Nieuwsbrief nr1 ’19-’20

 

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 1   26 nov. t/m 17 dec. 2019.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

Vieringen:


De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 1   2019-2020.

 

 

Opbrengst Collectes 

Weekend 17 november  €   38,70
We4ekend 24 november  €   89,70

 

 

 

 

Parochienieuws in een nieuw (oud) jasje

 

Met deze nieuwsbrief openen we jaargang nr. 8 .

Vanuit de redactie proberen we u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed starten we met jaargang nr. 8.

Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet ploeg en aan de vele bezorgers.

Het bezorgprogramma voor 2020 is al weer opgesteld en we gaan ervoor!

 

7 jaargangen geleden hadden we een handig boekje. Met de eerste uitgaven per mail stapten we toen over op losse inlegvellen in Onderweg. Daarnaast versturen we ook nog 250 exemplaren per mail.

Het aantal vellen per uitgave blijft behoorlijk constant. Gemiddeld 12-16 pagina’s per uitgave.

We denken dat we de kwaliteit nog meer verbeteren om deze weer in een boekvorm uit te geven.

 

 

 

 

 

Vieringen:  periode 26 nov. t/m  17 dec.

 

Zondag 1 december WC Viering 1e zondag van de Advent

Voorganger: diaken Oude Groen

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

 

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Opmerking: Uitreiken gedachteniskruisje: Annie Cortumme-Gartsen

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Eef Kruis

Truus Gerrits v.d. Steen

Bertus Bus

Fam. Ubbink Kasteel

Overleden fam. Boerkamp

Jaargedachtenis Annie Cortumme-Gartsen

 

Overledenen laatste half jaar:

Leny Arendsen-Herwers

Sjef Knols

Jozef Hooman

Benny Goossens

Hans Lichtenberg

Marty Joly

 

Dinsdagavond 3 december 1e Oecumenische Vesperviering

Voorgangers: leden RK Willibrord en PKN

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

Zondag 8 december Gezamenlijke WC Viering, 2e zondag van de Advent

Voorganger: Mw. Laura v.d. Kam

Lector: Mw. Maria Melgers

Let op! Aanvang: 10.00 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

 

Te gast: leden geloofsgemeenschap St. Joh. De Doper Keijenborg

 

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Tijdink

 

Dinsdagavond 10 december 2e Oecumenische Vesperviering

Voorgangers: leden RK Willibrord en PKN

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

Zondag 15 december Eucharistie 3e zondag van de Advent

Voorganger: pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

 

Dinsdagavond 17 december 3e Oecumenische Vesperviering

Voorgangers: leden RK Willibrord en PKN

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

 

 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

Verslag W C Viering zondag 10 november jl. in

Keijenborg

 

Binnen de parochie de Heilige 12 Apostelen wordt door geloofsgemeenschappen steeds meer samengewerkt; omdat we ons geloof delen, om het beste in elkaar naar boven te halen en om elkaar te versterken. Dat gebeurt in parochie-verband, als cluster of als geloofsgemeenschappen samen. Zo zoeken de H. Johannes de Doper en de H. Willibrord als buurgemeenschappen ook naar mogelijkheden van samenwerking. Er wordt samen gevierd op speciale dagen en in Anders Vieren.

 

Nieuw is dat de geloofsgemeenschappen elkaar nu uitnodigen voor een Woord- en Communieviering, zoals dat ter plekke gebruikelijk is. Voorganger op deze zondag was Gerry Spekkink, zij werd daarbij geassisteerd door een vrijwilliger uit Keijenborg.

 

Het thema op deze zondag was zoeken en vertrouwen en dat is niet altijd gemakkelijk.  

Mens worden betekent je durven toevertrouwen aan anderen, durven geloven in de liefde van anderen, ook in de liefde van God die verder reikt dan de grenzen van dit aardse leven.

 

Het was een mooie viering en zoals wij dat van Gerry gewend zijn was de overweging heel bemoedigend. Mooi was ook dat er toch heel wat mensen uit Hengelo aanwezig waren.

Dat hadden er natuurlijk nog meer kunnen zijn, maar de verbondenheid met andere geloofsgemeenschappen moet groeien. De deuren voor elkaar openzetten en gehoor geven aan de uitnodiging!

 

Na afloop van de viering was er koffie met cake en koek en was er gelegenheid voor een praatje. Het was een mooi initiatief en krijgt een vervolg !

