Nieuwsbrief nr. 4 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 4  22 januari 2018 t/m 12 februari 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar ‘Onderweg’ nr.2 /2017-2018.

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 31 december €  108,55
Weekend 7 januari €   213,80
Weekend 14 januari €     79,48
Weekend 20 januari  Oecumenische viering in de Remigius.

In onze kerk geen viering!

€       0,00

 

 

 Vieringen: Periode 22 januari 2018 t/m 12 februari 2018

 

 Vrijdag 26 januari, Vesperviering in de Bleijke

18.30 uur Vesperviering

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

 

Zondag 28 januari,  4e zondag van het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Lamers en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Jozeph Theodor Heitkönig

Gerda Ibink-Jansen

 

Zondag 4 februari , 5e Zondag van het jaar

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: Pastoor Leisink

Lector: M. Melgers

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beyer

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Bert Prins

Theodora van Bentum-Pouwels

Jan Lanters

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

 

11.00 uur Doop-terugkom-viering.  Voorganger Mw. Marga Engelage.

Voor deze viering zijn de doopouders middels een brief benaderd. Ook zijn er doopouders uit de naburige Geloofsgemeenschappen uitgenodigd.

 

Zondag 11 februari , 6e Zondag van het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering,  voorganger: P. Zents

Lector: J. Wolbrink

Samenzang

Collectanten: Tonnie Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Maresch

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

 

Donderdag 15 februari, de Bleijke

19.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: J. van Kranenburg

Lector: M. te Stroet

 

Zaterdag 17 februari, Vrijzinnige kerk aan de Banninkstraat

19.00 uur, Oecumenische viering, Noaberviering

Werkgroep

 

Eerste Noaberviering in 2018 op zaterdag 17 februari

En deze dag, 17 februari, is internationaal uitgeroepen tot de ’Doe Vriendelijk Dag’!  Weer wat nieuws, zul je denken.  Nog  zo’n onzin dag…?! Deze dag is vanuit Amerika naar Nederland over komen waaien, maar  is door een Nieuw Zeelander bedacht. Hij stond in 2004 in de file en het viel hem op hoe agressief en geïrriteerd mensen tegen elkaar deden. Het jaar daarop organiseerde hij de eerste Doe Vriendelijk Dag. En daar is een hele beweging uit voort gekomen die nu wereldwijd initiatieven neemt of ondersteunt om vriendelijker tegen elkaar te zijn. Het gaat gewoon om het doen van een paar extra vriendelijke acties, die weinig moeite kosten, maar een glimlach op het gezicht van de medemens toveren: een groet, een compliment, een helpende hand, een blijk van waardering, een attent gebaar, een spontaan belletje. Dingen, die vanzelfsprekend zouden moeten zijn, maar niet altijd lukken. Aanleiding om deze noaberviering eens na te denken over de kracht van vriendelijkheid, een van de vruchten van de Geest. Aanvang 19.00 uur. Locatie: kerkgebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo G aan de Banninkstraat.

 

 

Week van gebed voor de Eenheid  21 januari 2018 10.00 uur                        

Oecumenische viering in de Remigiuskerk

“Recht door zee” is het thema van deze oecumenische viering op de eerste dag van de Week van Gebed voor de Eenheid. De Raad van Kerken Nederland reikt dit thema aan vanuit verbondenheid met christenen en kerken in het Caribisch Gebied. Vele eilanden in de grote zee. En een veelbewogen geschiedenis van slavernij,  kolonisering, bevrijding, nieuwe vormen van slavernij én de dreiging van zee en natuurgeweld. Het verhaal van Exodus, de doortocht en bevrijding van Israël door de zee, spreekt christenen daar bijzonder aan. Zingend van “Uw rechterhand, God, ontzagwekkend in kracht” ( Exodus 15:6) kunnen we denken aan de bevrijding en aan gerechtigheid door bevrijding. Letterlijk uit zee, maar ook uit ketenen van slavernij, verslaving of klein-gehouden-zijn. We zullen dit alles verbeelden, samen bidden, zingen en luisteren. Het Willibrord Koor en de Cantorij oefenen met passende liederen. Voorgangers zijn Gerry Spekkink, Jaap van Gijssel en Aleida Blanken. Wij allen zien uit naar een goede en verrassende viering. Van harte welkom! AB

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Op de plek waar dit kan gebeuren is de laatste hand gelegd aan de realisatie hiervan. Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

Actie ‘Kerkbalans’ 2018

 

In onze Geloofsgemeenschap benaderen wij de deelnemers aan de kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Dit  jaar valt de actie kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari.

 

Samen vreugdevolle momenten vieren en verdriet delen doen we in het Gelderse Hengelo.  De H. Willibrord Geloofsgemeenschap is één van de veertien Geloofsgemeenschappen van de parochie HH Twaalf Apostelen. Ieder op onze eigen plek en met eigen financiële huishouding zijn we toch nauw met elkaar verbonden.

 Ook onze Geloofsgemeenschap is in beweging. We willen zoveel mogelijk parochianen  bereiken via goed verzorgde vieringen in de kerk met ondersteuning van ons kerkkoor en andere activiteiten, zoals de jaarlijkse fietstocht, ontmoetingen in het parochiecentrum, bezoekwerk enz.

Samen willen we ervoor zorg dragen, dat we in Hengelo een  levende Geloofsgemeenschap blijven behouden, een plaatselijke kerk(gebouw) en een gemeenschap waar troost en hoop wordt gevonden.

Belangrijke gebeurtenissen: het H. Doopsel, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk en Uitvaart vinden in onze kerk plaats.

Om dit alles in stand te houden en doorgang te laten vinden is veel geld nodig. In 2017 is er een strooiveld gerealiseerd op ons kerkhof, vlak bij de urnenmuur. In 2018 moet het parochiecentrum worden geschilderd. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn hard nodig.

