Nieuwsbrief nr. 1 jrg. 7 2018

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 1  4 december 2018 t/m 23 dec. 2018.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

Kerkradio:  Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl 

 

 

 

Vieringen:


De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.1  2018-2019.

 

 

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend  28 oktober  €      68,71
 Allerzielen 2 november  €    122,50
 Weekend  4 november  €     71,30
 Weekend  11 november  €     68,50
 Weekend  18 november  €     63,05
 Weekend  25 november  €    110,40

 

 

Nieuwsbrief jaargang nr. 7 nr. 1

 

Met deze nieuwsbrief starten we jaargang nr. 7 nr. 1.  Vanuit de redactie proberen  we u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien uit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed starten we jaargang nr. 7. Nu al vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet-ploeg en aan de vele bezorgers. Het bezorgprogramma voor heel 2019 is al weer opgesteld en we gaan ervoor!

 

 

 Vieringen: Periode 4 dec. 2018 t/m 23dec. 2018

 

Dinsdag 4 december Vespers 1

Locatie: Willibrordhuus

Aanvang: 19.30 uur

 

Zondag 9 december, 2e zondag van de Advent

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: Pastoor H. Scheve

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman  Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Doortje Dickmann-van de Pavert

Anne Aberson-Overmaat

Gerda Goossens-Besselink

Thea Seesing-Hilderink

 

Dinsdag 11 december Vespers 2

Locatie: Willibrordhuus

Aanvang: 19.30 uur

 

Zondag 16 december, 3e zondag van de Advent

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: G. Spekkink

Lector: J. Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson

Gerda Goossens

Thea Seesing-Hilderink

 

Dinsdag 18 december Vespers 3

Locatie: Willibrordhuus

Aanvang: 19.30 uur

 

Zondagmiddag 23 december, de Bleijke

15.00 uur Oecumenische Kerstviering, voorganger: Diaken ten Bruin

Lector: D. Rondeel

 

 

 

 

Zondag 23 december, 4e zondag van de Advent

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Velscholten

Lector: A. Schabbink

Samenzang

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson

Gerda Goossens

Thea Seesing-Hilderink

 

 

 

               

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

 

 

Oecumenische Vespers  Advent 2018 

‘Met de herder de herders begroeten’

Het gaat om een serie van 3 avonden. De locatie is weer in het Willibrordhuus ( heette tot voor kort: Parochiecentrum) aan de Spalstraat.

In verband met Sinterklaasavond en een kerstviering, beiden op een woensdagavond, plannen we de vespers deze periode (weer) op de DINSDAGAVONDEN.

Het gaat dus om: Dinsdag 4, 11 en 18 december. Aanvang 19.30 uur.

Het thema is: “met de Herder de herders begroeten”.

 

 

 

 

Gesprekgroep in de Geloofsgemeenschap van de Willibrordparochie?

 

Enkele jaren geleden bestond in de toenmalige Willibrordparochie een gespreksgroep “Geloven Nu”.  Geregeld kwam een groep parochianen bij elkaar om een onderwerp over geloof en kerk uit te diepen. Dat gebeurde aan de hand van vragen en beeltenissen die tevoren aan de deelnemers waren toegezonden.

 

Op een gegeven moment is het gestopt. Achteraf is dat jammer omdat er geen plek voor verdieping of bezinning  voor in de plaats is gekomen. Dat wordt soms als een gemis ervaren.

 

Er zijn  hierover in de afgelopen tijd enkele gesprekken geweest met Gerry Spekkink.

Zij is -na overleg met het pastoraal team en de locatieraad- bereid om opnieuw een gespreksgroep te starten in de Geloofsgemeenschap van Hengelo.

 

Het idee is om voorlopig 5 keer in het Willibrordhuus bij elkaar te komen en wel op

 

Woensdag     9 januari        2019

Woensdag     13 februari     2019

Woensdag     13 maart         2019

Woensdag     10 april          2019

Woensdag     8 mei              2019

 

Tijdstip van  20.00-22.00 uur.  

 

Onderwerp van gesprek kan b.v. een lezing zijn van de daaropvolgende zondagsviering of een nader te bepalen thema om dieper in te gaan op de vragen van het leven in het licht van ons christen-zijn. Het kan heel waardevol zijn om eigen geloofsleven te toetsen aan dat van anderen.

 

Lijkt u het interessant en wilt u meedoen?