 

De geloofsgemeenschap Keijenborg is uitgenodigd om in Hengelo op 8 december de Woord- en Communieviering te komen meevieren.

J.v.A.

 

 

 

Advent 2019

 

Bij het begin van de adventstijd ligt de nadruk op het komen van God in deze wereld. Dat slaat in eerste instantie op de menswording van Jezus, maar het heeft ook betrekking op zijn wederkomst én op het (willen) ontvangen van God in het eigen leven. Deze lijnen lopen door elkaar heen. Met Advent start een periode van verwachting en bezinning. De meeste mensen zijn nog niet bezig met ‘Kerst’ en de aanloop daar naartoe. (Hoewel, reclame en commercie doen hun best.) Het zijn de donkere dagen van het jaar, wat mensen doet verlangen naar licht en geborgenheid. Advent gaat over het doorbreken van dat licht. En over de noodzaak daarvan in de duisternis die het leven vaak is. In dit project heeft dat een speciale spits: Geef licht! Niet uit onszelf maar vanuit dat wat we ontvangen. Dit moet niet gelijk de eerste zondag al de kern zijn

 

Advent is het vervolg op de zondagen van november die in het liturgisch jaar altijd in het teken staan van de voleinding. Met Advent begint een nieuw liturgisch jaar. Niet hetzelfde als vorig jaar, want er is een jaar voorbijgegaan en niets is meer hetzelfde als toen. De jaarcyclus begint met het komen van de Heer en de verwachting van zijn komst. In zijn menswording, maar evengoed op de andere genoemde manieren. Het liturgisch jaar is wat anders dan het chronologisch doorlopen van Jezus’ leven op aarde. Het gaat altijd om de diepere betekenis van zijn menswording en alles wat daarop volgt. Ieder jaar opnieuw gaan al die diepere lagen in ‘gesprek’ met het nu (en omgekeerd).

 

De adventstijd zet in met verlangen: het verlangen naar en het verwachten van God. Door dat verlangen wordt de hele adventstijd getekend, elke zondag op eigen wijze.

 

 

 

Samen op weg naar Kerstmis Willibrord Gemeenschap

 

Datum

Viering

Aanvang:

Voorganger:

1 dec. W C viering 09.30 uur Diaken Oude Groen
3 dec. Oec.Vesper 19.30 uur RK + PKN

Willibrordhuus

8 dec. Gez. WC Viering 10.00 uur Mw. L. van de Kam
10 dec. Oec. Vesper 19.30 uur RK +PKN

Willibrordhuus

15 dec. Eucharistie 9.30 uur Pastoor H. Scheve
17 dec. Oec. Vesper 19.30 uur RK + PKN

Willibrordhuus

22 dec. WC Viering 9.30 uur Mw. Veldscholen
22 dec. Gez. Kerstviering

voor kinderen

17.30 uur Remigiuskerk
24 dec. WC Viering 22.00 uur Mw. Gerry Spekkink
25 dec. Eucharistie 09.30 uur Pastor Baneke
26 dec. WC Viering 09.30 uur Diaken Theo ten Bruin

De Bleijke

 

 

 

Toespraak jubilarissen Caeciliafeest 24 november jl.

 

Het is een traditie om op deze dag met de viering van het Caeciliafeest enkele mensen te huldigen.

Doordat het koor al meer dan 50 jaar bestaat en er weinig verloop onder de leden is, is het niet uitzonderlijk dat er regelmatig een aantal koorleden onderscheiden worden.

Onderscheiden voor hun inzet en voor hun bijdrage aan het gezang bij de vieringen. Regelmatig krijgen wij van andere geloofsgemeenschappen complimenten over het niveau van ons koor en in het bijzonder de individuele leden die samen een harmonisch geheel vormen

 

Vanuit de organisatie voor RK Kerkmuziek, het NSGV, worden oorkondes verstrekt. Bij het bureau eretekenen van het Aartsbisdom Utrecht kunnen we deze oorkondes aanvragen.

Dat is ieder jaar weer een hele exercitie om die papieren op tijd binnen te krijgen. Het digitale tijdperk is daar nog niet zo geland. Uiteindelijk is het dit jaar ook weer gelukt om de oorkondes te verkrijgen voor Mw. Lucy Keurentjes-Beltman en voor dhr. Peter Wibmer voor hun 25 jarig jubileum. Zij krijgen ieder een speciale oorkonde en een lintje in Zilver voor hun lidmaatschap. Naast de oorkonde en een lintje krijgen zij nog een draagspeld.

