wonen,
als er geen mensen gevonden worden
die voor elkaar ruimte maken,
ook al hebben ze elkaar niet uitgezocht?
Mogen wij die mensen zijn!

Hoe kan Gods Woord tot ons spreken,
als er geen mensen gevonden worden,
die elkaar daarop ook durven aanspreken?
Mogen wij dat doen!

Hoe kan in deze wereld
geloofwaardig worden dat God met ons meegaat,
als er geen mensen te vinden zijn
die het met elkaar willen uithouden
en elkaar houden aan Zijn Woord?
Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe kan God mensen rechtop doen gaan
als er geen mensen te vinden zijn,
die te maken willen hebben met hen
die zijn terneer gedrukt.
Laten wij ons vinden!
Mogen wij op elkaar rekenen?

                   Wil Broos

 Donderdag 7 maart komt Brigitte Geurts-Sneijders op de Inloopmorgen

Zij wil vertellen over haar pelgrimstocht naar Rome.

Enkele jaren geleden vertelde zij al over haar pelgrimsreis naar Santiago de Compostela.

Nu geeft zij graag een PowerPointpresentatie over haar pelgrimstocht naar Rome.

Het jaar 2016 werd door paus Franciscus uitgeroepen tot Heilig jaar. Voor haar was dat een reden om naar Rome te lopen.

Zij ging met de trein naar Konstanz in Duitsland en vertrok van daaruit te voet naar Rome een voettocht van 1753 kilometer.

Graag wil zij vertellen over haar belevenissen, avonturen en overnachtingen in kloosters en abdijen.

De inloop morgen in het parochiecentrum is op donderdag 7 maart om 10.00 uur .

De koffie staat om half tien klaar !

Repair Café Hengelo Gld

 

Repair Café

Op 24 januari was het Repair Café op bezoek in het Woonzorgcentrum

De Bleijke in Hengelo. Twee reparateurs, een naaister en een inschrijfster/gastvrouw stonden klaar om de door bewoners meegebrachte defecte spullen en kleding te herstellen. Ook voor een praatje en uitleg over het Repair Café was ruim de gelegenheid. Het aanbod van de spullen was zo groot dat een deel is meegenomen door de vrijwilligers van het Repair Café en later op een reguliere Repair Café opening alsnog zijn gemaakt. We kunnen terugzien op een leuke ontmoeting met de bewoners van De Bleijke.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/
Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl
‘Dementie vraagt ook om aandacht voor zingeving’

“Tijdens de week van euthanasie (9 tot 16 februari) staat dit jaar het onderwerp dementie en euthanasie centraal. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zet in op goede informatievoorziening en discussie rond de keuze die mensen willen maken rond hun levenseinde. Het praten en nadenken over het levenseinde steunt KBO-PCOB van harte. Alleen zo kan duidelijk worden wat iemands wensen zijn. Maar een compleet beeld hebben van dementie in al haar verschijningsvormen is dan eveneens van groot belang.”

Digitalisering

Nieuwe Cursus Ipad

Vanaf begin maart 2019 start er in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00 . De cursus bestaat uit 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

Cursus voor Android?

Ook willen we voor tablets met het besturingssysteem Android onderzoeken of we voor hen ook een cursus kunnen verzorgen. U hoort nog van ons.

iPad Android
4 mrt 14.00 uur 4 mrt 16.00 uur
11 mrt. 14.00 uur 11 mrt. 16.00 uur
18 mrt. 14.00 uur 18 mrt. 16.00 uur
25 mrt. 14.00 uur 25 mrt. 16.00 uur
 1 april 14.00 uur 1 april 16.00 uur  

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  7 maart  2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 4,  kan tot uiterlijk 5 april.2019  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.