Parochieavond Okt. 2017

Verslag Parochieavond 31 oktober 2017

Locatie: zaal Leemreis. 20.00 uur

Aantal aanwezigen: ruim 50 personen

Inleiding door Frans Geurtsen, voorzitter van de locatieraad

Verwelkoming
In zijn welkomstwoord geeft de voorzitter aan blij verrast te zijn met het aantal deelnemers. Dit geeft ook de belangrijkheid aan van het onderwerp van deze avond. Mede gezien tegen het licht van kerksluitingen om ons heen. Gelukkig zijn wij dan ook met het feit dat we naar de toekomst kunnen kijken en er een eigen invulling aan geven.

Deel 1 Bijpraten over de eigen geloofsgemeenschap. Hoe staat onze geloofsgemeenschap ervoor?

Deel 2. Jaap van Kranenburg neemt ons mee over in zijn betoog: Hoe vitaal zijn we en hoe kunnen we vitaal blijven. Het verslag van dit gedeelte staat in Onderweg nr. 1

A. Financieel overzicht

– Kosten gewoon onderhoud
Hierbij denken we aan de onderhoudskosten van de kerk. We mogen ons gelukkig prijzen dat ons kerkgebouw er prima bij staat. Maar daarentegen moeten wel kosten maken van het dagelijkse onderhoud. Ook ons parochiecentrum is aan een onderhoudsbeurt toe. Op dit moment is men bezig met het dak en reparatie van stucwerk aan de binnenzijde uit te voeren. De fundamenten van het kerkgebouw zijn op enkele plaatsen hersteld. Ook aan de ‘oude’ pastorie moet het nodige gebeuren.
De kosten voor gewoon onderhoud bedroegen:
2014 € 3529
2015 € 7382
2016 € 6061

– Kosten eredienst
De kosten voor de eredienst lopen nagenoeg gelijk. In 2016 waren die kosten hoger i.v.m. de priesterwijding van Johan Rutgers.
2014 € 4924
2015 € 4363
2016 € 5558

– Kosten begraafplaats

De locatieraad brengt op dit moment de administratie van de begraafplaats onder op één centrale plek. Bijna alle gegevens zijn inmiddels geregistreerd. De komende maanden vindt de controle plaats over de juistheid hiervan. Door overlijden van o.a. contactpersonen is het niet overal duidelijk wie verantwoordelijk is voor de grafrechten van hun dierbaren. Het komende jaar zal een inhaalslag plaatsvinden met betrekking tot de inning van de grafrechten. Het is duidelijk te merken dat in de loop van de jaren de traditie van het begraven van overledenen duidelijk aan het wijzigen is. Het aantal crematies neemt toe. Ook hebben we nu op ons kerkhof een strooiveld aangelegd om de mogelijkheid van verstrooien mogelijk te maken. Ook het plaatsen van urnen is de laatste tijd toegenomen. De komende jaren zal er op het kerkhof voldoende ruimte overblijven voor het begraven van overledenen.
2014 € 4842
2015 € 2574
2016 € 5035

– Parochiebijdragen
De actie Kerkbalans, een belangrijk onderdeel in de exploitatie, verloopt redelijk naar wens. Door de werkgroep zijn en worden activiteiten ondernomen om zoveel mogelijk parochianen te motiveren om een bijdrage te leveren. Ook is er de laatste jaren veel aandacht besteed door het direct benaderen van parochianen. Een werkgroep en een actieve groep ‘lopers’ zorgen ervoor dat dit goed gebeurt.
2014 € 36.573
2015 € 34.404
2016 € 34.343

– Collecten
Tijdens de wekelijkse vieringen wordt er een collecte gehouden voor de activiteiten binnen de eigen geloofsgemeenschap. Bij bijzondere collecten wordt in de viering apart aandacht geschonken aan het doel b.v. Missiemaand, etc.
2014 € 6817
2015 € 9578
2016 € 6198

– Baten begraafplaats
De begraafplaats wordt netjes en respectvol onderhouden door de vrijwilligers. Vooral in het voorjaar en het najaar is er veel te doen. Zeker in een wat vochtiger perioden wordt er veel werk verzet door de werkgroep.
2014 € 10.162
2015 € 14.961
2016 € 12.844
Inhaalslag over 2015/2016 moet nog gemaakt worden in verband met de reorganisatie van de administratie.