Voordat we overgaan tot het uitreiken van de oorkonde en het opspelden van de draagspeld, wil ik nog even ingaan op het belang van een koor bij het opluisteren van de vieringen.

 

Het koor dat steeds op inspirerende wijze wordt gedirigeerd door Rob Mullink komt iedere keer tot bijzondere prestaties. Het is dan ook een goed gebruik om eens per jaar daar aandacht aan te schenken.

We willen Lucy Keurentjes als Sopraan en Peter Wibmer als Bas bedanken voor jullie bijdrage. Wij hopen nog in lengte van jaren dat we mogen genieten van jullie koorzang. De saamhorigheid binnen het koor zorgt voor een fijne basis waarop wij binnen de Willibrord Geloofsgemeenschap bijna wekelijks mogen genieten van jullie koorzang bij de vieringen. Een hechte club van mensen met het hart op de goede plaats.

Enerzijds door jullie inzet voor de vieringen en anderzijds door de eigen voorgangers hebben we tot nu toe in onze geloofsgemeenschap nog een wekelijkse viering in het weekend. Echter in de nabij toekomst zullen we ook onze ogen niet mogen sluiten voor de ontwikkelingen binnen onze parochie de 12 Apostelen. Door de vergrijzing neemt het aantal vrijwilligers af en moeten steeds meer zaken door de overgebleven vrijwilligers moeten worden uitgevoerd.

Het koor vormt een basis binnen onze geloofsgemeenschap die er mag zijn.

Een basis om trots op te zijn en een basis om inhoud te geven aan een van de uitgangspunten van het nieuwe beleidsplan. n.l. meer omzien naar elkaar. Oog hebben voor de noden van deze wereld. Binnenkort zult u daarover meer horen.

Vandaag wil ik de beide jubilarissen de oorkonde overhandigen met de daarbij behorende versierselen.

Namens de locatieraad wil ik jullie weer bedanken voor jullie inzet en bijdrage aan ons parochieleven en wens jullie voor zo straks een fijn Caeciliafeest.

Hartelijk dank.

 

 

 

 

Verslag kliederkerk in Hengelo 20 oktober

 

Zondag 20 oktober was weer kliederkerk! Mozes was de hoofdpersoon van de veelzijdige en gezellige Kliederkerk op zondagmiddag. In de Remigiuskerk kwamen ruim 20 kinderen met daarbij ouders of grootouders. Nadat het verhaal was verteld in de startviering, kon iedereen door de kerk heen terecht op 11 plaatsen waar iets te doen of te beleven viel rond het verhaal.

Van piramide bouwen tot je naam borduren, van rietvlechten tot een letterpuzzel maken….

Ook het maken van een kijkdoos was een gewilde bezigheid!

Aan het eind van de slotviering kregen alle kinderen de zegen onder de grote kleurrijke parachute,

opgehouden door de volwassenen. Een gezellige ontmoeting rond pannenkoekrolletjes, koffie en limonade maakte de middag tot een compleet feest. Het enthousiaste team bereidt zich alweer voor op de volgende Kliederkerk,

in het voorjaar van 2020, dan in de St Jan de Doper Kerk in Keijenborg.

De datum wordt tijdig bekendgemaakt!

kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com

 en kijk op Facebook Jeugdwerk Kerk Hengelo Gld.

 

 

 

St. Maartenviering op maandag 11 november jl.

 

Sint Maartensfeest en optocht in Hengelo

11 november is de dag….. dat mijn lichtje branden mag! De kinderen zongen weer de traditionele liedjes en liepen in optocht van de Willibrordkerk met lampionnen en met een blij gevoel over lekkers dat er die avond ook bij hoort. De kerken van Hengelo organiseren ook dit jaar weer de viering van Sint Maarten binnen en buiten. 

 

Maandag 11 november om 18.30 uur werden alle kinderen met hun ouders welkom geheten in de Willibrordkerk. Hier werd het verhaal van Sint Maarten verteld, er was muziek en zang.

 

 

Daarna gingen de kinderen met de zelf meegenomen lampionnen in optocht met Cresendo door het donker op weg 

naar de Remigius en in Kerkstraat 15  waar zij werden getrakteerd op een halve pannenkoek. Een gedeelde pannenkoek sluit aan bij het verhaal van St. Maarten die ook de helft van zijn mantel weggaf aan de arme bedelaar.

Ook hebben zij iets meegebracht voor arme kinderen!