Neem dan even contact op met Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl )

                                                          

 

Henk Roes, locatieraad

06 2124 1984

info@willibrordhengelo.nl

henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

 

Betekenis van Advent 

 

Het woord ‘Advent’ heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord ‘adventus’ betekent ‘komst’ en ‘advenire’ wil zeggen ‘naar iets of iemand toekomen’. Als christenen vieren wij dat God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is de Emmanuel, God-met-ons.

Gods Zoon wordt mens

Kerstmis is een belangrijk christelijk feest want met de geboorte van Jezus vieren we dat God zelf mens wordt. Hij is midden in onze menselijke onmacht van kwaad en verdriet gekomen om ons daaruit op te tillen. Er gaan zoveel dingen verkeerd in onze wereld en daar hebben wij zelf geen oplossing voor. Jezus is gekomen om ons daaruit te verlossen en een nieuw Leven in Hem aan te bieden.

Jezus eerste en tweede komst

Natuurlijk is de adventstijd op de eerste plaats een tijd van verlangend uitzien naar het geboortefeest van Jezus. God is mens geworden in de gedaante van een klein hulpeloos kind! Dat is voor ons christenen niet slechts een gebeurtenis uit een ver verleden. Het is iets om ons nog altijd, elke dag, over te verheugen, te verwonderen en dankbaar voor te zijn!

Toch is de advent meer dan alleen maar een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. Het gaat niet alleen om kaarsjes en een stal om vredig bij weg te dromen. Wie de evangeliën van deze voorbereidingstijd doorleest, komt tot de ontdekking dat wij soms flink wakker worden geschud. Steeds worden we eraan herinnerd: Neem Gods Boodschap ter harte, het is van levensbelang! Durf te veranderen! Blijf niet op dezelfde voet doorleven! Werk mee aan Jezus’ komst in onze harten, levens, gezinnen, omgeving…

Daarom is de advent ook een tijd van voorbereiding op de wederkomst van Christus op het einde der tijden, zijn ’tweede’ komst. Dan zal Hij ons ter verantwoording roepen. Wanneer dat zal gebeuren weet niemand. Wij weten ook niet wanneer het einde van ons eigen leven daar is. Daarom is het van belang ons geloof altijd levend te houden en het niet te laten verslappen of verflauwen. Vandaar ook de oproep in deze Advent om waakzaam te zijn.

Naar God toe gaan

God komt naar ons toe. Maar wij worden in deze tijd ook opgeroepen om naar God toe te komen. Om ons meer naar God toe te keren in de manier waarop wij denken, in onze hele manier van leven. Met een wat moeilijker woord heet het dan: wij worden opgeroepen ons te bekeren. Daarom is de advent ook een tijd van bezinning.
We zien dit aan het paarse kazuifel van de priester, want paars is de kleur van bezinning en bekering. We merken het aan het ontbreken van het Eer aan God (het Gloria) in de zondagse liturgie. Pas met Kerstmis zal dit loflied van de engelen weer vol blijdschap in de kerk gezongen of gebeden worden.

Adventskrans

Natuurlijk blijft de advent ook een tijd van vreugde en hoop. Deze elementen: bezinning, maar ook vreugde en hoop, zijn terug te vinden in de adventskrans, die thuis en in de kerk zal worden opgehangen of neergezet. Het paarse lint is een teken van bezinning en inkeer, de winterharde dennentakken zijn een symbool voor eeuwig leven. In een tijd waarin het steeds vroeger donker wordt verspreiden de kaarsjes hun warme licht. Zij doen ons denken aan Christus, het Licht dat in de wereld zal komen.

Begin nieuw kerkelijk jaar

De eerste zondag van de Advent is ook het begin van een nieuw kerkelijk of liturgisch jaar. Hieronder ziet u een tekening waaruit duidelijk blijkt hoe het kerkelijk jaar is opgebouwd. Iedere periode heeft ook zijn eigen liturgische kleur; paars is de kleur van bezinning, wit van feest, groen van de gewone tijd door het jaar. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is het feest van Christus Koning. Zo vieren we ieder jaar weer opnieuw alle gebeurtenissen vanaf het begin van Jezus’ leven tot en met zijn hemelvaart en de geboorte van de jonge kerk.

 

 

 

 

Verslag Jubileum derde lustrum Inloopmorgen.