Alleen met een financieel gezonde basis kunnen we blijven zeggen: Mijn kerk is in beweging .

Wij doen daarom een beroep op alle parochianen: steun uw Geloofsgemeenschap met een bijdrage aan de actie  Kerkbalans.  Uw gift is van harte welkom.

Om toch financieel gezond te blijven, vragen wij u om eens te bekijken of het mogelijk is om uw bijdrage te verhogen.

In de enveloppe treft u weer de toezeggingskaart aan, waarop u kunt aangeven op welke wijze u uw bijdrage kunt geven.

 

Hartelijk dank voor uw steun aan onze Geloofsgemeenschap

 

Met vriendelijke groeten,

Johan Hartman, penningmeester/ leden administratie

Jan Jansen:                            lid werkgroep kerkbalans             telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:             lid werkgroep Kerkbalans            telefoon 0575-461928

 

 

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer?

Carnaval 

Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal). Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.

 

Vasten 

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

–  een betere omgang met jezelf;
–  een betere omgang met medemensen;        
–  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
–  een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

 

Vastenperiode

De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.

In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.

 

Aswoensdag 14 februari

De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek wordt door de priester bij mannen nog as op het hoofd gestrooid. De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen. Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? 

 

Halfvasten

De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen wordt dan nog eens dunnetjes het carnavalsfeest overgedaan, want de vastenperiode is op de helft. Tijdens de Eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het paars van berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.

 

Donderdag 22 februari 2018

Door de stilte gegrepen

 

Ontstaan en spiritualiteit van kloosterorden

Steeds meer mensen bezoeken tegenwoordig een klooster of abdij: even een aantal dagen leven met de broeders en zusters van één of andere orde.

Wat opvalt is de enorme regelmaat waarin de broeders of zusters leven. Leven van het ene gebedsmoment naar het volgende. Met bewondering en in verwondering kan men gesprekken voeren met hen en daardoor geïnspireerd raken.

Vele kloosters en abdijen bieden retraites aan. In de stilte van de omgeving je laten raken. Maar ook velen gaan even echt alleen de stilte opzoeken.

Hoe komt het toch dat er nog steeds mensen zijn die de levenskeuze maken om in te treden? Ondanks dat het een zeer persoonlijke keuze is, worden mannen en vrouwen geraakt door een bepaalde spiritualiteit die de orde uitstraalt. Je hoort dan ook dat zij daar dan eindelijk een ‘thuis’ hebben gevonden.

 

Hoe zijn verschillende kloosterordes ontstaan? Ik neem u in inleiding en gesprek mee door de geschiedenis van woestijnvaders, orde-stichters en de ontwikkeling van spiritualiteit. We horen namen als Benedictus en Franciscus…

Misschien raakt u geboeid om vervolgens ook een keer een abdij of klooster te bezoeken.

 

 

Inleider: Pastoor Harry Scheve  

Tijd: 19.30 – 22.00 uur  Plaats: Ons Huis

 

 

Thuiscommunie

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op de tweede en de vierde vrijdagmorgen in de maand of 1x per maand op de dinsdagmorgen.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u bellen naar Christien te Stroet,  tel. 0575 462648

 

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Donderdag 21 december was er veel belangstelling voor de modelbouw van Dick Berendsen in het Repair Café. Diverse stoomlocomotieven, sterling- en benzine motoren, waarvan enkele werkend, waren tentoongesteld. De modellen welke op schaal nagebouwd zijn, geven een goed beeld van de werking en het is mooi om te zien met hoeveel precisie elk onderdeel in detail is nagemaakt. Vooral de werkende sterling- en benzine motor hadden veel bekijks van de bezoekers. Met vragen over de werking en de wijze waarop de locomotieven en motoren waren nagemaakt kon men direct hierover in gesprek met Dick, die enthousiast de mensen met zijn verhalen en antwoorden meenam in zijn hobby. Ook een defecte miniatuur stoommachine werd ter reparatie aangeboden, welke door de vrijwilligers van het Repair Café weer vakkundig werd gerepareerd en aan de aanwezigen werkend werd gedemonstreerd. Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagde Repair Café bijeenkomst en hopen u ook dit jaar weer te ontmoeten in het Repair Café, welke elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 hr. geopend is voor herstel en reparatie van kleding en defecte apparaten. Ook voor een praatje met een kopje koffie bent u van harte welkom.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand.

De heer Reint Beunk  is op  15 februari weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

 

Aanbod Nieuwe cursus iPad vanaf 20 februari a.s.

Uit onderzoek door de KBO-PCOB onder 1700 senioren blijkt dat steeds meer senioren het internet gebruiken voor sociale contacten en voor het zoeken naar informatie.

Een hoopvolle ontwikkeling!

Maar de digitale toekomst baart ook zorgen.

Echt digitaal op de toekomst voorbereid te zijn, vraagt om een blijvende begeleiding voor senioren.

Naast het geven van cursussen is het ook belangrijk dat ook in Hengelo vrijwillige tabletcoaches senioren ondersteunen in het leren van diverse mogelijkheden, die de digitale wereld te bieden heeft, Van Facebook tot belasting aangifte.

Een mooie manier om digivaardig en digibestendig te zijn.

 

De cursus in Hengelo begint op dinsdag 20 februari a.s.om 14.00 uur. De cursus omvat 5 lessen van 1.30 uur.

Voor info en opgave kunt u contact opnemen met Henk Roes, 06 21241984 of bij Stichting Welzijn Vorden.

Op dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u bellen met Mw. Willy Gotink, tel 0575 – 553405

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  10 februari 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 3,  kan tot uiterlijk  23 januari 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.