Sint Maarten is een voorbeeld in delen, iets weggeven van je zelf aan een ander die arm is. Daarom hebben we een oproep aan alle kinderen gedaan om iets van zich zelf mee te nemen, wat ze wilden geven aan arme kinderen. Dat was o.a. speelgoed, bijvoorbeeld een knuffel, potloden, een boek, autootje, lego of een pop. Tijdens de viering werden de mand met goederen door de kinderen en St. Maarten voor in de kerk gezet. Bij de ingang van de Willibrorduskerk en de Remigiuskerk was dit verzameld in de Mand van Maarten en de spullen zullen worden verdeeld onder de kinderen die het minder getroffen hebben. En omdat Sint Maarten een ridder was, mochten kinderen natuurlijk zelf ook verkleed als ridder komen! Het geheel duurde ongeveer een uurtje.

 

 

 

 

Inspiratie & Ontmoeting   — Orgaandonatie  14 nov.

 

De werkgroep had wel een heel actueel onderwerp uitgekozen voor deze avond namelijk Orgaandonatie. Spreekster was Rineke Heij van de Nederlandse Patiënten Vereniging.

Via een PowerPointpresentatie gaf zij uitvoerig uitleg over dit onderwerp aan de aanwezigen.        

Dat het een moeilijk onderwerp is, bleek wel uit de vele vragen die er gesteld werden.

Er is verschil tussen donatie van organen en weefsels. In het eerste geval zijn er limieten vastgesteld aan leeftijd en ook weer afhankelijk van welk orgaan. Voor weefsels geldt die limiet niet.

 

Ook legde zij uit hoe de werkwijze is bij donatie en daar bleken toch wel enkele misopvattingen te bestaan bij de aanwezigen. Donatie kan zowel bij leven als na dood. Er zijn veel voorbeelden uit de praktijk waarbij een nier, hart of lever beschikbaar komt voor mensen die anders niet zouden kunnen voortleven.

Ook was er op deze avond voldoende gelegenheid om na te denken over de ethische kant van het doneren. Wat betekent het voor de gever en de ontvanger? Mogen wij als mensen zelf beschikken over het leven? Het was een heel interessant onderwerp en Rineke Heij was zeer deskundig. Zij wilde de mensen bewust maken van eigen keuzes. In juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking en dan moet iedere Nederlander boven 18 jaar de keuze vastleggen.  Het is hierbij belangrijk dat men de keuze met partner of familie bespreekt.

 

Het was weer een zeer interessante avond van Inspiratie en Ontmoeting en de plm. 40 aanwezigen kunnen dit beamen. Rineke werd bedankt met applaus en een attentie.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.donorregister.nl en www.npvzorg.nl

 

 

 

Oecumenische Vespers  Advent 2019  ‘Seizoen van Vrede’

 

Het gaat om een serie van 3 avonden. De locatie is weer in het Willibrordhuus aan de Spalstraat op de dinsdagen.

Het thema is: “Seizoen van Vrede “ Week 1 ‘Lentetijd’

We leven toe naar het feest van de geboorte van Jezus.

Met Kerst wordt in de kerk gelezen uit het profetenboek Micha:  “Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten…. …. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden van de aarde, en hij brengt vrede.” ( Micha 5: 1-4A)

De profeet Micha is één van de zogeheten kleine profeten die te midden van de grote gebeurtenissen in zijn tijd een ander geluid laat horen. Hij verzet zich tegen valse rust.

Hoe kun je verwachten dat het allemaal goed komt, wanneer het gewone en eenvoudige mensen slecht gaat?

Hij ziet de achterkant van de dingen en heeft oog voor mensen die niet mee kunnen komen. Zijn verwachting richt zich niet op het centrum van de macht, maar op de plaatsen aan de rand. Hij verwacht het heil eerder uit het kleine Bethlehem dan uit de stad Jeruzalem.

Eerder zal de komst van een kind vrede brengen dan dat oprukkende legers dat kunnen.

In de profetieën van Micha en in de lezingen uit het Evangelie van Matteüs zien we de vier seizoenen als het ware langs trekken.

De lente als de knoppen uitbotten. De grote zomer als metafoor voor de tijd dat er overal vrede is. De herfst met zijn oogst. De winter als alles afgelopen lijkt te zijn. Midden in de “winternacht” van de wereld wordt een kind geboren. Een kind dat toekomst brengt, dat de hoop belichaamt.

Het gaat dus om: Dinsdag 3, 10 en 17 december.

Aanvang 19.30 uur.