 

Het Willibrordhuus  was deze morgen feestelijk versierd met slingers en bloemen. Ook buiten was de vlag uitgehangen, want er was iets te vieren: “De Inloopmorgen bestaat 15 jaar”. Een jubileum de moeite waard om bij stil te staan!

Tegen tien uur was het Willibrordhuus gevuld met vrijwilligers, bezoekers en genodigden. Vanuit de Protestantse Kerk waren aanwezig Ds. Aleida Blanken, Hermien Hiddink en Chris Lubbers. Hun felicitatie, vergezeld van een cadeau, werd in dankbaarheid geaccepteerd.

Er werd begonnen met koffie en gebak. Henk Roes, voorzitter van de locatieraad, was deze morgen verhinderd. Wel had hij namens de locatieraad ter plekke mooie woorden over de inloopmorgen achtergelaten met daarbij de felicitaties aan de vrijwilligers.

 

Daarna werden op een groot scherm foto’s vertoond, die waren gemaakt ter gelegenheid van het 10 jarig – jubileum, vijf jaar geleden. Mooi om te zien dat er niet zoveel is veranderd. De meeste vrijwilligers van toen zijn ook nu nog actief, sommigen al vanaf het begin. Pijnlijk was het te constateren dat in tussentijd een aantal trouwe bezoekers zijn overleden. Het gemis was voelbaar.

 

Na het schenken van een drankje was het tijd om te toasten op onze inloopmorgen met de wens dat het nog lang mag blijven bestaan en dat de geboden gastvrijheid voor velen aanleiding mag zijn om even binnen te stappen.

Willemien Hoebink kreeg de lachers op haar hand met een tweetal bingospelen, vol van humor, over “Kruiden van Klazien” en “Ons Sjefke”. Nadat de prijzen waren verdeeld was het tijd voor iets hartigs.

Genoten werd van de heerlijke saucijzenbroodjes. Na nog wat gezellig napraten kwam een einde aan deze jubileum inloopmorgen. Het was een geslaagde morgen met dank aan de vrijwilligers, die er telkens weer voor zorgen dat de koffie op sterkte is.

Vrijwilligers: Jo van Aken, Hennie Beekman, Gert Essing, Joop Klooken, José en Adri Kroesen, Annie Steenkamp en Riet Venderbosch.

                       

 

                                   

 

Uitnodiging voorbereiding Eerste H. Communie

 

Beste Ouders/Verzorgers.

Uw kind zit dit jaar in groep 4 van de Basisschool.

Dat wil zeggen dat uw kind dit jaar de gelegenheid heeft om de Eerste Heilige Communie te doen. Dit gaan we doen op zondag 19 mei 2019.

 

Aan de eigenlijke dag van de Eerst Heilige Communie gaat een gezamenlijke voorbereiding vooraf. Voor de ouders organiseren wij 1 ouderavond, voor de kinderen zijn er 6 les bijeenkomsten en nog 1 of 2 oefen bijeenkomsten.

Met behulp van het Eerste Heilige Communie project kunt u er thuis zelf samen naar toe leven.

Presentatieviering op  zondag 14 april Palmzondag, woord- en communieviering, om 10.00 uur in Keijenborg met 2gether als koor.

En op zondag 19 mei 1e Heilige Communie om 9.30 uur in Hengelo.

 

Na aanmelding van uw kind ontvangt u z.s.m. alle informatie over de bijeenkomsten. Aanmelden kan tot 15 januari 2019.

 

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat via werkgroep 1e Heilige Communie Keijenborg/Hengelo t.a.v.

Sylvia Wolsing, Molenstraat 1, 7256 AD Keijenborg.

tonnysylvia@hotmail.com, mobiel 06-25254775  of

info@willibrordhengelo.nl, mobiel Henk Roes  06- 2124-1984

 

 

 

Nieuwe medewerkers voor de actie Kerkbalans.