Totaal Financieel overzicht:
2014 € 994 te kort
2015 € 8320 te kort.
De tekorten zijn gedekt uit de reserves.
2016 € 3177 overschot

Toekomstvisie voor de komende jaren:
In het voorjaar hebben wij ons gebogen over de toekomstvisie van onze Geloofsgemeenschap. Waarbij vanuit de parochie HH Twaalf Apostelen ook de vraag werd gesteld hoe wij die ontwikkelingen ingaan:
Vanuit de parochie zijn een drietal hoofdthema’s waar we een antwoord op moeten vinden om de eigen Geloofsgemeenschap in stand te houden:

Voldoende Vrijwilligers
Voldoende Kerkgangers
Voldoende Financiën

Plan van aanpak

– Vrijwilligers
Aantal Vrijwilligers wordt minder. Vooral door het klimmen van de jaren moeten vrijwilligers afhaken. Fysieke gesteldheid wordt een steeds groter wordend probleem.
Momenteel hebben we 163 vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben meerdere taken. Een minimum 140 vrijwilligers vinden wij noodzakelijk.
Op de oproep om meer vrijwilligers komen helaas bijna geen kandidaten. Vooral in de structurele taken begint het tekort een rol te spelen. In de locatieraad zijn we ook al jaren op zoek naar versterkingen.
We proberen taken te combinerenen/of door de inzet van de computer te intensiveren.
Ook denken we serieus na over welke taken we zo lang mogelijk willen behouden en welke taken we dan op een andere manier gaan uitvoeren. We zijn gelukkig dat we voor de eerste communie kunnen meeliften met de werkgroep uit Keijenborg.

-Kerkgangers
Hoewel de inhoud en het beleven van de Eucharistie niet geheel afhankelijk is van het aantal kerkgangers, vinden we dat er gemiddeld in een Eucharistieviering minimaal 50 aanwezigen moeten zijn.
Voor Woord/ communieviering denken wij dat een minimum van 40 kerkgangers wenselijk is.

Gelukkig kunnen we constateren dat dit aantal ruimschoots worden gehaald mede door de kwaliteit van de voorgangers en de aanwezigheid van ons kerkkoor.

– Plan van aanpak
Samenwerking
– het versterken van het contact met de basisschool.
De populatie van De Leer is allang niet meer uitsluitend katholieke leerlingen. De school vindt dat religieuze opvoeding thuis moet gebeuren. Wij zijn wel blij met de mogelijkheid om mededelingen/ activiteiten in hun weekbrief te plaatsen.
– Samenwerken met Keijenborg.
Cluster Keijenborg, Ruurlo en Borculo en Hengelo.
We moeten de komende jaren meer energie steken in de samenwerking met de hierboven genoemde geloofsgemeenschappen. We laten kansen liggen!
Deze samenwerking verloopt nog niet naar wens.
Er zijn wel enkele lichtpunten. N.l. werkgroep Eerste Communie met Keijenborg.

– Anders vieren – vieringen
We kunnen terugkijken op een aantal succesvolle vieringen. O.a. de Mariaviering en het laatste jaar op de viering met de vrijwilligersdag met de vier oer elementen. O.a. vuur, water, lucht en aarde. Tevens hebben we een bezoek gebracht aan Aqua Dome in Halle van Henk Wolbrink

Na de pauze gaan we aan de slag over de vraag ‘Hoe vitaal zijn we en hoe kunnen we vitaal blijven.

Pauze

Geloven we of geloven we het wel? Inleiding door Jaap van Kranenburg.