 

 

Nieuwe medewerkers voor de actie Kerkbalans.

Al vele jaren benaderen we in onze Geloofsgemeenschap de deelnemers aan de Kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. De resultaten waren financieel iets hoger dan vorig jaar.

Ruim € 36 .000

Helaas moeten we er rekening mee houden, dat voor de volgende periode van de Kerkbalans, in januari 2020, enkele lopers wegens afnemende gezondheid niet meer in staat zijn om hun wijkadressen te bezoeken.

Daarom zoeken wij nieuwe medewerkers.

 

Volgend jaar valt de actie Kerkbalans in de periode van 18 januari tot en met 1 februari 2020. In deze twee weken worden de enveloppen thuisbezorgd en ook weer opgehaald.

Deze activiteit vraagt weinig tijd. Een wijk bestaat gemiddeld uit 15 adressen. U bepaalt zelf, wanneer u de enveloppen bij de adressen in uw wijk bezorgt en na een week op een door u vastgestelde tijd de enveloppen weer ophaalt.
Uit ervaring weten we, dat de meeste retourenveloppen dan al klaarliggen, als ze worden opgehaald.

Wij hopen, dat u tijd kunt vrij maken om de actie Kerkbalans weer te laten slagen.
Als u mee wilt doen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep Kerkbalans:

Johan Hartman:                      telefoon 0575 463837
Jan Jansen:                               telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:                telefoon 0575-461928

 

 

 

 

 

 

World Peace Flame

 

Onze World Peace Flame 

Voor velen onder u is het inmiddels een vertrouwd beeld, de Wereld Vredes Vlam op het plein bij de Remigiuskerk.

Op 21 september was het twee jaar geleden dat deze vlam werd aangestoken. De vlam die ons eraan herinnert dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar dat we ons blijven inspannen om het juiste te doen en naar elkaar om te zien.
Ook 21 september is de Internationale dag van de Vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Wereldwijd worden dan activiteiten georganiseerd met als doel vrede en geweldloosheid onder de aandacht te brengen. Vanaf die dag begint ook de vredesweek. Een van onze activiteiten is om jaarlijks in en nabij deze week iets te organiseren met de basisscholen in Hengelo, Bekveld en Keijenborg en met name voor de groepen 7 en 8.
Dit jaar was het de 89- jarige heer Frits Gies uit Almen die we hadden uitgenodigd om over zijn ervaringen en belevenissen tijdens WO2 te komen vertellen. De heer Gies begon zijn verhaal vaak met de zin; ik kom praten over de oorlog, maar liever praat ik over vrede.
Zijn boodschap aan de kinderen was, sluit niemand buiten vanwege hun afkomst, huidskleur of geloof. Je bent niet die katholiek, die Christen, Jood of Moslim, die Turk, Marokkaan of Italiaan. Maar mens onder de mensen, elkaars gelijken. En vaak sloot de heer Gies af met een treffende passage uit het dagboek van Anne Frank, waarin Anne Frank hoopte dat er weer een tijd kwam, waarop wij Joden weer mens mogen zijn. Niets is erger dan dat, dat je niet wordt geaccepteerd. De kinderen luisterden met aandacht en stelden veel vragen en waren vaak diep onder de indruk.
Wij, de werkgroep leden van de WPF Bronckhorst waren bij toerbeurt ook aanwezig en konden ervaren hoe deze hoogbejaarde man zich kon inleven in de kinderen en ze kon boeien met de soms ingrijpende voorbeelden uit de oorlog, maar ook steeds weer wist te benadrukken het belang van vreedzaam om gaan met elkaar.   

Deze voorbeelden zijn een grote motivatie voor ons om de vredesvlam brandend te houden, voor u toch ook!

Aan het einde van de viering op 24 november zullen leden van de WPF Bronckhorst bij de uitgang WPF kaarsen verkopen.   

Alvast hartelijk dank, de werkgroepleden,  
Riet- Toos- Truus- Betsy. 

 

 

 

 

Kerstconcert Hengelo’s Gemengd Koor en

Vordens Mannenkoor op 20 december.

Op vrijdag 20 december a.s. geeft het Hengelo’s Gemengd Koor,

haar 2 jaarlijkse Kerstconcert, samen met het Vordens Mannen Koor.

Dit concert wordt gegeven in de Willibrorduskerk aan de Spalstraat in Hengelo. 

Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30 uur open.

Graag nodigen wij U hierbij uit !

Namens het bestuur van Hengelo’s Gemengd Koor.