 

Al vele jaren benaderen we In onze Geloofsgemeenschap  de deelnemers aan de Kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Helaas  moeten we er rekening mee houden, dat voor de volgende periode van de Kerkbalans, in januari 2019, enkele lopers wegens afnemende gezondheid niet meer in staat zijn  om hun wijkadressen te bezoeken.
Daarom zoeken wij nieuwe medewerkers.
 Volgend jaar valt de actie Kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari. In deze twee weken worden de enveloppen thuis bezorgd en ook weer opgehaald.
Deze activiteit vraagt weinig tijd. Een wijk bestaat gemiddeld uit 15 adressen. U bepaalt zelf, wanneer u na een week  op een door u vastgestelde tijd de enveloppen weer ophaalt.
Uit ervaring weten we, dat de meeste retourenveloppen dan klaar liggen, als ze worden opgehaald.
Wij hopen, dat u tijd kunt vrij maken om de actie Kerkbalans te laten slagen.
Als u mee wilt doen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep Kerkbalans:

Jan Jansen:                telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:  telefoon 0575-461928

 

 

 

 

Chanoeka feest 13 december  Inspiratie & Ontmoeting

 

We ervaren deze avond samen het Joodse Chanoeka feest,

ook wel inwijdingsfeest genoemd.

Het feest Chanoeka duurt 8 dagen en men herdenkt het wonder dat zich in Judea afspeelde.

De tempel, die door oorlogen was verwoest, wordt opnieuw herbouwd. Het was voorheen gebruikelijk om de zevenarmige kandelaar in de Tempel iedere dag aan te steken met zuivere olijfolie. Maar de Makkabeeën konden alleen een klein kruikje olie vinden dat net genoeg was om de kandelaar 1 dag te laten branden. Het zou 8 dagen duren eer er nieuwe olijfolie beschikbaar was. Toch besloten ze de kandelaar aan te steken met de olie uit het kleine kruikje. Het wonder gebeurde dat de kandelaar 8 dagen lang bleef branden.

Ds. Aleida Blanken zal ons vertellen over dit feest en samen met Frida Meints zullen we originele Chanoeka gerechten gaan koken. Ook zullen we enkele Chanoeka spellen spelen met elkaar.

 

Inleiding: ds. Aleida Blanken/ Frida Meints

Datum: 13 december

Tijd: 18.00 – 21.00 uur

Locatie: Kerkstraat 15

Kosten: € 7,50

Graag opgeven voor 1 december bij        Gerrie Vos-Hiddink 06-38700488 of

                                                                       Frida Meints  0575-464695

 

 

 

 

Verslag Sint Maarten: een feest van delen

 

Onder het luiden van de klokken kwamen veel kinderen met lampionnen de Remigiuskerk binnen op 11 november. De meesten hadden een stuk speelgoed of een knuffel meegebracht en deden die in de “mand van Maarten”. Sint Maarten zelf kwam binnen nadat we allemaal hard geroepen hadden “Sint Maarten, waar is uw licht?” en zo hoorden we, hoe hij een arme bedelaar had geholpen door hem de helft van zijn soldatenmantel te geven.

We trokken daarna in een lange stoet door de donkere straat. De lampionnen, in alle soorten en maten en kleuren, wapperden in de wind en deden de lichtjes dansen. En de fanfare van Crescendo speelde leuke liedjes. Zo kwamen we bij de Willibrorduskerk, waar heerlijke (halve) pannenkoekjes klaar lagen voor alle kinderen. Of er daarna nog veel kinderen langs de deuren zijn gegaan om te zingen voor een hand vol snoep…..? Het was in ieder geval een fijn feestje van lichtjes en samen delen. We bedanken hiervoor de mensen van Crescendo en de buren van de Willibrorduskerk, die verkeersregelaars waren en voor een veilige tocht hebben gezorgd!

 

 

 

 

 

 

Wereldlichtjes dag in de Gemeente Bronckhorst:

Samen gedenken in een sfeer van licht en namen, muziek en woorden

 

Wereldlichtjes dag:

Overal ter wereld worden elk jaar op de 2e zondag van december kaarsjes ontstoken voor de overleden kinderen met de gedachte: “Dat hun licht mag blijven stralen.”

De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind(je) verloren hebben. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet en gemis.

Op zondagmiddag 9 december a.s. wordt voor alle inwoners van de Gemeente Bronckhorst en omgeving voor de 4e keer een bijeenkomst georganiseerd rondom Wereldlichtjesdag.

Voorgaande jaren was het in Keijenborg, Steenderen en Vierakker.

De viering wordt van 16.30-17.00 uur gehouden op de Algemene Begraafplaats, Iekink 28-30,7255XR te Hengelo (Gld.).

 

Voor wie is deze bijeenkomst?

Voor  ouders, broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden

en iedereen die zich verbonden voelt met een overleden kind: u bent allemaal welkom.

De pijn van het gemis, het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.

Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen komen voor een kindje dat niet eens de tijd kreeg voor zijn eerste ademhaling.

 

Wat houdt de viering in?

We nemen samen de tijd om stil te staan bij alle overleden kinderen

en nodigen u/ jullie van harte uit op zondagmiddag  9 december 2018

van 16.30-17.00 uur op de algemene begraafplaats, Iekink 28-30,7255XR te Hengelo.

 

In deze, niet kerkelijke, bijeenkomst zal onder begeleiding van Gerrie Vos-Hiddink en Maria Schotman-Harmsen, beiden ritueelbegeleider, een viering plaatsvinden waarin we troost, kracht en moed (door)geven in een sfeer van lichtjes, namen noemen, zang en muziek. Een groepje muzikanten zorgt voor de muzikale omlijsting.

U kunt de naam van uw overleden kind doorgeven. Tijdens de viering worden de namen genoemd. Er is gelegenheid om een lichtje te plaatsen Zo blijven wij ons de namen van de kinderen herinneren, de kinderen die wij niet kunnen en willen vergeten…….

 

Praktisch.

Voor mensen die niet zo lang kunnen staan zijn er stoelen aanwezig.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kopje koffie, thee of chocolademelk in Ons Huis, Beukenlaan 30, 7255DM, Hengelo (Gld.)

Bij erg slecht weer vindt de viering plaats in Ons Huis.

 

Voor informatie en het opgeven van de te noemen namen kunt u bellen of mailen met:

Maria Schotman – Harmsen tel. 06-44338522, mariaschotman@gmail.com

of Gerrie Vos – Hiddink, tel. 06-38700488, gerrie@de-levensloop.nl

Wij hopen velen van u te mogen begroeten bij deze World Wide Candle Lighting!

 

 

 

Thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komen dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Ons motto: “Weggooien, mooi niet!” krijgt steeds meer gestalte want Repair Cafés over de hele wereld hebben in 2017 gezamenlijk 300.000 voorwerpen gered van de afvalberg. Dat is ongeveer even veel als het gewicht van een dubbeldekstrein met twaalf rijtuigen! Dat staat in het jaarverslag van Repair Café International over 2017.

Verspreid over de hele wereld gaan maandelijks 50.000 mensen naar een Repair Café. Ze worden daar geholpen door ruim 21.000 vrijwilligers. Door de inzet van al deze

mensen is in 2017 circa 300.000 kilo CO2-uitstoot voorkomen.

Het Repair Café-netwerk groeit nog altijd. In 2017 kwamen er wereldwijd bijna 250 locaties bij waar regelmatig wordt gerepareerd. De groei was het sterkst in Frankrijk. Daar nam het aantal Repair Cafés met 47 toe, tot 177. Frankrijk is nu het vierde Repair Café-land. Alleen in Nederland (390), Duitsland en België zijn meer Repair Cafés.

Volgens de Nederlandse Spoorwegen weegt één ‘bak’ (= rijtuig) van een dubbeldekker leeg 26.000 kilo. Een dubbeldekker met twaalf rijtuigen weegt dus 312.000 kilo.

 

Het Repair Café in ons dorp maakt deel uit van een groter netwerk en met al onze kleine plaatselijke druppels hier in het dorp, maken we ons sterk voor het voorkomen van een de grote berg afval! We mogen trots zijn op onze vrijwilligers die door hun inzet zo’n bijdrage leveren.

Dit jaar is ons Repair Café in Hengelo nog geopend op 6 en 20 dec, waar de vrijwilligers weer klaar staan om samen met u de meegebrachte kapotte kleding of apparaten te maken. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom.

 

Tot ziens in het Repair Café

 

www.repaircafehengelogld.nl

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

Ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

Ipad ondersteuning in parochiecentrum is voortaan zowel op de 1e donderdag van de maand als ook op 3e donderdag van de maand.

De heren Reint Beunk en Henk Roes zullen danop de donderdagmorgen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het Willibrordhuus is open.

 

 

Nieuwe Cursus Ipad

Vanaf begin januari 2019 start er in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00  incl. boek van € 15,00. Voor 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

 

Cursus voor Android?

Ook willen we voor tablets met het besturingssysteem Android onderzoeken of we voor hen ook een cursus kunnen verzorgen.

U hoort nog van ons.De bronafbeelding bekijken

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  21 december  2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 2,  kan tot uiterlijk 21 december 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.