Hoe kunnen we zorgen voor bezielde gemeenschappen (die tegen een stootje kunnen)

Geloofsgemeenschappen verdampen. Hoe kan dat nou?
Waarom zijn wij kerk. Het heeft met bezieling te maken. Een geloofsgemeenschap.
Kerk wordt minder belangrijk, minder ‘gehoord’ in de maatschappij.
Er is een afnemende belangstelling, minder betekenis in een dorp.
Vergrijzing kerkbezoek, financiën, vrijwilligers, pastores.
Waarom zijn wij hier kerk.
Basis waarom zijn we kerk zijn om handen en voeten te geven is God liefhebben

De belangrijkste kenmerken die in meer of mindere mate terug te vinden zijn.
In de geloofsgemeenschapen haar leden:
Bezield zijn door het geloof
Een naar buiten gerichte blik hebben. Iets of ergens voor gaan. Niet alleen in bidden, maar zorg hebben voor elkaar
Met elkaar leven als een echte gemeenschap, warm en bezield.

Bezield zijn door het geloof. Kenmerk
Wat heeft de kerk te bieden. Warme gemeenschap ,maar gesloten. Onze bezieling zit heel erg naar binnen. Dit moet meer naar buiten
1e. Vieren en leven met de sacramenten
Vieringen en leven met de sacramenten en de Schrift mensen helpen om de liefde van God te ervaren.
De kwaliteit van de liturgie is belangrijker dan de kwantiteit.
De energie komt voort uit een verlangen naar God en elkaar te dienen. Een manier van leven.
Groeien in geloof en dat met anderen delen. Ik wil het veel meer ervaren.

Hoe komen we aan bezieling. Hoe ontwikkel je energie.
Groeien in geloof en dat met anderen delen. Geloofsgesprek
De kern van een geloofsgesprek is de enige directe vorm van bezieling.

Een naar buiten gerichte blik.
a. Aan alle kanten geworteld in de lokale samenleving, samenwerking met andere kerken groepen.
b. Bewogen om de vragen van gerechtigheid en vrede, lokaal en mondiaal
c. Geloof en dagelijks leven worden met elkaar verbonden
d. Leven als een echte gemeenschap
e. Geen geloofsgemeenschap van individuen, maar van broeders en zusters,
Meer een familie als een organisatie en maak ruimte voor allen
Doe een paar dingen en doe die goed, werken aan de hand van eigen bezieling en talenten

Bezield door geloof handelen in de gemeenschap
Hoe kunnen de geloofsgemeenschappen van de parochie HH Twaalf Apostelen enthousiaste gemeenschappen zijn, die iets betekenen voor elkaar en hun omgeving, in een tijd van schaalvergroting en terugloop van kerkgangers, vrijwilligers en financiën?

Hoe leef je in een dergelijke situatie

1. Groeien in geloof
2. Met elkaar delen wat je bezielt
3. Je bezieling uitdragen in de gemeenschap
Werken en leven in de gemeenschap vanuit geloof
N.B. Ook voor parochianen die niet actief zijn. Werken als vrijwilligers
Geloofscommunicatie is dus méér dan liturgisch bijeenkomen!
Groep opzetten: communiceren over geloof. Ervaren hoe je in het geloof staat.
Wat wij zelf willen.
Het speerpunt van het nieuwe beleid. Wie wil ik zijn?
Hoe zit het mijn geloof?
Een aantal mensen heeft te kennen gegeven om met elkaar in gesprek te gaan. T.z.t. zullen we daar een vervolg aan geven.
De namen zijn bekend bij het secretariaat. In de Nieuwsbrief zullen we daar aandacht aan schenken.

In dit licht kun je ook met regels omgaan die van bovenaf zijn/worden opgelegd.
Hoe kan ik positief met de regels omgaan. Op verschillende manieren. Bezieling aanwenden om positief met regels om gaan.
Bezieling moet aangestuurd worden. Motivatie Bewust leven.

Met de constatering dat we hier aan het begin staan van een omwenteling in het denken over geloof. Het geeft ook een hoop liefde.
Deze materie vereist nog heel veel tijd in gedachten, ombuiging in bezield geloven. We hebben nu nog gelukkig de tijd om daaraan te werken.
De toekomst ligt nog open.

Henk Roes.