 

 

 

 

Kerstconcert Com Cobre en Popkoor Reborn.

 

Op zaterdag 21 december vindt er in Katholieke kerk St. Willibrord in Vierakker een uniek kerstgebeuren plaats. Een concert verzorgt door het ensemble Com Cobre en Popkoor Reborn. Com Cobre staat onder leiding van Henk Vruggink en Popkoor Reborn wordt muzikaal ondersteund op de piano door Petra Hilderink en voor het koor staat Marina Kirchhofer.

In de geest van kerst zullen Com Cobre en Reborn uit hun eigen repertoire kerstnummers vertolken. Ieder op eigen unieke wijze.  Maar natuurlijk wordt er ook samen een aantal nummers gespeeld .

De entree is vrij en na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje gezellig na te praten.
Dus noteer op uw kalender, zaterdagavond 21 december 20.00 uur Katholieke kerk St. Willibrord  Vierakker.

 

U bent van harte welkom.

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. Vijf speerpunten en wat KBO-PCOB doet.

 

Wonen, welzijn en zorg:

 

KBO-PCOB vindt dat alle ouderen in Nederland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden. KBO-PCOB helpt ouderen bij het (anticiperen op) langer thuis blijven wonen. Daarnaast stimuleren wij senioren om bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden met het oog op hun welzijn.

 

 

 

Veiligheid:

Een onbestemd of onveilig gevoel. Het overkomt iedereen weleens. Maar het kan niet zo zijn dat een onveilig gevoel ten koste gaat van vrijheid. Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. KBO-PCOB zet zich speciaal in voor de veiligheid van ouderen. We willen voorkomen dat zij zich ten gevolge van (het gevoel van) onveiligheid uitgesloten voelen. De focus op veiligheid mag niet ten koste mag gaan van de vrijheid van mensen. Wij streven ernaar reële risico’s te benoemen zonder deze uit te vergroten.

 

Koopkracht:

KBO-PCOB vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen. Daar maken we ons hard voor.

 

 

 

Digitalisering:

KBO-PCOB is van mening dat senioren te allen tijde moeten kunnen participeren in de digitale samenleving. We stimuleren ouderen tot deelname en pleiten ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezaghebbende organisaties geschikt gemaakt worden en zijn voor personen die minder digitaal vaardig zijn. En daarom pleiten we voor een blijvend vangnet voor wie digitaal niet vaardig (genoeg) is.

 

 

Zingeving:

In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig verbonden met aftakeling en kosten. Bij KBO-PCOB staat de levenskunst, kracht en wijsheid van senioren centraal.

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Reparatie-kennis verdwijnt snel en ervaring van mensen met deze kennis wordt nauwelijks benut. In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Wij willen bijdragen aan een mentaliteitsverandering, die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Het Repair Café biedt voor vrijwilligers en gasten een plek om elkaar te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. 

 

Om u een indruk te geven van al onze activiteiten, hieronder een samenvatting over het jaar 2018:

Het Repair Café is in totaal 24 x geopend geweest. 

Puur Natuur heeft op 15 maart bij ons een demonstratie gegeven van een 3D printer.

Samen met Sensire hebben we op 16 maart een rollatorcheck gehouden bij Shop Melange.  

Onder grote belangstelling hebben we op 8 september het 1e lustrum van het Repair Café in Hengelo gevierd.

De poppendokter was 4 oktober in het Repair Café aanwezig.

In oktober hebben we ons ons jaarlijks etentje gehouden voor en door de vrijwilligers.

Frida en Jakob hebben op 29 november het Repair Café gepresenteerd in de Keykamer te Keijenborg.

En op 14 december hebben we op de kerstmarkt geflyerd.

 

In 2018 zijn er 262 zaken aangeboden voor herstel en/of reparatie. Hiervan is 81% gemaakt. In 2017 zijn er 200 zaken aangeboden, waarvan 77% gemaakt is en in 2016 zijn er 76 zaken aangeboden, waarvan er 50% gemaakt is. Een mooie stijgende lijn.

 

De organisatie bestaat uit 23 enthousiaste vrijwilligers en wordt door de diaconie van de Protestante Gemeente gefaciliteerd.

 

Het Repair Café is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom.

 

Tot ziens in het Repair Café.

 

www.repaircafehengelogld.nl

 

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is.

 

De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

 

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 2 kan uiterlijk tot 12 december 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 2, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 27 december 2019  bij Louise Eulink

( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

 

info@willibrordhengelo.nl